رابطه‌ بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز تهران

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نحوه‌ی تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بر اساس ادبیات، کاهش در کیفیت گزارش‌گری مالی موجب افزایش نوسان بازده‌ی غیرعادی سهام شرکت‌ها می‌شود(Rajgopal and Venkatachalam ,2011,1). در این پژوهش، داده‌ها به‌صورت سالانه و برای دوره‌ی زمانی 1386الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
به منظور اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه معیار کاهش در کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده و پراکندگی بازده‌ی غیرعادی سهام نیز از طریق واریانس بازده‌ی غیرعادی ماهانه سهام اندازه‌گیری شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری توسط بازارهای سهام درک و باعث افزایش واریانس‌ بازده‌ی غیرعادی سهام شرکت‌ها می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Financial Reporting Quality and Idiosyncratic Stock Return Volatility Among Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • AbdolKarim Moghaddam 1
  • Mostafa Ahmadinejad 2
  • Soltan Javanmardi 3
چکیده [English]

qualityaffect idiosyncratic stock return volatility among companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). It is assumed that decrease in financial reporting quality increasesthe variance of idiosyncratic stock return in those companies. Data was analyzed pooled, for The aim of this research is to investigate thefinancial reporting 2008-2010.
To calculate financial reporting quality, three criteria were employed: decrease in the quality of accruals, discretionary accruals and the square of discretionary accruals, and idiosyncratic stock return volatility was measured by the variance of monthly idiosyncratic stock return.Findings indicate thatearnings smoothing with the total accruals and discretionary accrualsis understood by stock exchanges and contributes to increase in the volatility of idiosyncratic stock return in the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting quality
  • AccrualsDiscretionary Accruals
  • Square of Discretionary Accruals
احمدی نژاد،مصطفی. (1390). «رابطه‌ی بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفاده‌ی مدیران از اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان،ص 58.
ایزدی نیا،ناصر و سید یاسر نظر زاده. (1388). «بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله توسعه و سرمایه، شماره 3،ص 110-87.
خواجوی، شکرالله و امین ناظمی. (1384). «بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده‌ی سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهّدی در بورس اوراق بهادار تهران» بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 40،ص 60-37.
فروغی، داریوش و مصطفی احمدی‌نژاد. (1390). «رابطه‌ی بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفاده‌ی مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»،مجله‌ی تحقیقات حسابداری،شماره‌ی 9، ص 1-19.
عرب مازار یزدی،محمد و سید محمد طالبیان. (1388). «کیفیت گزارشگری مالی،ریسک اطلاعاتی و هزینه‌ی سرمایه»، فصلنامه مطالعات حسابداری،شماره 21،ص 30-1.
محمد زادگان، اکبر. (1385). «بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین،ص 47.
Aboody,D.,Hughes,J.,Liu,J.)2005(.»Earningsequality,insidertradingandcostofcapital«,Journal of Accounting Research,43,651–673.
Ahmed;Kamran,M.Godfrey;Jayne&M.Saleh;Norman.(2008)».Market perceptions of discretionary accruals by debt renegotiating firms during economic downturn«,The International Journal of Accounting ,Vol 43,114-138.
Ashbaugh-Skaife,H.,Gassen,J,Lafond,R.(2006).»Does stock price synchronicity represent firm-specific information? The international evidence«,Working Paper, University of Wisconsin, Madison,Vol 2,21-43.
Artram,S.,Brown,G.,Stulz,R. (2009).»Why do foreign firms have less idiosyncratic risk than U.S. firms?«,Working Paper, Ohio State University,87.
Badertscher,B.,Collins,D.W.,Lys,T.Z.(2008).»Earningsmanagement and the predictive ability of accruals with respect to future cash flows«,Working Paper, Northwestern University,113.
Bali,T.G.,Cakici,N.,Yan,X.,Zhang,Z.(2005).»Doesidiosyncratic risk really matter?«,Journal of Finance,66, 905–929.
Brandt,M.,Brav,A.,Graham,J.,Kumar,A.(2010).»The diosyncratic volatility puzzle:time trend or speculative episodes?«,Review of Financial Studies,23 (2), 863–899.
Chen,C.,Huang,A.G.,Jha,R.(2010).»Idiosyncratic return volatility, economic activity, and managerial discretion«,Working Paper, University of Waterloo,134.
Dasgupta,S.,Gan,J.,Gao,J.(2009).»Transparency, price in formativeness, stock return synchronicity: theory and evidence,«Journal of Financial and Quantitative Analysis,44 (2),16-31.
Dechow,P.,Dichev,I.(2002).»The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors«,The Accounting Review77 (Suppl.), 35–59.
Fama,E.,French,K.(1993)»Common risk factors in the returns on stocks and bonds«Journal of Financial Economics 33, 3–56.
Fama,E.,French,K.(1997)»Industry costs of equity «Journal of Financial Economics 43,153–193.
FASB,(1978)»Statement of financial accountingConcept 1: Objectives of financial reporting by business enterprises. Stamford« CT: FASB,117-139.
Francis,J.,LaFond,R.,Olsson,P.,Schipper,K.(2005)»The market pricing of accruals quality«Journal of Accounting and Economics 39, 295–327.
Gosh;Dipankar&Olsen;Lori,(2009)»Environmental Uncertainty and Managers’ use of Discretionary accruals«Accounting, Organizations & Society; Vol 34 ,188-205.
Habib,Ahsan;Hossain,Mahmud and Jiang,Haiyan;(2011) »Environmental Uncertainty and the Market Pricing of Earnings Smoothness«The Journal of Advance in Accounting, Incorporating advances in International Accounting, No 10,PP1-10.
Irvine,P.,Pontiff,J.(2009)»Idiosyncratic return volatility, cash flows, and product market competition«Review of Financial Studies 22(3),1149–1177.
Jones,J.(1991)»Earnings management during import relief investigations«JournalofAccountingResearch,29,193–228.
Kothari,S.P.,Leone,A.J.,Wasley,C.E.)2005»(Performancematcheddiscretionaryaccrualmeasures«JournalofAccountingandEconomics,39,163–197.
Louis;Henock&Robinson;Dahlia,(2005)»Do managers credibly use accruals to signal private information? Evidence from the pricing of discretionary accruals around stock splits«Journal of Accounting & Economic, Vol 39, 361-380.
McNichols,M.)2002»(DiscussionofThequalityofaccrualsandearnings:theroleofaccrualestimationerrors«TheAccountingReview,77,61–69.
Moses,O,D,(1987);"Income Smoothing and Incentives: Emprical Test Using Accounting Changes";The Accounting Review, PP,358-375.
O’Hara,M.)2003»(Presidentialaddress:liquidityandpricediscovery«JournalofFinance58,1335–1354.
Rajgopal,Shiva and Venkatachalam,Mohan,(2011)»Financial Reporting Quality and Idiosyncratic Return Volatility«The Journal of Accounting and Economics, No51, PP 1-20.
Ruth,W,Epps and Cynthia,P.Guthrie,(2010)»Sarbanes-Oxley 404 material Weaknesses and Discretionary Accruals«Journal of Accounting Forum, No34,PP67-75.
WandaA.Wallace,(2002)»The Economic role of the audit in free and regulated markets’«Accounting & auditing Standards’ Directorate , page 69.
Watts,R.,Zimmerman,J.)1986»(PositiveAccountingTheoryPrentice-Hal« ,Vol2,181