بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر سیاست‌های مالی و حاکمیتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بوشهر-دانشگاه خلیج فارس

2 کارشناسی ارشد

چکیده

 
اقتصاد، شیوه ارزشیابی شرکت‌ها را تغییر داده است. شکاف عمده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‌ها، انگیزه پژوهش‌های گسترده‌ای در مورد ارزش تبیین نشده یا ذخیره نهانی است. مطالعات تجربی در بازارهای پیشرفته نشان می‌دهد، دارایی‌های نامشهود، راهبردی و بااهمیت هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دارایی‌های نامشهود بر سیاست‌های مالی و حاکمیتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه در برگیرنده تعداد 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1386-1392 است. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون والد مورد آزمون قرارگرفته‌اند. تحلیل رگرسیون بر اساس مدل داده‌های پانل و استفاده از آثار تصادفی مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش رابطه دارایی‌های نامشهود با متغیر سیاست‌های مالی و حاکمیتی چون ساختار مالی، نسبت سود تقسیمی، مالکیت مدیریتی، ساختار هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین دارایی‌های نامشهود و ساختار مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین دارایی نامشهود با مالکیت مدیریتی و استقلال هیئت مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین دارایی‌های نامشهود و متغیر تقسیم سود هیچ رابطه معناداری یافت نشد. در کل این نتایج مربوط بودن و اثرگذار بودن دارایی‌های نامشهود بر سیاست‌های حاکمیتی و لزوم توجه بیشتر به آن‌ها را نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Intangible Assets on Financial and Governance Policies

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rezaei 1
  • MehdiFatemeh RezaeiPoorghaumi 2
چکیده [English]

 

Economy has changed evaluation methods of the firms. The major gap between market value and book value of firms is a motivation of extensive research on unexplained value or reserve savings. Empirical studies in developed markets show that intangible assets are strategic and important. The aim of this study is to investigate the influence of intangible assets on fiscal and governance policy in firms listed in the Stock Exchange in Tehran. The sample consists of 78 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2007 to 2013. Data is analyzed using correlation analysis method, multiple regression and Wald test. Regression analysis is tested based on panel data and using random effects models. This study is aimed to investigate the relation of intangible assets to fiscal and governance policy variables such as financial structure, the dividend ratio, management ownership, and board structure. The results show that intangible assets have a significant negative relation to financial structure, a significant positive relation to board independence, and no significant relation to dividend. In general, the results indicate that intangible assets have effects on governance policies and they should be more considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • intangible assets
  • fiscal policy
  • the dividend ratio
  • management ownership
  • board structure
منابع
احمدپور، احمدو ملکیان، اسفندیار، زارع بهنمیری، نادی، محمد‌جواد و زینب. (1391). بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرمایه فکری شرکت‌ها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکت‌های داروسازی بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره هشتم، 73-93.
پارسائیان، علی (1388) تالیف ملکان اسمیت، روش تحقیق‌ در حسابداری، تهران، ترمه.
حاجیها، زهره و اخلاقی، حسنعلی. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی شرکت: آزمون تجربی تئوری نمایندگی و تئوری اهرم. فصلنامهمطالعاتتجربیحسابداریمالی، سالدهم، شماره 33، 147-167.
حاجیها، زهره و قصاب ماهر، لیلا. (1389). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران. مجلهمهندسیمالیومدیریتپرتفوی، شماره 4.
حساس یگانه، یحیی (1387). حاکمیت شرکتی در ایران. فصلنامهحسابرس، شماره. 32: 32-39.
رحمانی‌‌‌‌‌‌‌، علی و مهسا قاسمی. (1392). ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش شده. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 9، 111-124.
شاکری، عباس و ابراهیمی سالاری، تقی. (1388). اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی. مجله دانش و توسعه، شماره 29، 88-125.
صادقی شریف، سیدجلال وبهادری، حجت. (1388). بررسی تأثیرساختار مالکیتی برنسبت پرداخت سود شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. فصلنامه تحقیق‌های مالی، دوره 11: 61-80.
عارف منش، زهره و علی رحمانی. (1394). ارائه مدلی جهت ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره 26: 81-112
مرادی، جواد، ولی پور، هاشم و مهرداد صالحی. (1395). مربوط بودن دارایی­های نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 19، 1-14.
مشایخی، بیتا؛ بیرامی، هانیه و هانی بیرامی. (1393). تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 14، 223-238.
نمازی، محمد و کرمانی، احسان. (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­هایحسابداریوحسابرسی، شماره53، 100- 83.
Ahmadpour, A. , Malekian, E. ; Zarebehnamiri, Nadi, M. J. (2012). The study of the role of board structure on intellectual capital of companies with fuzzy approach, case study of pharmaceutical companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, No. 8: 73-93 (in Persian).
Almeida, H. , Campello, M. , Weisbach, M. (2004). The cash flow sensitivity of cash. Journal of Finance 59, 1777–1804.
Al-Najjar, B. and Taylor, P.) 2008 (The relationship between capital structure and ownership structure – New evidence from Jordanian panel data. Managerial Finance, 34 (12) , 919-933.
Arefmanesh, Z. Rahmani A. (2015) A Model for the Estimation of Intangible Assets in the Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting, No. 26: 81-112 (in Persian).
Bah, R. and Dumontier, P.) 2001 (. R&D intensity and corporate financial policy some international evidence. Journal of Business Finance and Accounting, 28 (5&6) , 671-692.
Belloc, F. , Laurenza, E. , & Alessandra Rossi, M. (2016). Corporate governance effects on innovation when both agency costs and asset specificity matter. Industrial and Corporate Change, 25 (6) , 977-999.
 Borisova,G. , Brown, J. (2011). R&D sensitivity to asset sale proceeds: New evidence on financing constraints and intangible investment. Journal of Banking & Finance 37, 159–173.
 Chtourou,S. M. ;Bedard,J;andL. Courteau. (2011). CorporateGovernance and Earnings Management availableat: www. SSRN. com,
Dierickx, I. and Cool, K.) 1989 (Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage. Management Science, 35 (12) , 1504-1511.
 Goyal, V. K. , Lehn, K. and Racic, S. (2002). Growth opportunities and corporate debt policy: the case of the U. S: defence industry. Journal of Financial Economics, 64 (1) , 35-59.
Hajiha, Z. and Akhlaghi, H. A. (2012). Investigating the Factors Affecting the Company's Debt Maturity Structure: The Empirical Testing of agency Theory and Theory of leverage quarterly. Journal of Empirical Financial Accounting Studies 10, (33): 147-167 (in Persian).
Hajihah, Z. and Ghasabmaher, L. (2010). Investigating the Relationship between Capital Structure and Intangible Value of Company Using the Tobin Q in Iran capital market. Journal of Financial Engineering and Portfolio Management, No. 4: 89-102 (in Persian).
Harris, M. and Raviv, A. (1991). The theory of capital structure. Journal of Finance, 46 (1) , 297-354.
Hasasyeganeh, Y. (2008). Corporate Governance in Iran. Auditor's Quarterly, No. 32: 32-39 (in Persian).
Holmstrom, B. (1989) Agency costs and innovation. Journal of Economic Behavior and Organization, 12 (3) , 305-327.
Hovakimian, G. , Titman, S. (2006). Corporate investment with financial constraints: sensitivity of investment to funds from voluntary asset sales. Journal of Money Credit and Banking 38, 357–374
Jensen, G. R. , Solberg, D. P. and Zorn, T. S. , (1992. (Simultaneous determination of insider ownership, debt, and dividend policies. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 27 (2) , 247-263.
Joher, H. , Ali M. , and Nazrul. (2006). The impact of ownership structure on corporate debt policy: Two stage least square simultaneous model approach for post crisis period: Evidence from Kuala Lumpur Stock Exchange. International Business & Economics Research Journal, 5 (1) , 51-63.
Keenan, J. and Aggestam, M. (2001). Corporate governance and intellectual capital: some conceptualizations. Corporate Governance, 9 (4) , 259-275.
Kumar, J. (2003). Does Ownership Structure Influence Firm value? Evidence from India. Working paper. [Online]. www. ssrn. com.
 Lee, P. and O’Neill, H. (2003 (. Ownership structures and R&D investments of U. S. and Japanese firms: agency and stewardship perspectives. Academy of Management Journal, 46 (2) , 212-225.
Lev, B. (2001 (Intangibles – Management, Measurement and Reporting, Brookings Institution Press, Washington.
Madhani, Pankaj M. , A. (2015). Study on the Corporate Governance and Disclosure Practices of Tangible Assets and Intangible Assets-Dominated Firms and Their Relationship. The IUP Journal of Corporate Governance, Vol. 14, No. 2, pp. 7-29
Mashayekhi, B. , Birami, H. , B. H. (2014). Determination of the value of intangible assets using artificial neural network. Empirical Accounting Researches, No. 14, 223-238 (in Persian).
Moradi, J. Valipour, H. Salehi M. (2015). The relevance of intangible assets in each stage of the life cycle. Empirical Accounting Researches, No. 19, 1-14 (in Persian).
Myers, S. C. , (2001). Capital structure. Journal of Economic Perspectives, 15 (2) , 81-102.
Namazi, M. , Kermani, E. (2008). The Effect of Ownership Structure on Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, No. 53, 100-83 (in Persian).
Parsaanian, A. (2009). Methodology of accounting research, Termeh, Tehran, Iran (in Persian).
Rahmani, A. Ghasemi M. (1392). Reported Goodwill Value Communication. Empirical Accounting Researches, No. 9, 111-124 (in Persian).
Sadeghisharif, S. J. Bahadori, H. (2009). Investigating the Effect of Ownership Structure on the Paying Profits of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial Research, Vol. 11: 61-80 (in Persian).
Salawu, R. O. and Agboola, A. A.) 2008 (. The determinants of capital structure of large non-financial listed firms in Nigeria. Journal of Business and Finance Research, 2 (2) , 75-84.
Sandra Alves and Júlio Martins. (2014). The Impact of Intangible Assets on Financial and Governance Policies: A Simultaneous Equation Analysis. Journal of Applied Finance & Banking, vol. 4, no. 1, 61-89
Sen, M. and Oruç, E.) 2008 (. Testing of pecking order theory in ISE (Istanbul Stock Exchange Market). International Research Journal of Finance and Economics, 21, 19-26.
Shakeri, A. Ebrahimisalari, T. (2009). The Effect of Research and Development Expenditure on Inventions and Economic Growth. Journal of Science and Development, No. 29, 88-125 (in Persian).
Zittei, M. V. M. , et al. (2015). Analysis of the relation between Intangible Assets and levels of Corporate Governance of listed companies in BM&FBOVESPA. Revista Científica Hermes (14