بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت، در زمان افزایش سود نقدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان افزایش سود نقدی است. بدین منظور شش فرضیة برای بررسی این موضوع تدوین و داده‎های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی زمانی بین سال‎های 1370 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای معیارهای عملکردی سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم و جریان نقد عملیاتی هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه‌مدت بیشتر است. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که برای معیار عملکردی تغییر در خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت و الگوهای کوتاه‎مدت غیرمعنادار است. همچنین نتایج نشان داد، واکنش بازار به معیارهای عملکردی جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود عملیاتی هر سهم برای الگوهای کوتاه-مدت نسبت به دو الگوی دیگر عملکردی بیشتر است. علاوه بر این، نتایج موید آن است که برای الگوهای بلندمدت واکنش بازار یکسان نیست و بازار در تضاد با مبانی تئوریک برای هر معیار عملکردی واکنش متفاوتی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stock Market Behavioral Reaction Based on the Failure of Long-Term and Short-Term Decreasing Trends of Corporate Performance Criteria in the Time of Dividend Increase

نویسندگان [English]

  • javad nikkar 1
  • Vali Khodadadi 2
  • hasanali sinaii 3
  • hasan farazmand 4
1 Assistant Prof of Accounting, Islamic Azad University, Tehran East Branch, Tehran, Iran
2 Associate professor of accounting, Chamran university, Ahvaz, Iran
3 Associate professor of financial management, Chamran university, Ahvaz, Iran
4 Associate professor of economics, Chamran university, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to examine the Stock market behavioral reaction based on the failure of long-term and short-term decreasing trends of corporate performance criteria (including earnings per share, operating profit per share, operating cash flow per share and net growth of adjusted assets per share in term of inflation) in the time of dividend increases. For this purpose, six hypotheses are developed and data are analyzed by regression models using Panel data method with fixed effects approach. The sample consists of  301 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period from 1991 to 2015. The results show that for performance criteria of earnings per share, operating profit per share, and operating cash flow per share, the market's positive reaction to simultaneous increase of functional and dividend criteria is higher for long-term patterns than short-term patterns. On the other hand, the results indicate that for the performance criterion of changes in net adjusted assets of per share, the positive reaction of the market to simultaneous increase of the functional and dividend criteria is insignificant for long-term patterns and short-term patterns. The results also show that the market reaction to the performance criteria of operating cash flow per share and operating profit per share is higher for short-term patterns than the two other functional patterns. In addition, the results indicate that the market reaction is not the same for long-term patterns and that the market reacts differently to any performance criteria, in contrast to the theoretical foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock market behavioral reaction
  • Dividend reporting
  • Long-term trends of Performance criteria and Dividend
  • Short-term trends of Performance criteria and Dividend
افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، چاپ اول، تهران، انتشارات ترمه.
برزیده، فرخ؛ برهانی، محمد. (1388). سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره سودهای آتی، مطالعات حسابداری، 6 (23). 82-67.
سجادی، حسین؛ نیک­کار، جواد؛ حاجی­زاده، سعید؛ ملک­خدایی، الهه. (1394). تأثیر الگوهای تاریخی سود و سود سهام بر محتوای اطلاعاتی سود سهام جاری برای پیش­بینی سود­های آتی در زمان کاهش سود، دانش حسابداری مالی: 2 (4). 45-27.
فدایی­نژاد، اسمائیل؛ کامل­نیا، مجتبی. (1391). واکنش بازار به اعلامیه­های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی: 5 (4). 90-71.
محمودی، وحید؛ محقق، هادی. (1390). بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام، بررسی­های حسابداری و حسابرسی: 66، 40-29.
Aflatoni, Abas. (2013). Statistical Analysis with Eviews in Accounting and Financial Management Research, First Edition, Tehran, Terme Publishing. (in persian)
Bali akesh. An Empirical Analysis of Stock Returns around Dividend Changes, Applied Economics January 2003; 35 (1). 51-61.
Barzideh, F. , Borhani, M. (2009). The usefulness of dividend information about future profits, Accounting studies, 6 (23). 67-82. (in persian)
Bouwman Christa H. S. Managerial Optimism and the Market’s Reaction to Dividend Changes, Wharton Financial Institutions Center , Case Western Reserve University 2009; 35 (80) 14.
Cesari, D, A. , & Meier, W, H. 2015. Dividend Changes and Stock Price Informativeness, Journal of Corporate Finance: 34 (4). 274-303.
Charitou, A. , Lambertides, N. , and TheodoulouG ,. 2010. The Effect of Past Eearnings and Dividend Patterns on the Information Content of Dividends When Earnings Are Reduced , ABACUS: 46 (2). 153-187.
Charitou, A. , Lambertides, N. , and TheodoulouG ,. 2011. Losses, Dividend Reduction, and Market Reaction Associated with Past Eearnings and Dividends Patterns, Journal of Accounting, auditing, finance: 41 (2). 351-382.
Charitou, A. 2000. The impact of losses and cash flows on dividend: Evidence for Japan, Abacus: 36 (2). 198-225.
Chen, V. Y. , and Tiras, S, L. 2015. Other information’as an explanatory factor for the opposite market reactions to earnings surprises, Review of Quantitative Finance and Accounting: 45 (4). 757-784.
Fadaii Nejad, E. , Kamel Nia, M. (2012). Market Reaction to Quarterly Earning Anouncment in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Accounting Research: 18,71-90. (in persian)
Ijaz, A. , Noor, M. , & Gohar, A. 2017. Do Firms Use Dividend Changes to Signal Future Earnings? An Investigation Based on Market Rationality, International Journal of Economics and Finance: 9 (4). 2017.
Keller, G. , & Warrack, B. 2003. Statistics for management and economics (6th ed.). Pacific Grove, CA: Duxbury Press.
Liu, SH. , & Chen, A, S. 2014. Do firms use dividend changes to signal future profitability? A SimultaneousEquation analysis, International Review of Financial Analysis: 53 (4) , 354-389.
Mahmoodi, V. , Mohaghegh, H. (2011) , Investigating the Tehran Stock Exchange's reaction to the major deviations from dividend dividend trend, Accounting and auditing reviews: 66,29-40. (in persian)
Miller, M. , and Modigliani, F. 1961. Dividend policy, growth and thevaluation of Shares, Journal of Business: 34 (4). 411- 33.
Sajadi, H. , Nikkar, J. , Hajizadeh, S. , Malek Khodaii, E. (2015). The Effect of Past Earnings and Dividend Patterns on the Information Content of Dividends When Earnings Are Reduced, Financial Accounting Knowledge: 2 (4) ,27-45. (in persian)
Yekini, S. , Wisniewski, T, P. , & Millo, Y. 2016. Market Reaction to the Positiveness of Annual Report Narratives, The British Accounting Review,: 48 (4). 325-358.