بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بازار محصول بر کیفیت سود با استفاده از الگوی معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران،

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز و عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران،

10.22051/jera.2019.21550.2140

چکیده

یکی از معیارهای توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای سرمایه است که بتواند با ارائه گزارش‌های مالی با کیفیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب نماید. هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر همزمان متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بازار محصول بر کیفیت سود است. دوره زمانی مورد بررسی، سال‌های 1385 تا 1394 و نمونه انتخابی 70 شرکت است. برای تحلیل داده‌ها، از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) و نرم‌افزار Smart-PLS2 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که رقابت بازار محصول به‌طور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق میانجی عملکرد مالی)، اثر مثبت معنادار بر کیفیت سود دارد، اما از طریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، به‌طور معناداری تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین، تأثیر مستقیم قوی‌تر از تأثیر غیر مستقیم است. دیگر یافته‌های پژوهش حاکی از این است که متغیرهای کلان اقتصادی از مسیر میانجی عملکرد مالی، تأثیر مثبت ولی از مسیر میانجی ساختار سرمایه، تاثیر منفی بر کیفیت سود دارد. همچنین، متغیرهای کلان اقتصادی به‌طور مستقیم رابطه منفی با کیفیت سود دارد، اما این رابطه معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Macroeconomic Variables and Product Market Competition on Earnings Quality Using Structural Equation Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ramezan Ahmadi 1
  • Abdolmajid Ahangari 2
  • Hamid Reza Hajeb 3
1 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associated Professor of Economic, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 PhD Student of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz and Faculty Member of the Persian Gulf University, Boushehr, Iran
چکیده [English]

One of the criteria for economic development is the existence of capital markets that can attract investors' confidence through providing high quality financial reports. The purpose of this research is to investigate the simultaneous effect of macroeconomic variables and product market competitiveness on earnings quality. The period under study is from 2006 to 2015 and the sample is 70 companies. For analyzing the data, the algorithm of equations with partial least squares (PLS) and Smart-PLS2 software was used.
The results show that the product market competition directly and indirectly (through the mediator of financial performance) has a significant positive effect on the earnings quality, but negatively influences it through the intermediary variable of the capital structure. Also, direct impact is stronger than indirect effect. Other findings suggest that macroeconomic variables from the intermediary path of financial performance have a positive effect, but the mediation of capital structure has a negative impact on the earnings quality. Also, macroeconomic variables have a direct negative relationship with the quality of profit, but this relationship is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Product Market Competition
  • Macroeconomic Variables
  • Structural Equation Model