بررسی رابطه مدل‌های مالی و اقتصادی با مدل تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه ریاضی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22051/jera.2019.20952.2079

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع دارایی‌ها، جمع بدهی‌ها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینه‌های شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی داده‌ها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدل‌های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه‌گیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سال‌های 1393تا 1395 می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدل‌های مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدل‌های اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Financial and Economic Models with Data Envelopment Analysis Model in Performance Evaluation of Investment Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • sohrab osta 1
  • Ali saqafi 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Isaac Almasi 4
1 Assistant Professor of Accounting Department at Ilam University, Ilam, Iran
2 Prof., Accounting Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Prof., of Management at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Ilam. Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between financial and economic models with data envelopment analysis technique in evaluating the performance of investment companies. In order to achieve this goal, aggregate assets, total debt, total equity and total company expenses as input variables as well as income, net profit and operating profit are considered as output variables of data envelopment analysis model. According to The model of data envelopment analysis, the performance of investment firms was evaluated. Then, the performance evaluated in the form of regression model was compared with financial and economic models. In this study, two hypotheses were presented to examine the relationship between financial and economic models with the data envelopment analysis technique and designed regression model to test the hypotheses. In this research, the statistical population is the investment companies accepted in the Tehran Stock Exchange. Sampling from the research community is based on the method of judging sampling and systematic elimination. The research period is from 2014 to 2016. The results of the research hypothesis test show that there is a significant and inverse relation between financial models and data envelopment analysis model in assessing the performance of investment firms. There is also a significant and direct relationship between the economic models and the data envelopment analysis model in assessing the performance of investment firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment companies
  • Financial Models
  • Economic Models
  • Data Envelopment Analysis Model