مقایسه دقت پیش بینی سطح افشا با استفاده از الگوریتم‌های کلونی مورچه‌ها و تکامل تفاضلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ، ایران

2 معاون توسعه مدیریت و منابع

چکیده

 توجه ویژه به نیازهای اطاعاتی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، یکی از رسالت‌های اصلی گزارشگری می‌باشد و در این راستا افشای مناسب و کامل اطلاعات نقش اساسی را دارد. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا می‌توان کیفیت افشای شرکتی را بر اساس مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین کشف کرد. در این تحقیق امتیازبندی سطح افشای ‌شرکت‌های بورس ایران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده سطح افشای شرکتی در نظر گرفته شده و برای پیش بینی از مدل الگوریتم‌های کلونی مورچگان و تکامل تفاضلی استفاده شده است. برای این منظور 171 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار متلب اقدام به پیش بینی کیفیت افشای شرکتی شده است. نتایج برازش الگوریتم‌های کلونی مورچگان و تکامل تفاضلی نشان می‌دهد که این دو الگوریتم با دقت بالای 95 درصد توانایی پیش بینی مدیریت سود را دارند. در واقع نتایج مبین آن است که مدل کلونی مورچه‌ها‌ توانایی بیشتری (خطای 3. 316 درصد) در پیش بینی مدیریت سود نسبت به مدل تکامل تفاضلی (خطای 4. 139 درصد) دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Accuracy of Disclosure Level Prediction by Ant Colony Algorithm and Differential Evolution

نویسندگان [English]

  • roya Darabi 1
  • amirreza Nematolahi 2
1 Department of accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Deputy Development Manager and Resources
چکیده [English]

One of the main missions of financial reporting is a proper disclosure of information in order to meet the needs of financial statement users. This study is aimed to investigate whether the company's disclosure quality can be discovered by Machine learning-based models. In this study, disclosure level rating of listed firms is predicted by Securities and Exchange Organization using the ant colony algorithm and differential evolution model. The sample consists of 171 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2014. This study uses MATLAB software to predict a firm's disclosure quality. The algorithms fitting results show that the two algorithms have ability to predict earnings management with high accuracy of 95%. In fact, the results indicate that the ant colony algorithm has more ability (error 3.316 percent) of predicting earnings management than the differential evolution algorithm (4. 139 percent error).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prediction
  • Disclosure Level
  • Ant Colony Algorithm
  • Differential Evolution Algorithm
منابع
بلکویی، احمد. (2000). تئوری حسابداری، علی پارسائیان، تهران: انتشارات فرهنگ و مدیریت.
بنی مهد، بهمن؛ محسنی شریف، محسن. (1389). بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن. مجله حسابداری مدیریت، شماره 7، صفحات 51-61.
پورزمانی، زهرا؛ جمشیدی، شهرام. (1394). تأثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه کیفیت افشا و ساختار سرمایه. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال چهارم، شماره 13، صص 55-66.
پورزمانی، زهرا؛ منصوری، فرناز. (1394). تأثیر کیفیت افشاء، محافظه کاری و رابطه متقابل آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی. فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 7، شماره 25، صص 85-102.
سازمان بورس و اوراق بهادار (1386). کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسـب. سـایت بـورس اوراق بهادار تهران.
ستایش، محمدحسین؛ کاظم نژاد، مصطفی. (1391). شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.: پیشرفت‌ها‌ی حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، دوره 4، شماره 1 (پیاپی 3/62)، صفحه 49 تا 79.
عالی ور. عزیز. (1381). صورت‌های مالی اساسی، نشریه شماره 76، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی: تهران.
عثمانی، محمد قسیم؛ عباسی. (1382). بررسی رابطه بین هزینه سرمایه با سطح افشای اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
قربانی، ح. (1386). افشا در گزارشگری مالی: نقش معیارهای عملکرد غیر مالی. ماهنامه حسابدار، سال بیست و دوم، شماره 5، صفحات 1-9.
کمالیان، امین رضا؛ نیک نفس، علی اکبر؛ افشاری زاده، امید؛ غلامعلی پور، رضا. (1390). تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌کاوی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال ۳، شماره ۱۱، صص 125-144.
ملکیان، احسان. (1376). جامعیت گزارش‌های سالانه و ویژگی‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتری. دانشکده علوم اداری و مدیریت و بازرگانی دانشگاه تهران.
والاس، وندا. (1384). نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت حامی امیر اصلانی. تهران: سازمان حسابرسی.
Abdullah S. (2007). Board Composition, Audit Committee and timeliness of Corporate Financial Reports in Malaysia ,Corporate Ownership and Control. 4 (2) , 54-67.
Alivar,azia. (2002). Basic Financial Statements, Issue No. 76, Audit Organization's Specialized Audit and Audit Research Center: Tehran, (in Persian).
Alpaydin, E. (2010). Introduction to Machine Learning, 2'nd ed.: Cambridge, Mass.: MIT Press.
Amoozesh, N. , Moeinfar, Z. , and Mousavi, Z. (2012). Evaluation of Relationship Between Disclosure Quality and Corporate Governance Quality in Tehran Stock Exchange, Universal Journal of Marketing and Business Research. 2 (1) , 016-022.
Bani Mahd, B. , and Mohseni Sharif, M. (2010). Investigating Factors Affecting the Ranking of Tehran Stock Exchange Companies in terms of disclosure quality and timeliness. Journal of Management Accounting. 7, 51-61. (in Persian).
Belkoye, A. (2000). Accounting Theory, Ali Parsaeian, Tehran: Culture and Management Publishing. (in Persian).
Beshkooh, M. , Vakilifard, H. R. , Yaghoobnezhad, A. (2015). Disclosure Quality and Information Asymmetry: Evidence from Iran. Research Journal of Fisheries and Hydrobiolog. 2, 52-57.
Botosan, C. A. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The Accounting Review,72, 323-349.
Cynthia Cai, w. (2012). Accounting Disclosure Quality, Cost of Capital and Interrelated Firm Effects. world-finance-conference. com /papers. wfc/ 409. pdf.
Deegan, C. (2009). Financial Accounting Theory. McGraw-Hill.
Edelstein, H. (1999). Introduction to data mining and knowledge discovery, 3rd ed. Potomac, MD, USA: Two Crows Corporation.
Ezat, A and EL-Masry, A. (2008). The impact of corporate governance on the timeliness of corporate internet reporting by Egyptian listed companies. Mangrial Finance , 34 (12) , 848-867.
Fayyad. U. , Uthwrsusamy. R. (1996). Data Mining and Knowledge Discovery in Databases. Communication of ACM.
Ghorbani, H. (2007). Disclosure in Financial Reporting: The Role of Non-financial Performance Criteria. Accountant Monthly, 22 (5) , 1-9. (in Persian).
Habibzadeh Baygi, S. J; Javadi, P (2015). Disclosure Quality and Economic Value Added. International Journal of Industrial Distribution & Business, 6 (2) , 5-11.
Haniffa, R. M. , & Cooke, T. E. (2002). Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. Abacus , 38, 317-349.
Hendriksen, E. S. and Van Breda, M. F. (1992). Accouuting Theory, 5th edition. united states of America: IRWIN. Inc.
Kamalian, A. R. , Nick nafas, A. A. , Afsharizadeh, O. , Gholam Ali Pour, R. (2011). Explaining the most important factors affecting the disclosure of information of companies accepted in Tehran Stock Exchange with the data mining approach. Quarterly Journal of Stock Exchange, 3 (11) , 125-144. (in Persian).
Khiari, W. , Karaa, A. (2013). Corporate Governance and Disclosure Quality: Taxonomy of Tunisian Listed Firms Using the Decision Tree Method based Approach. Journal of Applied Economics and Business Research, 3 (2): 95-117.
Levitt, A. (1998). The importance of high quality accounting standards, Accounting Horizons. 12 (1) , 79-82.
Li Qingyuan. , and Tielin Wang. (2010). Financial reporting quality and corporate efficiency: Chinese experience , Nankai Business Review International , 1 (2) , 197.
Li, Y. , & Yang, H. (2011). Disclosure and the Cost of Equity Capital: An Analysis at the Market Level. http: //ssrn. com.
Listed Banks in Malaysia. Journal of Economics and Management. 7 (2): 242 – 279.
Mahadeo, J. D. , Oogarah-Hanuman, V. , Soobaroyen, T. (2011). Changes in Social and Environmental Reporting Practices in an Emerging Economy (2004–2007): Exploring the Relevance of Stakeholder and Legitimacy Theories. www. elsevier. com/locate/accfor.
Malekian, A. (1997). Comprehensive Annual Reports and Financial Characteristics of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange, Ph. D. Faculty of Management Sciences and Business Administration, University of Tehran. (in Persian).
Nosheen, S; Chonglerttham, S. (2013). Impact of board leadership and audit quality on disclosure quality: Evidence from Pakistan. International Journal of Disclosure and Governance. 10, 311-327.
Nurwati A. Ahmad-Zaluki, Wan Nordin Wan-Hussin. (2009). Corporate boards, audit committees and the quality of financial disclosure in IPOs, 135-164.
Osmani, M. and Abbasi, A. (2003). Investigate the relationship between capital cost and disclosure level of financial information of companies accepted in the Stock Exchange. Master's Thesis, Shahid Beheshti University, (in Persian).
Paananen, M. and Lin, H. (2009). The Development of Accounting quality of IAS and IFRS over Time: the case of Germany. Journal of International Accounting Research, 8 (1) , 31-55.
Penman, S. H. (2003). Financial statement Analysis and Security Valuation. MC Graw Hill, 601-605.
Pourzamani, Z. , Jamshidi, Sh. (2015). The impact of the company's life cycle on the relationship between disclosure quality and capital structure. Journal of Accounting and Auditing Management, 4 (13) , 55-66. (in Persian).
Pourzamani, Z. , Mansouri, F. (2015). The Effect of Disclosure, Conservatism and their Interaction on the Cost of Capital Stock. Quarterly Journal of Accounting and Auditing Research, 7 (25) , 85-102. (in Persian).
Pownall, G. and Schipper, K. (1999). Implications of Accounting Research for the SEC’s Consideration of International Accounting Standards for U. S. Securities Offerings. Accounting Horizons, 13 (3) , 259-280.
Securities and Exchange Organization. (2007). The quality of disclosure and appropriate information. Tehran Stock Exchange website, (in Persian).
Setayesh, M. H. , Kazemnejad, M. (2012). Identify and explain the factors affecting the disclosure quality of listed companies in Tehran Stock Exchange. Accounting Progress (Social Sciences and Human Sciences of Shiraz) , 4 (1) (Series: 3/62) , 49 – 79. (in Persian).
Shroff, N; Sun, A. X. , White, H. D. , Zhang, W. (2013). Voluntary Disclosure and Information Asymmetry: Evidence from the 2005 Securities Offering Reform. Journal of Accounting Research, 51 (5) ,  1299–1345.
Smith, J. v. , Adhikari, A. , & Tondkar, R. H. (2005). Exploring differences in social disclosures internationally: A stakeholder perspective. Journal of Accounting and Public Policy ,24, 123–151.
Wallace, Venda. (2005). Economic role of auditing in free markets and markets under the supervision of Amir Aslani. Tehran: Audit Organization. (in Persian).