پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریانهای نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش، بررسی پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریان­های نقد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. روش انجام پژوهش از نوع پس رویدادی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1394 است. برای تحلیل‌ها از مدل رگرسیون خطی (پنل دیتا) استفاده‌شده است. نتایج نشان می­دهد در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی­تواند پایداری اجزای اقلام تعهدی سود را منعکس کند همچنین در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی­تواند پایداری اجزای نقدی سود را منعکس کند، به عبارت دیگر فرضیه­های پژوهش به دلیل عدم کارایی بازار رد نمی­شود، این پژوهش برای فهم اقلام تعهدی خلاف قاعده در رابطه با پویایی­های اقلام تعهدی و همچنین برای پژوهشگران علاقه­مند به استفاده از چارچوب آزمون میشکین جهت آزمون میزان توجیه­پذیری انتظارات سرمایه­گذاران در سطح کلی­تر، سودمند خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Persistence and Market Pricing of Accruals and Cash Flows

نویسندگان [English]

  • iraj noravesh 1
  • zahra fadaie 2
1 Professor of Accounting, non-profit univedity of Damavan Ershad, Tehran, Iran
2 MSc. student of Accounting, non-profit univedity of Damavan Ershad, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of the research is to examine the asymmetric persistence and market pricing of accruals and cash flows in firms listed to Tehran Stock Exchange. The research method is post-event type and the statistical population of the research is firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2009 to 2016. To analyze data, the linear regression model (data panel) is used. The results show that, at the economic loss, expected returns can not reflect the profit accruals persistence. Also, at the economic loss, expected returns can not reflect the cash profit components persistence, in other words, the research hypotheses are not rejected for market inefficiency and this study is useful for understanding the anomaly accruals in relation to the accruals dynamics, as well as for researchers interested in the MT framework to test the rationality of more general investor expectations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric persistence
  • pricing of Accrual
  • pricing of Cash Flow
بختیارزاده، محمد جواد (1388). بررسی علل و ریشه­های بحران اقتصادی 2008 آمریکا و ارائه راهکارها، بررسی­های بازرگانی، 7 (38). 58-50.
برزیده، فرخ؛ حساس یگانه، یحیی؛ شهریاری، علیرضا (1394). فرضیه ثبات کارکردی؛ تفکیک اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی سود، مجله دانش حسابداری، 4 (4). 50-33.
حاجیها، زهره؛ مژگان نوری (1392). بررسی تأثیر اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بر عملکرد آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد.
شهریاری، سارا؛ سلیم، فرشاد (1395). بررسی و آزمون قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6 (2). 16-1.
کریمی، فرزادء صادقی، محسن (1389). محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار و رابطه آن با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 2 (1). 124-113.
Abel, A. B. and F. S. Mishkin (1983) , On the Econometric Testing of Rationality-market Efficiency, The Review of Economics and Statistics, 6 (2). 318–323.
Bakhtiyarzadeh, M. (2009). Review of the causes and causes of the 2008 US economic crisis and solutions. Business reviews: 7 (38). 50-58 (In Persian).
Ball, R. and L. Shivakumar (2006) , The Role of Accruals in Asymmetrically Timely Gain and LossRecognition, Journal of Accounting Research, 44) 2 (. 207–242.
Barth, M. E. W. H. Beaver, J. R. M. Hand, and W. R. Landsman (1999). Accruals, Cash Flows, andEquity Values, Review of Accounting Studies, 4 (3–4). 205–29.
Barzideh, F. Hassas Yeganeh, Y. Shahriari, A. (2015). Functional stability hypothesis; Separation of accruals and cash flows of profits; Journal of Accounting Knowledge, 4 (4).33-50 (In Persian).
Collins, D. W. Gong, G. J. and Hribar, P. (2017). Institutional Ownership and the Mispricing of Accruals. Review of Accounting Studies: 8 (2-3). 251- 276.
Edlsson, P. (1999). Comparing the accuracy and explain ability of dividend, free cash flow, and abnormal earnings equity value estimates. Journal of Accounting Research, 38 (1). 45-70
Fama, E. F. and J. D. French (1989). Return and Equilibrium: Empirical Tests, Journal of Political Economy, 81 (3). 607-636.
 Fedick, G. J. and Magilke, M. J. (2017). An Examination of the Effects of Investor Sophistication on the Pricing of Accruals and Cash Flows. Journal of Accounting, Auditing & Finance: 24 (3). 385-414.
Hajiha, Z. Nouri, M. (2013). Effect of Accruals and Cash Flow on Future Performance of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange, 11th Iranian National Accounting Conference, Mashhad (In Persian).
Haou, H. (2016). The Mispricing of Abnormal Accruals. The Accounting Review: 76 (3). 357-373.
Karimi, F. Sadeghi, M. (2010). Calculation of earnings quality based on investment in capital assets and labor force and its relationship with profit stability in accepted companies of Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Accounting Research: 2 (1). 113-124. (In Persian).
Konstantinidi theodosia, arthur kraft, and peter f. pope (2016). Asymmetric Persistence and the Market Pricing of Accruals and Cash Flows, ABACUS: 52 (1). 140-165.
Kraft, A. , A. J. Leone, and C. Wasley (2006) , An Analysis of the Theories and Explanations Offered for the Mispricing of Accruals and Accrual Components, Journal of Accounting Research: 44) 2) 297–339.
Pope, P. F. and P. Wang, (2005). Earnings Components, Accounting Bias and Equity Valuation, Reviewof Accounting Studies: 10 (4) 387–407.
Shahriari, S. and Salim, F. (2016). Investigation and testing of abnormal accrual pricing in Tehran Stock Exchange, Financial Asset and Finance Management Quarterly, 6 (2) 1-16 (In Persian).
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?, The Accounting Review: 71 (3). 289–315.
X, Bixia. (2007). Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factor. Review of Accounting and Finance, 6 (2) ,162-175.