تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشیار دانشگاه خاتم

2 استادیار موسسه آموزش عالی بانکداری ایران

3 کارشناس ارشد حسایداری دانشگاه خاتم

چکیده

دراین مقاله تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­شود این مطالعه با استفاده از شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در معرض افزایش میزان افشا هستند، نشان می‌دهد که سود خالص افشا وابسته به شرایطی مانند کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط یک شرکت مـی‌باشد. یافته­های بررسی اطلاعات 191 شرکت در طول دوره‌ی 1389 الی 1394 بیانگر آن است که بین کیفیت افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت (که بوسیله بازده دارایی‌های تعدیل شده و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه‌گیری شده) یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که افشای شرکت احتمال دارد به منافعی منجر شود، اما پس از یک سطح بهینه، افزایش افشا عملکرد مالی واقعی شرکت را کاهش می‌دهد. همچنین، این سطح بهینه زمانی که بین محیط‌های نظارتی شرکت‌ها تفاوت‌ (به عنوان مثال، هیئت‌ مدیره مستقل) وجود دارد، تغییری نمی‌کند. این نتایج نشان می‌دهد که نظارت شدید بر مدیران ارشد اجرایی تاثیری بر افشای بیشتر شرکت ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Earnings Management on Disclosure and True Financial Performance

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat Nik Niyat 1
  • Maryam gharehdaghi 2
  • somayeh Rasouli 3
1 Faculty member of Allame Tabatabaie university and associate professor of Khatam university
2 Assistant professor of high education institute of Iran banking
3 MSc. of Accounting, Khatam university
چکیده [English]

This paper reviews impacts of earnings management on disclosure extent and true financial performance. This Research shows that the net disclosed earning is dependant to conditions such as a firm's information quality. The sample consists of 191 firms listed in Tehran Stock Exchange subject to increase of disclosure extent, over the period from 2010 to 2015. Findings reveal that there is a significant positive relation between disclosure quality and true financial performance of firms (measured by the adjusted assets return and equity return). The results show that a firm's disclosure is likely to result in benefits, but after an optimum level, increasing disclosure may decrease its true financial performance. This optimum level does not change when there are differences between firms' monitoring environments (e.g., independent board). These results indicate that intense monitoring of chief executive officers has no effect on the disclosure extent of a firm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure
  • earnings management
  • Intense monitoring
  • True firm performance
حبیب زاده، کیهانه. (1395). اثر مدیریت سود و اندازه افشا بر عملکرد مالی واقعی. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، تابستان 1395، 2 (2/2 (‏. 64-53.
خدادادی، ولی و نجمه کوهی. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر کیفیت افشا و ویژگی‌های هیئت مدیره بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان.
دیدار، حمزه، منصورفر، غلامرضا و هیوا خجسته. (1390). اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی: 9 (32). 168-141.
ستایش محمدحسین، کاظم نژاد مصطفی و سروستانی امیر. (1391). بررسی کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: 19 (3). 20-1.
قالیباف اصل، حسن و فاطمه رضایی (1386). بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقاتمالی: 9 (23). 48-33.
کاشانی‌پور، محمد، رحمانی، علی و پارچینی پارچین، سید مهدی (1388). رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیر موظف. بررسی­هایحسابداری وحسابرسی: 57. 100-85..
Adams, R. B. , & Ferreira, D. (2007). A theory of friendly boards. Journal of Finance, 62 (1). 217-250.
Bazrafshan, E. , Kandelousi, A. S. , Hooy, C. -W. (2015). The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong, The British Accounting Review.
Beasley, M. S. (1996). An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. The Accounting Review: 71 (4). 443–465.
Beyer, A. , Cohen, D. A. , Lys, T. Z. , & Walther, B. R. (2010). The financial reporting environment: review of the recent literature. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3) , 296-343.
Bhagat, S. , & Black, B. (1999). The uncertain relationship between board composition and firm performance. The Business Lawyer, 54 (3) ,921-963.
Bhagat, S. and Black, B. (2002). The Non-correlation between board independence and long-term firm performance. Corporation Law Journal: 27 (1). 231-274.
Bizjak, J. M. , Brickley, J. A. , & Coles, J. L. (1993). Stock-based incentive compensation and investment behavior. Journal of Accounting and Economics: 16 (1-3) ,349-372.
Chen C. R. , N. J. Mohan, (1994) , Timing the Disclosure of Information:
Coles, J. L. , Daniel, N. D. , & Naveen, L. (2008). Boards: does one size fit all? Journal of Financial Economics: 87 (2) ,329-356.
Coles, J. L. , Lemmon, M. L. , & Meschke, J. F. (2012). Structural models and endogeneity in corporate finance: the link between managerial ownership and corporate performance. Journal of Financial Economics, 103 (1) ,149-168.
Core, J. , & Guay, W. (1999). The use of equity grants to manage optimal equity incentive levels. Journal of Accounting and Economics: 28 (2) ,151-184.
Cornett, M. M. , Marcus, A. J. , & Tehranian, H. (2008). Corporate governance and pay-for- performance: the impact of earnings management. Journal of Financial Economics, 87 (2) ,357-373.
Demsetz, H. , & Lehn, K. (1985). The structure of corporate ownership: causes and consequences. The Journal of Political Economy: 93 (6) ,1155-1177.
Denis, D. J. , & Sarin, A. (1999). Ownership and board structures in publicly traded corporations. Journal of Financial Economics: 52,187-224.
Eugster, F; and A. F Wanger. (2013). Voluntary Disclosure Quality, Operating Performance, and Stock Market Valuations, http: //papers.
Fosberg, R. (1989). Outside directors and managerial monitoring. Akron Business and Economic Review, 20.
Gill, M. S & Vijay, T. S & Jha, S. (2009). Corporate Governance Mechanisms and Firm Performance: A Survey of Literature. The IUP Journal of Corporate Governance: 5 (2). 6-16.
Gul, F. A. , & Leung, S. (2004). Board leadership, outside directors' expertise and voluntary corporate disclosures. Journal of Accounting and Public Policy, 23 (5) , 351-379.
Habibzadeh K, (2016). Effect of profit management and disclosure size on real financial performance, Economic studies, financial management and accounting:: 2 (2/2). 53-64. (in Persian)
Harvey, C. , & Roper, A. (1999). The asian bet. Financial markets and development: The crisis in emerging financial markets: 29-115.
Hermalin, B. E. , & Weisbach, M. S. (2012). Information disclosure and corporate governance. Journal of Finance: 67 (1) ,195-234.
Jensen, M. C. , and Meckling W. H. , (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics: 3 (4). 305-360.
Kashanipoor,M. ; Rahmani,A. ; and Parchini Parchin, S,M. (2009). The Relationship Between Voluntary Disclosure and Outside Directors. Journal of the accounting and auditing review: 57. 85-100.. (in Persian)
Khodadadi, V. ; and Kohi, N. (2013). Investigating the Impacts of Voluntary Disclosure Level on the Information Asymmetry of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly. (in Persian)
Li Xi (2010). the impact of product market competition on the quantity and quality of voluntary disclousure. Review of Accounting studies: 15 (3) ,663-711.
Management's View of Earnings Announcements, Financial Management: 23 (3). 63.
Morck, R. ; Shleifer, A. ; and R. W. Vishny (1988). Management Ownership and Market Valuation: an Empirical Analysis. Journal of Financial Economics: 20 (1-2). 293–315.
Pathan, S. , & Faff, R. (2013). Does board structure in banks really affect their performance? Journal of Banking & Finance: 37 (5). 1573-1589.
Setayesh, M. ; Kazemnejat, M. ; and Sarvestani, A. (2012). The Impact of disclosure quality on current and future performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of the accounting and auditing review: 19 (3). 1-20.. (in Persian)
Smith, C. W. , Jr. , & Watts, R. L. (1992). The investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies. Journal of Financial Economics: 32 (3) ,263-292.
Wen, Yu, Rwegasira, Kami & Jan Bilderbeek (2002). Corporate Governance and Capital Structure Decisions of the Chinese Listed Firms, Corporate Governance: An International Review: 10. 75-83.
Wintoki, M. B. , Linck, J. S. , & Netter, J. (2012). Endogeneity and the dynamics of internal corporate governance. Journal of Financial Economics: 105 (3) ,581-606.