نقش ارزش‌های فرهنگی در عوامل موثر بر انتخاب شغل در حرفه حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، (س) تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22051/jera.2020.29542.2608

چکیده

انتخاب شغل با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرفه‌ای شدن دانش‌ها تبدیل به یک علم پیچیده شده است و تحت تاثیر عوامل ذاتی و بیرونی است. تاثیر این عوامل در سبک‌های شناختی مختلف متفاوت بوده و یکی از عوامل موثر بر سبک شناختی افراد، نگرش فرهنگی است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر انتخاب شغل در حرفه حسابداری با درنظرگرفتن ابعاد نگرش فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کمی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار می‌گیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش‌های فرهنگی هافستد (1980) استفاده شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از 143 نفر از دانشجویان حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98 بوده و داده‌ها با استفاده از تحلیل تمایز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که تاثیر و نفوذ والدین، اساتید و همسالان به انتخاب شغل در حرفه حسابداری توسط دانشجویان با ویژگی‌های فرهنگی فاصله زیاد قدرت و جمع‌گرایی مرتبط است. هم‌چنین عامل باور و مادیات، بر انتخاب شغل حسابداری توسط دانشجویان در جوامع با ویژگی‌های فرهنگی جمع‌گرایی و اجتناب شدید از عدم اطمینان، تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The dimensions of cultural values' role in accounting career-choice factors

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • mahin khoeini 2
1 Assistant professor of Accounting, Social science and eonomice department, Alzahra university, Tehran, Iran
2 Phd student of Accounting, Social science and eonomice department, Alzahra university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Career choice has become a complex science, with the advent of Information and Communication Technology (ICT), and acquired knowledge on the profession. Factors influencing carer choice could be intrinsic or extrinsic. The influence of these factors on different cognitive styles is mixed and different cultures tend to have different cognitive styles. In this research, accounting career-choice factors, considering the dimensions of cultural values, have been investigated. The present study is quantitative and is included in the descriptive research group. The Hofstede Cultural Attitude Questionnaire (1980) has been used to collect data. The sample included 143 students in the first semester of the year 2018-2019. Data were analyzed using discriminant analysis. The results show that Parental influence, Teachers’ influence, Peers’ influence, and Association with others in the field are associated with that students who are characterized by large power distance and collectivism. Likewise, the "beliefs" and "material" factors does not affect students’ intentions of choosing accounting career in cultures characterized by collectivism and strong uncertainty avoidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural values
  • career- choice
  • Accounting Profession