بررسی رابطه نظارت از طریق بدهی بانکی کوتاهمدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران،

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران،

چکیده

مدیریت سود مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود می­باشد. یعنی با توجه به مقاصد و اهداف مختلف مدیریت، ممکن است سود افزایش و یا کاهش یابد و یا هموار شود. حال به­نظر می­رسد که ساختار بدهی کوتاه­مدت می­تواند مزایای نظارتی داشته­باشد. زیرا موجب نظارت بیش­تر از سوی بستانکاران می­شود و درنتیجه موجب کاهش مدیریت سود می­گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نظارت از طریق بدهی­های کوتاه­مدت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می­باشد. برای انجام این پژوهش، 136 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1389 تا 1394 مورد بررسی قرارگرفته­است. برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده­شده که بااستفاده از مدل ارائه­شده توسط سیمن و فانگ (2014) مورد محاسبه قرار گرفت. روش تحقیق مورداستفاده روش همبستگی و روش تحلیل داده­ها رگرسیون چندمتغیره می­باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی­دار بین بدهی­های بانکی کوتاه­مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت­های دارای رتبه اعتباری پایین بود. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد که بین بدهی­های بانکی کوتاه­مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت­های دارای رتبه اعتباری بالا رابطه معناداری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monitoring through Short-Term Debts And Accrual-Based Earnings Management

نویسندگان [English]

  • seyed ali hosseini 1
  • Maryam Fallah joshaghani 2
1 Assistant professor of Accounting, Alzahra university, Tehran, Iran
2 MSc. of Accounting, Alzahra university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Earnings Management is a deliberate manipulation of financial reporting in order to achieve an expected level of earnings. So, earnings may increase, decrease or smooth based on various management's goals and objectives to mislead the stakeholders. It seems that the short-term debt structure can have regulatory benefits because it leads to greater monitoring by creditors and, as a result, reduces the earnings management. The purpose of this study is to investigate the effect of monitoring through short-term debts on accrual-based earnings management. The sample consists of 136 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2015. The discretionary accruals criterion calculated using Simon and Fang model (2014), is applied to measure accruals-based earnings management. The research method is the correlation method and data analysis method is the multivariate regression model. Results indicate that there is a significant relation between short-term bank debts and accruals-based earnings management in low-rated firms. Also, Findings show that there is no significant relation between short-term bank debts and accruals-based earnings management in high-risk firms. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals-based earnings management
  • Short-term debts
  • Monitoring
  • Agency cost
انصاری، عبدالمهدی و شیرزاد، علی. (1393). بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: 3 (11)، 54-41.
پورزمانی، زهرا و زائری، حسین. (1389). تأثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اقلام صورت­های مالی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی: 2 (6) 64-39.
حسین نژاد و شیروانی؛ (1393). بررسی تأثیر بدهی کوتاه مدت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نقش فرصت­های رشد و اهرم مالی). پایان نامه کارشناسی ارشد؛ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی سمنگان آم - دانشکده مدیریت و حسابداری.
ذاکری و خدابخشی، (1393). بررسی ارتباط بین سررسید بدهی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشکده حسابداری و مدیریت.
زارعی، حسین و واحدیان، سعید. (1394). بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری. پایان نامه دانشگاه علوم اقتصادی.
طاهری، بهادر و داداشی، ایمان. (1394). بدهی کوتاه مدت، نظارت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی. کنفرانس ملی نوآوری مالی و توسعه مالی.
مقدس، زهره و رهبر رستگار، نسترن. (1395). بررسی رابطه بین بدهی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامه.
نوروش، ایرج و سپاسی، سحر. (1384). بررسی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز: 23 (2). 177-165.                   
Ansari, Abdalmahdi. Shirzad, Ali. (2014). the investigation of the effect of earnings management based on accrual and real earnings items on stock liquidity and value of the company. Journal of Accounting and Audit Management Knowledge,3 (11) , 41-54، (in Persian).
 Datta, S. , Iskandar-Datta, M. , Raman, K (2005). Managerial stock ownership and the maturity structure of corporate debt. Journal of Finance 60 (5) , 2333–2350.
Hoseinnezhad. Shirvani. (2014). The investigation of the effect of short-term debt on accruals-based earnings management in companies listed in Tehran Stock Exchange, emphasizing the role of growth opportunities and financial leverage. M. A. Dissertation for Non-profit institution of higher education of Samangan، (in persian).
Moqadas, Zohren and Rahbar Rastegar (2016). Investigate the relationship between the short-term debt and accruals-based profit management in the accepted firms in Tehran’s stock exchange. (in Persian).
Noravesh, Iraj. Sepasi, sahar. (2005). The investigation of the effect of earnings management in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Social Sciences and Humanities, University of Shiraz, 23 (2). 165-177، (in Persian).
 Pedro J. Garcia-Teruel, Pedto Martinez-Solano, Juan Pedro Sanchez-Ballesta (2014). The role of accruals quality in the access to bank debt. Journal of Banking & Finance 38 (1) , 186-193.
Purzamani, Zahra. Zaeri, Hosein. (2010). The effect of earnings management on the relevance of the items of financial statements. Financial Accounting and Audit Researches: 2 (6) ,39-63، (in Persian).
Simon Y. K. Fung a. John Goodwin (2014). Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based earnings management. Journal of Contemporary Accounting & Economics, (2013) 9 (1). 67–82.
Taheri, Bahador and Dadashi, Iman (2015). Short-term debt, and accruals-based profit management and supervision. national conference for financial innovation and financial development. (in Persian)
Zakeri and Khodabakhshi (2014). Investigate the relationship between short-term debt maturity and accruals-based profit management. thesis for Master; Islamic Azad University of Garmi, Faculty of Accounting and Management (in Persian).
Zarei, Hussein and Vahedian, Saeid (2015). Investigate the role of financial reporting quality and debt maturity on the investment efficiency. thesis of economic university، (in Persian)