بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه ریاضی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل­های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی داده­ها در ارزیابی عملکرد شرکت­های سرمایه­ گذاری می­باشد. برای نیل به این هدف، جمع دارایی‌ها، جمع بدهی‌ها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینه‌های شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی داده­ها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده­ها، عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل­های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش جامعه آماری، شرکت­های سرمایه­ گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه­گیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه­گیری قضاوتی می­باشد. دوره زمانی پژوهش سال­های 1393تا 1395 می­باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که بین مدل­های مالی و مدل تحلیل پوششی داده­ها در ارزیابی عملکرد شرکت­های سرمایه­ گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدل­های اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده­ها در ارزیابی عملکرد شرکت­های سرمایه­ گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of Financial and Economic Models to Data Envelopment Analysis Model

نویسندگان [English]

  • sohrab osta 1
  • Ali saqafi 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Isaac Almasi 4
1 Assistant Professor of Accounting Department at Ilam University, Ilam, Iran
2 Prof., Accounting Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Prof., of Management at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Ilam. Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relation of financial and economic models to data envelopment analysis technique through evaluating the performance of investment companies. In order to achieve this goal, total assets, total debt, total equity and total expenses of firms are considered as input variables and income, net profit and operating profit of them are considered as output variables of data envelopment analysis model. Next, the performance of investment firms is evaluated according to the selected model of data envelopment analysis. Then, the evaluated performance is compared with financial and economic models, in the form of regression model. This study provide two hypotheses to examine the relation of financial and economic models to the data envelopment analysis technique, and it uses the regression model to test the hypotheses. The statistical population is the investment firms listed in the Tehran Stock Exchange from 2014 to 2016 and the sampling is based on judging sampling and systematic elimination. The results show that there is a significant and inverse relation between financial models and data envelopment analysis model and a significant and direct relation between the economic models and the data envelopment analysis model, according to the evaluation of investment firms’ performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Firms
  • Financial Models
  • Economic Models
  • Data Envelopment Analysis Model
خواجوی، شکراله؛ فتاحی نافچی، حسن؛ قدیریان، محمد حسین. (1394). رتبه­بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی فازی – AHP- ویکور. مجله دانش حسابرسی، 15 (60) 25-46.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ طلوعی، عباس،؛ بیات، مرضیه. (1394). بررسی کارایی بهینه­سازی پرتفوی بر اساس مدل پایدار با بهینه­سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6 (22) 29-60.
شعری، صابر؛ قربانی، ناهید. (1394). رابطه انعطاف­پذیری مالی با عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری در ایران از منظر بازار. پژوهش­های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا، 4 (15) 165- 180.
غیوری مقدم، علی؛ علیپور، صفدر،؛ نعمت­الهی، زعیمه؛ اصغری، ایرج. (1396). تعیین کارایی هزینه و سود بانک­ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن. پژوهش‌های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا، 7 (25) 82- 105.
Amiri, Maghsud et al. (2016). Evaluation of the performance of scientific groups of Amin University of Medical Sciences by using common weights approach in data envelopment analysis and analysis of fuzzy main components, Quarterly Journal of Resource Management in Police, Quarterly Journal, 4 (2) 11-36. (in persian)
Khajavi, Shokraleh, Fatahi Nafchi, Hassan and Mohammad Hossein Ghadirian. (2015). Ranking and Evaluation of Financial Performance of Selected Industries in Tehran Stock Exchange Using Fuzzy Combined Model - AHP-Wikipedia, Journal of Audit Knowledge, 15­ (60) 25-46. (in persian)
Rahnama Roodpashti, Fereydoun, Nikomaram, Hashem, Toloui, Abbas, and Marzieh Bayat. (2015). Effectiveness of portfolio optimization based on stable model with classical optimization in risk prediction and portfolio return, Journal of Financial Engineering and Management of Securities, 6 (22) 29-60. (in persian)
Sheeri, Saber and Nahid Ghorbani. (2015). Financial Flexibility Relationships with the Performance of Investment Companies in Iran from the Market Perspective, Experimental Accounting Research, 4 (15) 165-180. (in persian)
Ghayouri Moghaddam, Ali and colleagues. (1396). Determining the cost-benefit efficiency of banks using the data envelopment analysis technique and examining its determinants. Experimental Accounting Research, 7 (25) 82-105. (in persian)
Bacidore, J. M. , Boquist, J. A. , Milbourn, T. T. , & Thakor, A. V. (1997). The search for the best financial performance measure. Financial Analysts Journal53 (3) , 11-20.
Banker, R. , Chen, J. Y. , & Klumpes, P. (2016). A trade-level DEA model to evaluate relative performance of investment fund managers. European journal of operational research255 (3) , 903-910. ‏
Healy, R. K. (1988). How will performance evaluation perform. Journal of Portfolio Managemen, 15-19.
Tavana, M. , Shiraz, R. K. , & Hatami-Marbini, A. (2014). A new chance-constrained DEA model with birandom input and output data. Journal of the operational research society65 (12) , 1824-1839. ‏
Yaghoubi, A. , Amiri, M. , & Safi Samghabadi, A. (2016). A New Dynamic Random Fuzzy DEA Model to Predict Performance of Decision Making Units. Journal of Optimization in Industrial Engineering9 (20) , 75-90. ‏
Zhou, Z. , Xiao, H. , Jin, Q. , & Liu, W. (2018). DEA frontier improvement and portfolio rebalancing: An application of China mutual funds on considering sustainability information disclosure. European Journal of Operational Research269 (1) , 111-131. ‏
Yang, Y. Q. , Wang, S. Q. , Dulaimi, M. , & Low, S. P. (2003). A fuzzy quality function deployment system for buildable design decision-makings. Automation in construction12 (4) , 381-393