الگوی پیش‌بینی نکول شرکتی در صنایع منتخب فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری و دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22051/jera.2018.21340.2115

چکیده

موضوع و هدف: با توجه به اهمیت بسیار زیاد پیش‌بینی نکول شرکتی برای ذینفعان مختلف، این پژوهش قصد دارد محرک‌های بالقوه این رویداد را شناسایی و الگویی برای پیش‌بینی آن در صنایع خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید.
روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی می‌شود، سپس محرک‌های نکول شرکتی به‌شکل تجربی با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیش‌بینی آن در هر یک از صنایع منتخب فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌گردد. در پایان نیز، صحت و دقت الگوی استخراج‌شده آزمون می‌شود.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبت‌های سود خالص به مجموع دارایی‌ها، سود عملیاتی به مجموع دارایی‌ها، سود عملیاتی به مجموع بدهی‌ها، فروش به مجموع دارایی‌ها، نرخ رشد فروش، سود انباشته به مجموع دارایی‌ها، سرمایه در گردش به مجموع دارایی‌ها، وجوه نقد به بدهی‌های جاری، بدهی‌های جاری به مجموع دارایی‌ها، مجموع بدهی‌ها به مجموع دارایی‌ها، مجموع وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به مجموع حقوق صاحبان سهام، مجموع وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به مجموع دارایی‌ها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش، خالص جریان‌ نقدی عملیاتی به سود عملیاتی، خالص جریان‌ نقدی عملیاتی به مجموع بدهی‌ها، خالص جریان نقدی عملیاتی به بدهی‌های جاری و ارزش بازار سهام شرکت به مجموع بدهی‌ها را می‌توان در مجموع به‌عنوان محرک‌های نکول شرکتی در صنایع نامبرده معرفی کرد.
نتیجه‌گیری: مشاهده شد که در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی، نسبت‌های حسابداری و در صنعت محصولات شیمیایی، نسبت‌های حسابداری و متغیرهای بازاری به‌عنوان محرک‌های نکول شرکتی معرفی شده‌اند و سایر محرک‌های بالقوه (طبق یافته‌های پژوهش‌های پیشین و نظرهای خبرگان) شامل نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیش‌بینی نکول شرکتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Predicting Corporate Default in the Selected Industries in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ghasem Bolo 1
  • Maysam Ahmadvand 2
1 Ph.D. in Accounting and Associate Prof., Allameh Tabataba’i University
2 Ph.D. Student in Finance, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of corporate default prediction for various stakeholders, the study aims to identify potential drivers of this event and to present a model for predicting corporate default in automotive and auto parts manufacturing industry, basic metals industry, and chemicals industry in Tehran stock exchange.
Method: In this study, first, by conducting library research and through the fuzzy Delphi method, the factors affecting corporate default were identified. Then, using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) technique, corporate default drivers were introduced, and the model for predicting this event in each industry was extracted and presented. Finally, the accuracy of the extracted model was tested.
Results: the following variables could be introduced as corporate default drivers in the abovementioned industries: the ratios of net income to total assets, earnings before interest and tax to total assets, earnings before interest and tax to total liabilities, sales to total assets, sales growth rate, retained earnings to total assets, net working capital to total assets, cash to current liabilities, current liabilities to total assets, total liabilities to total assets, short-term and long-term loans to total equity, short-term and long-term loans to total assets, cash flow from operating activities to sales, cash flow from operating activities to earnings before interest and tax, cash flow from operating activities to total liabilities, cash flow from operating activities to current liabilities, and market value of equity to total liabilities.
Conclusion: It was found that in automotive and auto parts manufacturing industry and basic metals industry, only accounting ratios, and in chemicals industry, both accounting ratios and market variables were introduced as corporate default drivers, and other potential drivers (according to previous research findings and experts’ opinions) including macroeconomic indicators, nonfinancial factors, and earning quality measures did not play a role in predicting corporate default.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Default
  • Accounting Ratios
  • Market Variables
  • Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)
  • Tehran Stock Exchange