تأثیر دوره همکاری مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران،

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دوره­ همکاری بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی می­پردازد. در همین راستا اطلاعات 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار (1RLS) مورد آزمون قرار گرفت. جهت اندازه­گیری پیچیدگی گزارشگری مالی از تعداد صفحات گزارش سالانه­ی فعالیت هیئت مدیره به عنوان معیار پیچیدگی (گزارش­های طولانی­تر؛ پیچیدگی بیشتر) استفاده شده است. یافته­ حاصل از پژوهش بیانگر آن است که دوره­ی همکاری طولانی­تر بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی منجر به افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی می­شود. علت این امرآن است که هرچقدر دوره­ی همکاری بین آن­ها طولانی­تر شود، مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی دست به تبانی می­زنند و به منظور پنهان ساختن عملکرد ضعیف مدیریت از دید سرمایه­گذاران، گزارش­های طولانی­تری (صفحات بیشتر؛ پیچیده­تر) منتشر می­کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Collaboration Period of Chief Executive Officer and Internal Audit Director on Financial Reporting Complexity

نویسندگان [English]

  • Vida Varahrami 1
  • Pouyan Mohammadi 2
1 Assistant professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. candidate of Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study investigates effects of collaboration time period of chief executive officer and internal audit director on financial reporting complexity. For this, the data from 60 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2012 to 2016 is tested using Robust Least Squares (RLS) method. The number of the board annual report pages is used as a criterion to measure the financial reporting complexity (the longer the reports, the more complexity). The findings of this research indicate that longer collaboration between CEO and internal audit director increases financial reporting complexity. The reason is that as the collaboration between them becomes longer, the CEO and director of internal audit conspire to hide poor performance of the management from investors, therefore they release longer reports (the more pages, the more complexity). ‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration Period
  • CEO
  • Director of internal audit
  • Financial Reporting Complexity
باقرپور ولاشانی، محمدعلی؛ جهانبانی، مصطفی؛ ظفرزاده، سمیه. (1393). ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک. دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ. بازیابی شده در 15 اردیبهشت 1397 از: http: //bagherpour. profcms. um. ac. ir/index. php/index. php?option=com_profactivity&task=allPublications
حساس­یگانه، یحیی؛ باغومیان، رافیک. (1384). حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی. حسابدار رسمی، شماره ویژه، 45-86.
دل­انگیزان، سهراب؛ خانزادی، آزاد؛ حیدریان، مریم. (1393). بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر تولید گازهای گلخانه­ای در بخش حمل و نقل جاده­ای ایران: رویکرد حداقل مربعات پایدار (RLS). فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، 11 (4)، 47-77.
دیانتی دیلمی، زهرا؛ مرادزاده فرد، مهدی؛ مظاهری، علی. (1392). اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه­های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی. پژوهش­های تجربی حسابداری، سال سوم، 9، 21-39.
سرهنگی، حجت؛ ابراهیمی، سعید؛ اله­یاری ابهری، حمید. (1393). بررسی اثر پیچیدگی گزارشگری مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال هفتم، 27، 59-78.
مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی ایران. (1392). تهران. نشریه شماره 113سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.
منشور فعالیت حسابرسی داخلی، سازمان بورس و اوراق بهادار. 1391. بازیابی شده در 17 خرداد 1397 از: https: //tse. ir/cms/Portals/1/ghavanin/manshor-faaliat-hesabresi-dakheli-[91-11-23]5664. pdf
مومن­زاده، مرضیه. (1393). پرسش­هایی که مدیران باید در مورد حسابرسی داخلی بپرسند. مجله حسابرسان داخلی، انجمن حسابرسان داخلی ایران، 1 (2)، 62-72.
 نظام­نامه حسابرسی داخلی بورس اوراق بهادار تهران، 1387. بازیابی شده در 25 خرداد 1397 از:
http: //tse. ir/cms/Portals/1/Hesabresi%20Dakheli/nezamname. pdf
Accounting Standards of Iran. (2013). Accounting Standards setting committee. Audit organization. (In Persian).
Ajina, A. Laouiti, M &Msolli, B. (2016). Guiding through the Fog: Does annual report readability reveal earnings management?. Research in International Business and Finance, 38. Pp. 509 -516.
Al-Matari, E. M, Al-Swidi, A. K &Fadzil,F. H. B. (2014). The Effect of the Internal Audit and Firm Performance: A Proposed Research Framework. International Review of Management and Marketing Vol. 4, No. 1, pp. 34-41.
BagherpoorVelashani, M. A؛ Jahanbani, M؛ Zafarzade, S. (2014). risk-based internal audit value creation. 2th Annual Internal Audit Congres؛ Value creation in the economy, role creation in culture,From: http: //bagherpour. profcms. um. ac. ir/index. php/index. php? option= com_profactivity & task=allPublications. (In Persian).
Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. The Accounting Review,Vol 71, No 4, 443- 465.
Bonsall, S. B, Leone, A. J& Miller, B. P. (2015). A Plain English Measure of Financial Reporting Readability. Retrieved July 17, 2018, 20: 11 from: https: //pdfs. semanticscholar. org/2d81/ 238b25f9cb7ec635592 cfbb19ac82366d808. pdf.
Carrasco A. N. M. (2013). Collaborative Tenure, Audit Committee Chair Changes, and Earnings Management. PhD diss. University of Tennessee, http: //trace. tennessee. edu/utk_graddiss/2448/.
Cheng,J. Zhao, J. Xu, C & Gong, H. (2018). Annual Report Readability and Earnings Management: Evidence from Chinese Listed Companies. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) , 4th International Conference on Social Science and Higher Education volume 181.
Cheung, E & Lau, J. (2016). Readability of Notes to the Financial Statements and the Adoption of IFRS. Australian Accounting Review No. 77 Vol. 26 Issue 2, 162-176.
Complexity in Financial Reporting. (2009). ACCA MeMbeRssuRvey,The Association of Chartered Certified Accountants. Retrieved July 17, 14: 45, (2018) from: https: //graduate. accaglobal. com/content/dam/acca/ global/ PDF-technical/financial reporting/tech-ms-com. pdf
Damodaran, A. (2007). Information transparency and valuation: can you value what you cannot see?. Managerial Finance, Vol. 33 No. 11, 877-892.
Delangizan, S؛ Khanzadi, A؛ Heidarian, M. (2014). Studying the effects of fuel price changes on greenhouse gas emissions in the road transportation sector of Iran; approach of Robust Least Squares. Quarterly Journal of Qouantitative Economics, Volume 11, Issue 4, 47-77. (In Persian).
DianatiDeilami, Z؛ Moradzadefard, M؛ Mazaheri, A. (2013). The Effect of Chief Executive Officer Tenure on Firms Value, Agency Costs and Information Risk. Journal of Empirical researvh in accountin, Volume 3, Issue 3 - Issue Serial Number 9, 21-39. (In Persian).
FILZEN, J. J. & PETERSON, K. (2015). Financial Statement Complexity and Meeting Analysts’ Expectations. Contemporary Accounting Research Vol. 32 No. 4, pp. 1560–1594.
Guay, W. R. , Samuels, D. , & Taylor, D. J. (2016). Guiding Through the Fog: Financial Statement Complexity and Voluntary Disclosure. Journal of Accounting and Economics ,Volume 62, issue 2, 234-269.
HassasYeganeh, Y؛ Baghomian, R. (2005). Corporate Governance and Financial Reporting Quality. Certified Public Accountant Magazine, 45-86. (In Persian).
Huang,S & Hillary,G. (2018). Zombie Board: Board Tenure and Firm Performance. Journal of Accountine Research,http: //research. chicagobooth. edu/arc/journal-of-accounting-research/online-supplements. https: //onlinelibrary. wiley. com/doi/abs/10. 1111/1475-679X. 12209
Independence and objectivity - rotation of the Head of Internal Audit (HIA). (2013). IIA Policy Position Paper. Retrieved July 16, (2018) , (09: 44) From: https: //www. iia. org. uk/media/419123/ rotation_ of_ hias. pdf.
Internal audit activity charter, Securities and Exchange organization. (2012). (In Persian).
Internal audit charter,Securities and Exchange organization, (2008). (In Persian).
International Standarss for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) ,2017. Retrieved July 7, 2018, 21: 50 From: https: //na. theiia. org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF Standards-2017. pdf.
Kim, K & Yang, J. S. (2014). Director Tenure and Financial Reporting Quality: Evidence from Korea. Review of Integrative Business & Economics Research، Vol3 (1). http: //sibresearch. org/uploads/ 2/7/9/9/2799227/riber_k14-129_237-256. pdf.
Kofman, F. &Lawarree, J. (1993). Collusion in hierarchical agency. EconometricaVol 61, No3, pp: 629–656.
Lehavy, R, Li, F&Merkley, K. (2011). The Effect ofAnnual Report Readability on Analyst Following and the Properties of Their Earnings Forecasts. The Accounting Review, Vol. 86, No. 3, pp. 1087–1115.
Li, F. , (2008). Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics 45, 221–247.
Lo, K. , Ramos, F. , Rogo, R. , (2017). Earnings management and annual report readability. Journal of Accounting and Economics. 63 (1) , 1–25.
Momenzadeh, M. (2014). Questions that managers should ask about internal auditing. Journal of internal auditors, Volume1, Issue2, 62-72. (In Persian).
Niu, F. and Berberich, G. (2015). Director tenure and busyness and corporate governance’, Int. J. Corporate Governance, Vol. 6, No. 1, pp. 56–69.
Prawitt,D. F, Smith, J. L. and Wood ,D. A. (2009). Internal Audit Quality and Earnings Management. The Accounting Review, Vol. 84, No. 4, pp. 1255-1280.
Sarhangi, H؛ Ebrahimi, S؛ AllahyariAbhari, H. (2014). Studying The Effects of Financial Reporting Complexity on the Trading Behavior of Investors inthe Iran Capital Market. Quarterly Journal of Securities Exchange, Volume7, Issue27, 59-78. (In Persian).
Theoretical Framework of Accounting and financial reporting. (2013). Tehran. Audit organization. (In Persian).
Vafeas, N. (2003). Length of Board Tenure and Outside Director Independenc. Journal of Business Finance & Accounting, 30 (7) & (8)