تأثیر طبقه مؤسسات حسابرسی معتمد بر گزارشگری مالی صاحبکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

چکیده

یکی از اقدامات انجام شده در کشور ایران در راستای بهبود کیفیت حسابرسی، طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی معتمد براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثربخشی این طبقه‌بندی از طریق ارتباط آن با کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی می‌باشد. برای اندازه‌گیری کیفیت افشا، از امتیاز کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از ضریب واکنش سود استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با نمونه‌ای متشکل از 86 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین طبقه مؤسسه حسابرسی و امتیاز افشا و اطلاع‌رسانی صاحبکار آن رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده، طبقه مؤسسه حسابرسی بر ضریب واکنش به سود تأثیر مثبت معنی‌داری دارد . به عبارت دیگر، این متغیر تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trusted Auditing Firms Class and Clients’ Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Parisa sadat Behbahaninia
  • azam Valizadeh Larijani
Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University
چکیده [English]

One of the actions taken for promoting auditing quality is classification of trusted auditing firms according to the rules and regulations of Securities and Exchange Organization. The purpose of this research is to determine the effectiveness of this classification through measuring its relation to disclosure quality and financial reporting quality. To measure disclosure quality and financial reporting quality, the disclosure and informing point obtained from Securities and Exchange Organization and earnings response coefficient are used, respectively. According to research purpose, two hypotheses are formulated which are tested using a sample of 86 firms during the years 2012 to 2015. Results show that there is a positive and significant relation between an auditing firm`s class and disclosure and informing point of the client. Also, according to findings, an auditing firm`s class has a significant positive effect on earnings response coefficient. In other word, this variable has a significant effect on financial reporting quality. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class of Trusted Auditing Firms
  • disclosure quality
  • Earnings Response Coefficient
بهبهانی­نیا، پریسا؛ معصومی، جواد. (1395). نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 3 (4)، 106-93.
پورحیدری، امید؛ برهانی نژاد، سعیده؛ محمدرضا خانی، وحید. (1394). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 14 (58)، 85 – 104.
سازمان بورس و اوراق بهادار. (1391). دستورالعمل طبقه­بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار.
سجادی، سیدحسین؛ زراء نژاد، منصور؛ جعفری، علیرضا. (1388). ویژگی­های غیرمالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 16 (57)، 51 -68.
سجادی، سید حسین؛ محمدی، کامران. (1389). مفهوم کیفیت سود و روش­های ارزیابی آن. www. jit. blofa. com..
محمدرضایی، فخرالدین؛ محمدرضایی، مهدی. (1394). بررسی رابطه بین رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و کیفیت حسابرسی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4 (14)، 1-14.
محمدرضایی، فخرالدین؛ مهربان پور، محمدرضا. (1395). نوع گزارش حسابرس و تعداد بندهای حسابرسی: اثر رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5 (17)، 65- 77.
نبات دوست باغمیشه، محمدحسین؛ محمدزاد سالطه، حیدر. (1395). بررسی تأثیر کیفت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران. دانش حسابرسی، 16 (62)، 159 – 176.
نوری فرد، یداله؛ شربتی، فاطمه زهرا. (1395). تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 6 (12)، 49- 58.
ولی زاده لاریجانی، اعظم.؛ مجتهدزاده، ویدا؛ حجازی، رضوان. (1393). تبیین مدلی برای پیش‌بینی بازده سهام. رساله دکتری دانشگاه الزهرا (س).
Adeyemi, S. B. , & Okpala, O. (2011). The impact of audit independence on financial reporting: Evidence from Nigeria. Business and Management Review, 1 (4) , 9-25.
Behbahaninai, p. , masumi, j. (2017). The role of auditing quality in information asymmetry reduction. Accounting Empirical Research of Financial, 3 (4) , 93-106. (In Persian)
Chrisrensen, B. , Glover, S. , & Omer, T. M. (2014). Understanding Audit Quality: Insights from Audit Professionals and Investors. Contemporary Accounting Research, 26, 20-132.
Clinch, G. , Stokes, D. , & Zhu, T. (2011). Audit Quality and Information Asymmetry between Traders. Accounting & Finance, 52 (3) , 743-765.
Coulton, J. , Livne, G. , Pettinicchio, A. , & Taylor, S. (2014). Investments in Auditing and the Quality of Financial Reporting.
Dye, R. (1985). Disclosure of nonproprietary information. Journal of Accounting Research, 23 (1) , 123−145.
Dye, R. (1995). Incorporation and the audit market. Journal of Accounting and Economics, 19: 75-114.
Dye, R. (2001). An evaluation of “essays on disclosure” and the disclosure literature in accounting. Journal of Accounting and Economics, 32 (1/3) , 181−235.
Farouk, M. A. , & Hassan, S. U. (2014). Impact of audit quality and financial performance of quoted cement firms in Nigeria. International Journal of Accounting and Taxation, 2 (2) , 1-22.
GAJEVSZKY, A. (2015). Assessing Financial Reporting Quality: Evidence from Romania. Audit Financiar, 13 (121).
Gaynor, L. M. , Kelton, A. S. , Mercer, M. , & Yohn, T. L. (2016). Understanding the relation between financial reporting quality and audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 35 (4) , 1-22.
Gul, F. , Kim, J. , and Qiu, A. A. (2010). Ownership concentration, foreign shareholding, audit quality, and stock price synchronicity: Evidence from China. Journal of Financial Economics, 95, 425–442.
Gunny, K. , Krishnan, G. V. , and Zhang, T. C. (2007). Is Audit Quality associated with Auditor tenure, industry expertise and fee? Evidence from PcAOB opinions. http: //ssrn. com/abstract=1015089.
Higgs, J. , & Skantz, T. (2006). Audit and Nonaudit Fees and the Market’s Reaction to Earnings Announcements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 25 (1) , 1-26.
Higgs, J. , & Skantz, T. (2006). Audit and Nonaudit Fees and the Market’s Reaction to Earnings Announcements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 25 (1) , 1-26.
Hunt, I. C. (2000). Current SEC financial fraud developments, Washington DC: Securities and Exchange Commission, Available at: http: //www. sec. gov/news/speeches/spch351. htm
IAASB, I. A. A. S. B. (2011). Audit Quality and IAASB perspective. www. iaasb. org.
IASB, I. A. S. B. (2012). The Conceptual Framework for Financial Reporting. www. Ifrs. org.
Krishnan, J. , Krishnan, J. , & Song, H. (2014). PCAOB international inspections and audit quality. Working paper.
Levitt, A. (1998). The numbers game, remarks delivered at the NYU Center for Law and Business, New York (September 28) , Available at: http: //www. sec. gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220. txt
Levitt, A. (2000). Renewing the covenant with investors, Remarks delivered at the NYU Center for Law and Business, New York, NY (May 10). Available at: http: //www. sec. gov/news/speech/spch370. htm
Mohammad Rezaei, F. , Mohammad Rezaei, M. (2015). Audit Firms Ranking and Audit Quality. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 4 (14). 1-14. (In Persian)
Mohammadrezaei, F. , Mehrabanpour, M. (2015). Audit Firms Ranking and Audit Opinions: Evidence from Iran. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 5 (17). 65-77. (In Persian)
MohammadRezaei, F. , Mohd-Saleh, N. , & Ahmed, K. (2018). Audit firm ranking, audit quality and audit fees: Examining conflicting price discrimination views. The International Journal of Accounting, 53 (4) , 295-313.
Nabatdust, M. , Mohamadzad, H. (2015). Investigating the Effect of Audit Quality on the Comparability of Financial Statements in Tehran Stock Exchange Listed Firms. Journal of Audit Science, 16 (62). 159-176. (In Persian)
Noorifard, Y. , Sharbati, F. (2016). The Impact of the Auditor’s Tenure on the Quality of Information Disclosure in the Companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Economic Business Research, 6 (12) , 49-58. (In Persian)
Onuorah, A. C. C. , & Friday, I. O. (2016). Corporate Governance and Financial Reporting Quality in Selected Nigerian Company. International Journal of Management Science and Business Administration, 2 (3) , 7-16.
Pourheidari, O. , Borhaninejad, S. , Mohamadrezakhani, V. (2015). Investigation of the Effect of audit quality on timeliness of audit report in Tehran Stock Exchange listed firms. Journal of Audit Science, 14 (58) , 51-68. (In Persian)
PricewaterhouseCoopers. (2015). Audit quality: Can it be measured? https: //www. pwc. com/us/en/cfodirect/assets/pdf/measuring-audit-quality-indicators. pdf
Reid, L. C. , & Carcello, J. V. (2017). Investor Reaction to the Prospect of Mandatory Audit Firm Rotation. The Accounting Review, 92 (1) , 183-211.
Reynolds, J. , & Francis. (2000). Does Size Matter?. The Influence of Large Clients on Office-level Auditor Reporting Decisions. Journal of Accounting and Economics, 30 (3) , 375-400.
Ruddock, C. , & Taylor,T. (2006). Nonaudit Services and Earnings Conservatism: Is Auditor Independence Impaired? Contemporary Accounting Research, 23 (3) , 701-746.
Sajadi, s. , Mohamadi, k. (2010). Earnings Quality Concept and Proxies. www. jit. blofa. com.
Sajjadi, S. , Zarra Nezhad, M. , jafari, A. (2010). The Effect of Corporate Attributes on Quality of Financial Information Reporting of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange. THE IRANIAN ACCOUNTING AND AUDITING REVIEW, 16 (4). (In Persian)
Securities and Exchange Organization. (2012). Guidelines for the Classification of Audit Institutions and Individuals Subject to Article 10 of the Trust Audit firms.
Shehata, N. (2014). Theories and Determinants of Voluntary Disclosure. Accounting and Finance Research, 3 (1) , 18-26.
Singh, I. ,Singh, H. (2012). Auditor Industry Specialisation and IPO Underpricing: Recent Australian Evidence. http: //www. business. uwa. edu. au.
Valizadeh Larijani, A. , Mojtahedzade, V. , Hejazi, R. (2014). A Model for Return Forecasting. PhD Thesis. (In Persian)