بررسی نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

چکیده

 
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 62 شرکت طی دوره زمانی 1392-1386 است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده­های تلفیقی استفاده شده است. متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از ساختار مالکیت شامل مالکیت خانوادگی و مالکیت شرکتی و متغیر وابسته این پژوهش شکاف مالیاتی است که برای اندازه گیری آن از اختلاف مالیات تعیین شده از مالیات ابرازی، و همچنین برای اندازه‏گیری استقلال هیئت مدیره به عنوان متغیر تعدیلی از نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد که بین مالکیت خانوادگی و شکاف مالیاتی رابطه منفی و معنادار و بین مالکیت شرکتی و شکاف مالیاتی رابطه مثبت و معنادار برقرار است و استقلال هیئت مدیره نقش تعدیل­گر بر این روابط را ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Board Independence and the Relation between Ownership Structure and the Tax Gap

نویسندگان [English]

  • mehdi heidari 1
  • hamzeh didar 1
  • sakineh taherian 2
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the effect of the board of director's independence on the relation between ownership structure and the tax gap. The sample includes 62 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2007-2013. To test the hypothesis, regression analysis method based on panel data is used. Independent variables are ownership structure including family ownership and corporate ownership and the dependent variable is tax gap which is equal to the difference between determined tax and declared tax. Also the adjusting variable is the board of directors' independence which is equal to the nonexecutive members to the total members ratio of the board of directors. The control variables are firms size, financial leverage and asset return. The findings show that there is a negative significant relation between family ownership and tax gap and a positive significant relation between corporate ownership and tax gap and also the board of directors' independence has no moderating effect on the relations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Gap
  • Board of director's independence
  • Ownership structure
  • Family ownership
  • Corporate Ownership
منابع

باباجانی، جعفر و مجید عبدی. (1389). رابطه اصول راهبری شرکت‌ها و سود مشمول مالیات شرکت‌ها. پژوهشهایحسابداریمالی، سال2، شماره3، شماره پیاپی (5)، پاییز.

بحری ثالث، جمال، یعقوب بهنمون و ابراهیم مددی زاده. (1393). ویژگی­های هیئت مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال 7، شماره 22، پاییز.

پورحیدری، امید و سعیده برهانی‌نژاد. (1392). بررسی تأثیر خصوصیات اصول راهبری شرکت‌ها بر مدیریت مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، جلد 12، ش49، ص 99-85.

حسینی، سیدعلی، اثنی­عشری، حمیده و الهام لک. (1395). رابطه ساختار مالکیت پیچیده شرکت‌های تابعه با معاملات اشخاص وابسته. پژوهش­های تجربی حسابداری، سال ششم، شماره 21، ص62-41.

دیانتی دیلیمی، زهرا و پریسا شکراللهی. (1394). بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و میزان نگهداشت وجه نقد. پژوهش­های تجربی حسابداری، سال چهارم، شماره 15، ص61-39.

دیدار، حمزه، غلامرضا منصورفر و مهدی کفعمی. (1393). بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر شکاف مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌‌هایحسابداریوحسابرسی، دوره21، شمارهص430-409.

کاشانی­پور، محمد، کریمی، حسن و ولی­الله کریمی. (1393). بررسی ارتباط بین ساختار هیات مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری. پژوهش­های تجربی حسابداری، سال چهارم، شماره 14، ص186-167

مجتهدزاده، ویدا، ابوحمزه، مینا و محمد­مهدی میرزایی. (1394). تأثیر کیفیت افشای شرکتی بر کاهش گریز مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری سال چهارم، شماره 15، ص21-1.

 نمازی، محمد و احسان کرمانی. (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداریوحسابرسی، دوره 15، شماره53، صص 100-83.

 

Babajani. Jafar, Abdi. Majid. (2010). Relationship between Corporate Governance and Enterprises Taxable Profit. Financial Accounting Researches. Volume (2) , Issue (3) , 65-86. (In Persian)

Bahri Sales. Jmal, Behnamoon. Yaghoub, Madadinezhad. Ebrahim. (2014). Board of Directors’ Characteristics and Tax Aggressiveness. Management Accounting, Volume (7) , Issue (22) , 53-67. (In Persian)

Chen, S. , Chen, X. , Cheng, Q. & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily Firms? Journal of Financial Economics, 95.

Dianati. dilami. Zahra, parissa. shokrollahi. (2015). the Effect of Corporate Governance Structure on the Relation between Tax Avoidance and Corporate Cash Holdings Level and Value. Journal of Empirical Research in Accounting, Volume (4) , Issue (1) , 39-62. (In Persian)

Didar. Hamzeh, Mansourfar. Gholamreza, Kafami. Mehdi. (2014). the impact of corporate governance mechanisms on the tax gap of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, Volume (21) , Issue (4) , 109-430. (In Persian)

Fama, E. F. , Jensen, M. C. , (1983). Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics, No. 26, PP. 301-325.

Farzin Rezaei, Hossein Moshiri (2014) , Study of the Relation between Ownership Structure and Corporations' Tax Avoidance. Iranian Journal of Business and Economics, Volume 1, Issue 3.

Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu & Siti Normala Sheikh Obid. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects, International Conference on Accounting Studies, Kuala Lumpur, Malaysia, Procedia -Social and Behavioral Sciences, August, p: 150 – 160

Hosseini. Ali, hamide asna ashar, elham lak. (2016). the Relation between Complex Ownership Structure in Subsidiary Firms and Related Party Transactions. Journal ­Of ­Empirical Research in Accounting, Volume (6) , Issue (21) , 41-62. (In Persian)

Kashanipour, Mohammad, Hasan. Karimi, Valiollah. Karimi. (2014). The Relation of Ownership and board Structure with Voluntary Disclosure. Journal Of Empirical Research in Accounting, Volume (4) , Issue (14) , 167-186. (In Persian)

Konzelmann, S. J. and Deakin, S. (2004). Learning from Enron. Corporate Governance, 12: 134-142.

Landry, S. , Deslandes, M. & Fortin, A. (2013). Tax aggressiveness, corporate social responsibility and ownership structure. Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, 14 (3) , 611-645.

Lanis, R. , G. Richardson (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. Journal of Accounting and Public Policy, Vol 30, pp. 50-70.

Minnick, K. & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? Journal of Corporate Finance, 16 (5) , 703-718.

Mojtahedzade. Vida, Mina. Abouhamzeh, Mohammad. Mahdi Mirzaee. (2014). Corporate Disclosure Quality and Tax Noncompliance. Journal of Empirical Research in Accounting, Volume (4) , Issue (1) , 1-21. (In Persian)

Muth, M. M. , and Donaldson, L. (1998). Steward Theory and board structure: A contingency approach. Corporate Governance. 6: 5-28.

Namazi. Mohamamd, Kermani. Ehsan. (2008). Investigating the Effects of Ownership Structure on The Performance of the Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, Volume (15) , Issue (4) , 83-100. (In Persian)

Pourheidari. Omid, Borhaninezhad. Saeed. (2014). Examining Corporate Governance Characteristics impact on Tax Management in Tehran Stock Exchange. Journal of Audit Science. Volume (12) , Issue (49) , 85-99. (In Persian)

Satori, N. (2008). Effects of strategic tax behaviors on corporate governance. September 1, university of Michigan. Available at SSRN: http: //ssrn. com/