تأثیر طبقه مؤسسات حسابرسی معتمد بر گزارشگری مالی صاحبکاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

چکیده

یکی از اقدامات انجام شده در کشور ایران در راستای بهبود کیفیت حسابرسی، طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی معتمد براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثربخشی این طبقه‌بندی از طریق ارتباط آن با کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی می‌باشد. برای اندازه‌گیری کیفیت افشا، از امتیاز کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از ضریب واکنش سود استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با نمونه‌ای متشکل از 86 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین طبقه مؤسسه حسابرسی و امتیاز افشا و اطلاع‌رسانی صاحبکار آن رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده، طبقه مؤسسه حسابرسی بر ضریب واکنش به سود تأثیر مثبت معنی‌داری دارد . به عبارت دیگر، این متغیر تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Class of Trusted Auditing Firms on Clients’ Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Parisa sadat Behbahaninia
  • azam Valizadeh Larijani
Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University
چکیده [English]

Classifying trusted auditing firms in the base of rules and regulation of the Securities and Exchange Organization is one of the activities were done in Iran in order to promote auditing quality. The purpose of present research is to determine the effectiveness of this classification through measuring its relationship with disclosure quality and financial reporting quality. Disclosure and informing score of Securities and Exchange Organization has been used for measuring disclosure quality and earnings response coefficient has been used for measuring financial reporting quality. According to research purpose, two hypotheses were formulated which were tested with a sample of 86 companies during years 1391 to 1394. Results show that there is a positive and significant relationship between auditing firm`s class and disclosure and informing score of the client. Also, according to findings, auditing firm`s class has a positive effect on earnings response coefficient. In other word, this variable has a significant effect on financial reporting quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class of Trusted Auditing Firms
  • disclosure quality
  • Earnings Response Coefficient