رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار می‌رود. در این راستا، تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از مؤثرترین راهکارها برای رسیدن به این اهداف است. از سوی دیگر، ارزش سهام، ارزش شرکت و بازده موردانتظار سهامداران از عامل نقدشوندگی سهام نیز تأثیرمی‌پذیرد. انتظار می‌رود، نقدشوندگی پایین‌تر سهام منجر به استفاده نسبتاً بیشتری از بدهی گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383-1387 است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از روش رگرسیون با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد تغییرات ساختار سرمایه بر تغییرات نقدشوندگی سهام تاثیر منفی معنی‌دار دارد؛ ولی تغییرات نقدشوندگی بر تغییرات ساختار سرمایه تاثیر معنی‌دار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Changes in Capital Structure and Changes in Equity Liquidity

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Khalifeh Soltani
  • Mandana Bahrami
چکیده [English]

Basically,maximizingthewealthofshareholdersandreducing the cost of capital are among financial manager's targets, and the capital structure decision is one of the effective decisions to reach these goals. Also, the impact of equity liquidity on the value of firms and stocks is important and it is expected that reducing the equity liquidity has effects on increasing expected returns.
The main objective of this study is considering the relationship between the changes in capital structure and changes in equity liquidity in listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE) during 2004-2008. The panel least squares method is used to examine the hypothesis.
The results indicate that changes in capital structure has a significant negative impact on changes in equity liquidity but changes in equity liquidity does not have a significant impact on changes in capital structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Equity Liquidity
  • Bid
  • Ask spread