تاثیر ارزش گذاری بیش از اندازه شرکت ها بر رابطه بین دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش بصورت نظری و تجربی به بررسی و ارزیابی تأثیر بیش ارزش­گذاری شرکت­ها بر رابطه میان دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیر منتظره­ در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در همین راستا 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال­های 1388 الی 1395 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور سه فرضیه­ اصلی برای بررسی این موضوع تدوین و براساس الگوی داده­های ترکیبی و اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که فرضیه مربوط به وجود رابطه معنادار میان بیش ارزش­گذاری شرکت­ها و اقلام تعهدی غیرمنتظره رد شده که می­تواند به این علت باشد که بیش ارزش­گذاری شرکت ناشی از عملکرد مناسب شرکت و بهبود فعالیت­های آن باشد. لیکن فرضیه مربوط به وجود رابطه معنادار میان دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره رد نمی­شود. همچنین فرضیه مربوط به تأثیر بیش ارزش­گذاری شرکت­ها بر رابطه میان دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره رد نمی­شود. ‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overvaluation and the Relation between Benchmark Beating and Unexpected Accruals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Salimi 1
  • Yahya Hassas Yeganeh 2
  • ALireza Javadipour 3
1 Assistant Professor of Accounting, Alame Tabatabai’i university, Tehran, Iran
2 Professor of Accounting, Alame Tabatabai’i university, Tehran, Iran
3 Phd student of Accounting, Alame Tabatabai’i university, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates the impact of overvaluation on the relation between benchmark beating and unexpected accruals in firms listed in Tehran Stock Exchange. The sample consists of 105 firms listed in the Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016. To analyze data and test hypotheses, multivariate regression model is used. Results show that there is no significant relation between overvaluation and unexpected accruals. Also, findings indicate a significant relation between benchmark beating and unexpected accruals, which is in compliance with results of Coulton et al (2015) and Farajzadeh et al (1394) research. Finally, results show that overvaluation has an significant impact on the relation between benchmark beating and unexpected accruals, which is in compliance with results of Coulton et alresearch (2015). ‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overvaluation
  • earning management
  • Benchmark beating
  • Unexpected accruals
ایزدی نیا، ناصر؛ میرزایی، مهدی. (1394). تاثیر ارزشگذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12 (4)، 96-73.
ثقفی، علی. (1390). نقش گزارشگری مالی در همگرایی قیمت و ارزش ذاتی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 13 (4)، 280-253.
ثقفی، علی؛ جمایان پور، مظفر. (1392). اقلام تعهدی غیر منتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی. مجله دانش حسابداری، 4 (12)، 33-7.
جرجرزاده، علیرضا؛ نیکبخت نصرآبادی، زهرا. (1396). تأثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت‌های رشدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 9 (2)، 104-91.
خواجوی، شکرالله؛ ابراهیمی، مهدی. (1394). رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانه­های سود. مجله دانش حسابداری، 6 (22)، 23-5.
عرب­صالحی، مهدی؛ حمیدیان، نرگس؛ قجاوند، زیبا. (1394 (. تاثیر ارزشگذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارائی و تامین مالی، 3 (3)، 49-66.
فرج­زاده دهکردی، حسن؛ همتی، حسن؛ سنایی، هاله. (1394). ترازنامه متورم و روش­های جایگزین برای اجتناب از سود­های غیرمنتظره منفی. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 8 (27)، 57-70.
مدرس، احمد؛ قفقازی، زهرا؛ شاکری، امیر. (1388). بررسی انگیزه­های مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مورد صنایع نفتی، شیمیایی و فلزی). فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 1 (4)، 78-59.
مهرانی، کاوه؛ ابراهیمی کردلر، علی؛ حلاج، محمد. (1390). بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه­کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 18 (63)، 113-128.
ودیعی، محمد حسین؛ عظیمی فر، فرهاد. (1391). ارزش­گذاری بالای سهام و ارتباط آن با اقلام تعهدی اختیاری. پیشرفت های حسابداری شیراز، 4 (2)، 230-179.
Anderson, K. , & Brooks, C. (2006). The long‐term price‐earnings ratio. Journal of Business Finance & Accounting, 33 (7‐8) , 1063-1086.
Arab Salehi. M, Hamidian. N and Ghajavand. Z. (2015). Effect of Overvalued Equity on Earning Management. Journal of Financial Management and Financing, 3 (3) , 49-66. (In Persian)
Badertscher, B. A. (2011). Overvaluation and the choice of alternative earnings management mechanisms. The Accounting Review, 86 (5) , 1491-1518.
Beneish, M. D. , & Nichols, C. (2009). Identifying overvalued equity. Johnson School Research Paper Series, (09-09).
Bowen, R. , DuCharme, L. , Shores, D. (1995). Stakeholders' implicit claims and accounting method choice. Journal of Accounting and Economics, 20 (3) , 255-295.
Burgstahler, D. , & Dichev, I. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of accounting and economics, 24 (1) , 99-126.
Chen. (2005). The audit opinion of earnings management in listed companies of China. Journal of Modern Accounting and Auditing, 1 (7) , 67-81.
Chi, J. D. , & Gupta, M. (2009). Overvaluation and earnings management. Journal of Banking & Finance, 33 (9) , 1652-1663.
Chi, W. , Lisic, L. L. , & Pevzner, M. (2011). Is enhanced audit quality associated with greater real earnings management?. Accounting horizons, 25 (2) , 315-335.
Coulton, J. J. , Saune, N. , & Taylor, S. L. (2015). Overvalued equity, benchmark beating and unexpected accruals. Accounting & Finance, 55 (4) , 989-1014.
Dichev, I. D. , Graham, J. R. , Harvey, C. R. , & Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence from the field. Journal of Accounting and Economics, 56 (2-3) , 1-33.
Farajzadeh. H, Hemmati. H and Setayi. H. (2015). Overvalued Balance sheet and Alternative methods to avoid unexpected negative profits. Journal of Managerial Accounting, 8 (27) , 57-70. (In Persian)
Feltham, G. A. , & Ohlson, J. A. (1999). Residual earnings valuation with risk and stochastic interest rates. The Accounting Review, 74 (2) , 165-183.
Graham, J. R. , Harvey, C. R. , & Rajgopal, S. (2006). Value destruction and financial reporting decisions. Financial Analysts Journal, 62 (6) , 27-39.
Habib, A. , & Hasan, M. M. (2017). Business strategy, overvalued equities, and stock price crash risk. Research in International Business and Finance, 39, 389-405.
Houmes, R. E. , & Skantz, T. R. (2010). Highly valued equity and discretionary accruals. Journal of Business Finance & Accounting, 37 (1‐2) , 60-92.
Hu, S. Y. , Lin, Y. H. , & Lai, C. W. (2016). The effect of overvaluation on investment and accruals: The role of information. Journal of Empirical Finance, 38, 181-201.
Huang, Y. , Uchida, K. , & Zah, D. (2015). How can managers anticipate future stock overvaluation?. Available at SSRN 2564917.
Izadinia. N and Mirzaei. M. (2015). The Effect of Overvalued Equity on the Relation between Audit Quality and Discretionary accruals. Journal of financial accounting research, 12 (4) , 73-96. (In Persian)
Jensen, M. C. (2005). Agency costs of overvalued equity. Financial management, 34 (1) , 5-19.
Jerjer Zadeh. A and Nikbakht Nasrabadi. Z. (2017). The effect of discretionary accruals and operating cash on stock returns in growth companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial accounting research, 9 (2) , 91-104. (In Persian)
Kahneman, D. , Tversky, A. , (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47 (2) , 263-291
Khajavi. Sh and Ebrahimi. M. (2015). Relation between Audit Quality and Earning Management for benchmark beating. Journal of Accounting Knowledge, 6 (22) , 5-23. (In Persian)
Kothari, S. P. , Leone, A. J. , & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of accounting and economics, 39 (1) , 163-197.
Lang, L. H. , Walkling, R. A. , & Stulz, R. M. (1989). Managerial performance, Tobin's Q, and the gains from successful tender offers. Journal of Finance, 24, 137-154.
Lento, C. , Cotter, J. , & Tutticci, I. (2016). Does the market price the nature and extent of earnings management for firms that beat their earnings benchmark?. Australian Journal of Management, 41 (4) , 633-655.
Lo, K. , Ramos, F. , & Rogo, R. (2017). Earnings management and annual report readability. Journal of Accounting and Economics, 63 (1) , 1-25.
Mehrani. K, Ebrahimi. A and Hallaj. M. (2011). Investigating the relationship between unexpected and conservative accruals in accounting in Tehran Stock Exchange. Jounal of Accounting Research, 18 (63) , 113-128. (In Persian)
Modarres. A, Ghafghazi. Z and Shakeri. A. (2009). Evaluating incentives for earnings management in listed companies in the oil, chemical and metal industries. Journal of Financial Accounting, 1 (4) , 59-78. (In Persian)
Saghafi. A and Jamalian Pour. M. (2013). Unexpected Accruals, Deviation of profit stability and financial crisis. Journal of Accounting knowledge, 4 (12) , 7-33. (In Persian)
Saghafi. A. (2011). Role of Financial Reporting on the Convergence of Price and Intrinsic Value. Journal of securities and commission, 13 (4) , 253-280. (In Persian)
Vadiee. M and Azimifar. F. (2012). Relation between Overvalued Equity and Discretionary Accruals. Journal of Advances in Accounting, 4 (2) , 179-203. (In Persian)
Xu, W. (2016). Accruals management to avoid losses. Journal of Business Finance & Accounting, 43 (9-10) , 1095-1120.