تاثیر ارزش گذاری بیش از اندازه شرکت ها بر رابطه بین دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

10.22051/jera.2018.19204.1948

چکیده

در این تحقیق بصورت نظری و تجربی به بررسی و ارزیابی تاثیر بیش ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر رابطه میان دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیر منتظره‌ در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در همین راستا 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال‌های 1388 الی 1395 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور سه فرضیه‌ی اصلی برای بررسی این موضوع تدوین و براساس الگوی داده‌های ترکیبی و اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که فرضیه مربوط به وجود رابطه معنادار میان بیش ارزش‌گذاری شرکت‌ها و اقلام تعهدی غیرمنتظره رد می‌شود. همچنین فرضیه مربوط به وجود رابطه معنادار میان دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره رد نمی‌شود که نتایج به دست آمده در این مورد با نتایج تحقیق کولتون و همکاران (2015) و فرج زاده و همکاران (1394) از حیث وجود رابطه معنادار مطابق می‌باشد. فرضیه مربوط به تاثیر بیش ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر رابطه میان دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره رد نمی‌شود که نتایج بدست آمده در این مورد با نتایج تحقیق کولتون و همکاران (2015) از حیث وجود رابطه معنادار مطابق می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of overvalued equity on the relation between benchmark beating and unexpected accruals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Salimi 1
  • Yahya Hassas Yeganeh 2
  • ALireza Javadipour 3
1 Assistant Professor of Accounting, Alame Tabatabai’i university, Tehran, Iran
2 Professor of Accounting, Alame Tabatabai’i university, Tehran, Iran
3 Phd student of Accounting, Alame Tabatabai’i university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of overvalued equity on the relation berween benchmark beating and unexpected accruals

In this study, the impact of overvaluation on the relation between benchmark beating and unexpected accruals in listed companies in Tehran Stock Exchange has been investigated. Our sample was a group of 105 companies in the Tehran Stock Exchange and range of our data was years from 1388 to 1395, respectively. To analyze data and test hypotheses, multivariate regression model was used. Results show that there is no relation between overvaluation and unexpected accruals. Also we found that there is a relation between benchmark beating and unexpected accruals, which these results are in compliance with results of Coulton et al (2015) and Farajzadeh et al (1394). Finally, we found that overvaluation has an impact on the relation between benchmark beating and unexpected accruals, which these results are in compliance with results of Coulton et al (2015).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overvaluation
  • earning management
  • Benchmark beating
  • Unexpected accruals