رابطه‌ بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز تهران

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نحوه‌ی تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بر اساس ادبیات، کاهش در کیفیت گزارش‌گری مالی موجب افزایش نوسان بازده‌ی غیرعادی سهام شرکت‌ها می‌شود(Rajgopal and Venkatachalam ,2011,1). در این پژوهش، داده‌ها به‌صورت سالانه و برای دوره‌ی زمانی 1386الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
به منظور اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه معیار کاهش در کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده و پراکندگی بازده‌ی غیرعادی سهام نیز از طریق واریانس بازده‌ی غیرعادی ماهانه سهام اندازه‌گیری شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری توسط بازارهای سهام درک و باعث افزایش واریانس‌ بازده‌ی غیرعادی سهام شرکت‌ها می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Financial Reporting Quality and Idiosyncratic Stock Return Volatility Among Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • AbdolKarim Moghaddam 1
  • Mostafa Ahmadinejad 2
  • Soltan Javanmardi 3
چکیده [English]

qualityaffect idiosyncratic stock return volatility among companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). It is assumed that decrease in financial reporting quality increasesthe variance of idiosyncratic stock return in those companies. Data was analyzed pooled, for The aim of this research is to investigate thefinancial reporting 2008-2010.
To calculate financial reporting quality, three criteria were employed: decrease in the quality of accruals, discretionary accruals and the square of discretionary accruals, and idiosyncratic stock return volatility was measured by the variance of monthly idiosyncratic stock return.Findings indicate thatearnings smoothing with the total accruals and discretionary accrualsis understood by stock exchanges and contributes to increase in the volatility of idiosyncratic stock return in the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting quality
  • AccrualsDiscretionary Accruals
  • Square of Discretionary Accruals