نقش ارزش‌های فرهنگی در عوامل موثر بر انتخاب شغل در حرفه حسابداری‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، (س) تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

انتخاب شغل با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرفه‌ای شدن دانش‌ها تبدیل به یک علم پیچیده شده است و تحت تأثیر عوامل ذاتی و بیرونی است. تأثیر این عوامل در سبک‌های شناختی مختلف متفاوت بوده و یکی از عوامل موثر بر سبک شناختی افراد، نگرش فرهنگی است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر انتخاب شغل در حرفه حسابداری با درنظرگرفتن ابعاد نگرش فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کمی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار می‌گیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش‌های فرهنگی هافستد (1980) استفاده شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از 143 نفر از دانشجویان حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98 بوده و داده‌ها با استفاده از تحلیل تمایز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر و نفوذ والدین، اساتید و همسالان به انتخاب شغل در حرفه حسابداری توسط دانشجویان با ویژگی‌های فرهنگی فاصله زیاد قدرت و جمع‌گرایی مرتبط است. هم‌چنین عامل باور و مادیات، بر انتخاب شغل حسابداری توسط دانشجویان در جوامع با ویژگی‌های فرهنگی جمع‌گرایی و اجتناب شدید از عدم اطمینان، تأثیری ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Values and Accounting Career-choice Factors

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • mahin khoeini 2
1 Assistant professor of Accounting, Social science and eonomice department, Alzahra university, Tehran, Iran
2 Phd student of Accounting, Social science and eonomice department, Alzahra university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Career choice has become a complex science due to development of Information and Communication Technology (ICT) and professional knowledge and effective intrinsic or extrinsic factors. The influence of these factors is different on various cognitive styles and one of the most effective factors on cognitive styles is cultural attitude. This research investigates accounting career-choice factors, considering the dimensions of cultural values. This study is a quantitative and descriptive research. The Hofstede Cultural Attitude Questionnaire (1980) is used to collect data. The sample includes 143 students in the first semester of the year 2018-2019. Data are analyzed using discriminant analysis. The results show that parents, teachers and peers have influences on accounting career-choice of students characterized by large power distance and collectivism. Likewise, the "belief" and "material objects" are factors not influencing accounting career-choice of students in societies characterized by collectivism and strong uncertainty avoidance cultures. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural attitude
  • career- choice
  • Accounting Profession
اجاقی، محمدامین؛ طالب وند، مسلم. (1394). بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان حسابداری. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی. دانشگاه پیام نور.
اکبری، محمدرضا؛ علم بیگی، امیر؛ موسوی، سید سعادت. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب ‌شغل در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران (مطالعه موردی: دانشکده اقتصاد و توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45 (2)، 323-331.
جبارزاده، سعید؛ روشنی، هاجر؛ خدایاری، سبیله. (1394). رابطه بین عناصر فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی در گزارشگری مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 7 (27)، 125-142.
حاجیها، زهره؛ سلطانی، مریم. (1393). نگرشی بر ابعاد فرهنگی حسابداری. پژوهش حسابداری، 4 (4)، 83- 108.
دارابی، رویا؛ رام‌روز، علیرضا. (1389). تأثیر فرهنگ بر درک حسابداران از مفاهیم حسابداری بکار گرفته شده در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 2 (5)، 145-176.
عباس‌زاده، محمدرضا و معینی‌زاده، محسن. (1392). بررسی تاثیر تفاوت در ارزش‌های فرهنگی بر درک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری: بررسی تطبیقی در ایران و انگلستان. همایش حسابداری ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
مرادی، مهدی؛ فخرآبادی، عباس. (1388). بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل. پژوهش‌های حسابداری مالی، 1 (1)، 89-102.
مشایخی، بیتا؛ جلالی، فرزانه. (1391). ارزش‌های فرهنگی و حاکمیت شرکتی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4 (4)، 51-66.
مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. (1389). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران، انتشارات کتاب نو.
نیکومرام، هاشم؛ محمدی، مهدی. (1391). طراحی و ارائه مدل مفهومی ارزیابی نقش فرهنگ در تدوین استانداردهای حسابداری. مدیریت فرهنگی، 6 (17)، 29-53.
Abbaszadeh, M, & Moeinizadeh, M. (2013). The Impact of Differences in Cultural Values on Understanding Accounting Students' Ethics: A Comparative Study in Iran and England. Iranian Accounting Conference, Ferdowsi University of Mashhad (In Persian).
Adams, S. J. , Pryor, L. J. , & Adams, S. L. (1994). Attraction and retention of high-aptitude students in accounting: An exploratory longitudinal study. Issues in accounting Education, 9 (1) , 45.
Ahmed, K. , Alam, K. F. , & Alam, M. (1997). An empirical study of factors affecting accounting students' carSeer choice in New Zealand. Accounting Education, 6 (4) , 325-335.
Akbari, M. , Alam Beigi, A. , Mousavi, S. (2014). Investigation of Influencing Factors in Job Career: Evidences from Tehran University Agriscience Student (Case study: Faculty of Economics and Development, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45 (2) , 323-331. (In Persian).
Allen, C. L. (2004). Business students' perception of the image of accounting. Managerial Auditing Journal, 19 (2) , 235-258.
Auyeung, P. , & Sands, J. (1997). Factors influencing accounting students' career choice: a cross-cultural validation study. Accounting Education, 6 (1) , 13-23.
Bebbington, J. , Thomson, I. , & Wall, D. (1997). Accounting students and constructed gender: An exploration of gender in the context of accounting degree choices at two Scottish universities. Journal of Accounting Education, 15 (2) , 241-267.
Byrne, M. , Willis, P. , & Burke, J. (2012). Influences on school leavers’ career decisions–Implications for the accounting profession. The International Journal of Management Education, 10 (2) , 101-111.
Chia, Y. M. , Koh, H. C. , & Pragasam, J. (2008). An international study of career drivers of accounting students in Singapore, Australia and Hong Kong. Journal of Education and Work, 21 (1) , 41-60.
Cohen, J. , & Hanno, D. M. (1993). An analysis of underlying constructs affecting the choice of accounting as a major. Issues in accounting Education, 8 (2) , 219.
Dalcı, I. , Araslı, H. , Tümer, M. , & Baradarani, S. (2013). Factors that influence Iranian students’ decision to choose accounting major. Journal of Accounting in Emerging Economies, 3 (2) , 145-163.
Dalci, I. , & Özyapici, H. (2018). Cultural values and students’ intentions of choosing accounting career. Journal of Financial Reporting and Accounting, 16 (1) , 179-196.
Darabi, R & Ramrouz, A. (2010). The Impact of Culture on Accountants' Understanding of Accounting Concepts Used in International Financial Reporting Standards. The Financial Accounting and Auditing Researches, 2 (5) , 145-176. (In Persian).
Enayati Novinfar A, Durrani K, Karamdoost N A. (2013). Comparative Evaluation of Effective Factors in Students’ Major Selection at Educational Sciences and Engineering Colleges in University of Tehran. 18 (4) , 145-167. (In Persian).
Gul, F. , Huang, A. , & Subramaniam, N. (1992). Cognitive style as a factor in accounting students' perceptions of career-choice factors. Psychological Reports, 71 (3_suppl) , 1275-1281.
Hajiha, Z. , Soltani, M. (2015). A Perspective on Cultural Dimensions of Accounting. Journal of Accounting Research, 4 (4) , 83-108. (In Persian).
Han, S. , Northoff, G. , Vogeley, K. , Wexler, B. E. , Kitayama, S. , & Varnum, M. E. (2013). A cultural neuroscience approach to the biosocial nature of the human brain. Annual review of psychology, 64, 335-359.
Hermanson, D. R. , Hermanson, R. H. , & Ivancevich, S. H. (1995). Are America's top business students steering clear of accounting?. Ohio CPA Journal, 54 (2) , 26.
Hofstede, G. (1980). Cultural Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage, Beverly Hills, CA.
Hofstede, G. (1983). Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions. Expiscations in cross-cultural psychology, 335-355.
Hofstede, G. (2001) , Cultural consequences: international differences in work-related values, Sage, Beverly Hills, CA.
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online readings in psychology and culture, 2 (1) , 8.
Jabbarzadeh, S, Roshani, H, & Khodayari, S. (2015). The Relationship between Cultural Elements and Information Asymmetry in Financial Reporting. The Financial Accounting and Auditing Researches, 7 (27) , 125-142. (In Persian).
Jackling, B. , & Calero, C. (2006). Influences on undergraduate students' intentions to become qualified accountants: Evidence from Australia. Accounting Education: an international journal, 15 (4) , 419-438.
Jackling, B. , & Keneley, M. (2009). Influences on the supply of accounting graduates in Australia: a focus on international students. Accounting & Finance, 49 (1) , 141-159.
Jackman, S. , & Hollingworth, A. (2005). Factors influencing the career choice of accounting students: a New Zealand study. New Zealand Journal of Applied Business Research, 4 (1) , 69-83.
Jafari, T. , Moghimi, S. (2014). The survey of correlation between cultural approaches & employes creativity. Organizational Culture Management, 12 (3) , 569-588. (In Persian).
Mashayekhi, B. , jalali, F. (2012). Cultural Values and Corporate Governance. Journal of Financial Accounting Research, 4 (4) , 51-66. (In Persian).
Momeni, M & Faal GHayomi, A, (2010). Statistical analysis using SPSS, Tehran, New Book Publishing. (In Persian).
Moradi, M. , Fakhrabadi, A. (2009). Evaluation of Cultural Factors Effect on Auditors’ Evaluation of Internal Control and Assess Control Risk. Journal of Financial Accounting Research, 1 (1) , 89-102. (In Persian).
Ng, Y. H. , Lai, S. P. , Su, Z. P. , Yap, J. Y. , Teoh, H. Q. , & Lee, H. (2017). Factors influencing accounting students’ career paths. Journal of Management Development, 36 (3) , 319-329.
Nikomaram, H, & Mohammadi, M. (2012). The designing and presentation a model for Cultural position evaluation on processing of accounting standards setting. Journal of Cultural Management, 6 (17) , 29-53. (In Persian).
Ojaghi, M & Talebvand, M. (2015). Investigating Factors Affecting Accounting Students' major Selection. First International Conference on Management, Economics, Accounting and Education Sciences, June 2015, Payame Noor University. (In Persian)
Paolillo, J. G. , & Estes, R. W. (1982). An empirical analysis of career choice factors among accountants, attorneys, engineers, and physicians. Accounting Review, 785-793.
Saghafi, A. , Rezazadeh, J. (2003). Cultural Context of Conservatism and Secrecy in Accounting. Empirical Studies in Financial Accounting, 1 (1) , 3-39. (In Persian).
Schoenfeld, J. , Segal, G. , & Borgia, D. (2017). Social cognitive career theory and the goal of becoming a certified public accountant. Accounting Education, 26 (2) , 109-126.
Sugahara, S. , & Boland, G. (2009). The accounting profession as a career choice for tertiary business students in Japan-A factor analysis. Accounting Education: an international journal, 18 (3) , 255-272.
Tan, L. M. , & Laswad, F. (2006). Students' beliefs, attitudes and intentions to major in accounting. Accounting Education: an international journal, 15 (2) , 167-187.
Tan, L. M. , & Laswad, F. (2009). Understanding students' choice of academic majors: A longitudinal analysis. Accounting Education: an international journal, 18 (3) , 233-253.
Triandis, H. C. , McCusker, C. , & Hui, C. H. (1990). Multimethod probes of individualism and collectivism. Journal of personality and social psychology, 59 (5) , 1006.
Umar, I. (2014). Factors influencing students’ career choice in accounting: The case of Yobe State University. Research Journal of Finance and Accounting, 5 (17) , 59-62.
Zakaria, M. , Fauzi, W. N. A. W. , & Hasan, S. J. (2012). Accounting as a choice of academic program. Journal of Business Administration Research, 1 (1) , 43.
Zandi, G. , Naysary, B. , & Say, S. O. K. (2013). The Behavioral Intention. Accounting and Management Information Systems, 12 (3) , 471.