تأثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، عضو هیآت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22051/jera.2019.20584.2050

چکیده

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسه پذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این تحقیق در پی بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی نگهداشت وجوه نقد شرکتها صورت گرفته است. ویژگی های شرکت شامل محدودیت تآمین مالی،کیفیت گزارشگری مالی و تمرکز مالکیت می باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق ،دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود دارد. بر أساس یافته ها، ارتباط منفی و معناداری ناشی از تمرکز مالکیت و کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود داشت. ضمنآ محدودیت تامین مالی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجوه نقد تآثیر معناداری نداشت.
کلمات کلیدی: قابلیت مقایسه صورتهای مالی، نگهداشت وجه نقد، محدودیت تآمین مالی، کیفیت گزارشگری مالی، تمرکز مالکیت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the company's characteristics on the relationship between the comparability of financial statements and corporate cash holdings

نویسندگان [English]

  • Farzin Rezaei 1
  • maryam moradi 2
  • leila moradi 3
1 Associate Professor of Accounting, Academic Member of Accounting Department of Islamic Azad University, Qazvin Branch, Faculty of Management and Accounting
2 PhD student of Accounting University of Tehran Center
3 Master of Accounting, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Considering the importance of maintaining cash and comparing financial statements in the capital market, this research seeks to investigate the impact of the characteristics of the company on the relationship between the ability to compare the financial statements of corporate cash holdings. Company features include financial constraints, financial reporting quality and ownership concentration. In order to achieve the research goals, the period of 1391 to 1395 was tested. In this research, multiple linear regression has been used using panel data. The results indicate that there is a significant relationship between comparability of financial statements and cash holdings. On the basis of the findings, there was a negative and significant correlation between ownership concentration and financial reporting quality on the relationship between comparability of financial statements and cash holdings. Meanwhile, the financing limitation on the relationship between comparability of financial statements and cash holdings did not have a significanteffect.
Keywords: ability to compare financial statements, cash holdings, fiscal constraints, financial reporting quality, concentration

کلیدواژه‌ها [English]

  • ability to compare financial statements
  • Cash Holdings
  • fiscal constraints
  • financial reporting quality
  • Concentration