گزارش کنونی و جدید حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا، گروه حسابداری

چکیده

 
با توجه به تجدیدنظر در استاندارد بین­المللی حسابرسی 700 و تدوین استاندارد بین­المللی حسابرسی 701 توسط هیات استانداردهای بین­المللی حسابرسی و اعتباربخشی و اجرایی شدن آن­ها از 15 دسامبر 2016، هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه حسابرسان در مورد گزارش کنونی و جدید حسابرس با توجه به تحولات اخیر در گزارش حسابرس است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی، شرکای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران است. از اعضای جامعه آماری 400 نفر در هم­اندیشی "تحولات اخیر در گزارش حسابرس" در اسفندماه 1396 شرکت نمودند که همگی به عنوان نمونه آماری می­باشند. از 400 پرسشنامه توزیع شده 72 پرسشنامه کامل و قابل استفاده بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t تک نمونه­ای استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد که حسابرسان نسبت به مزایا و معایب گزارش کنونی حسابرس دیدگاه­های متفاوتی دارند و تغییر گزارش کنونی حسابرس را ضروری می­دانند. هم­چنین حسابرسان با گزارش جدید حسابرس، اجرای مرحله­ای و هم­زمان آن برای کلیه واحدهای اقتصادی و شخصیت­های حسابداری و افشای دوره تصدی حسابرس در گزارش حسابرس موافقند. یافته­های پژوهش می­تواند بینشی را برای مرجع استانداردگذار حسابرسی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم کند که به سوی پذیرش استانداردهای جدید حسابرسی حرکت کنند. هم­چنین این پژوهش شواهدی را برای حرفه و دانش حسابرسی در خصوص نگرش حسابرسان ایرانی نسبت به تحولات اخیرگزارش حسابرس فراهم می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Current and New Audit Report: Viewpoints of Iranian Auditors

نویسندگان [English]

  • Neda Jafari nasab kermani 1
  • MAHNAZ MOLANAZARI 2
1 alzahra university
2 Associate prof.of accounting, Alzahra University, Tehran
چکیده [English]

As the international auditing standard no. 700 is revised and the International Auditing Standard 701 is set by the International Auditing Standards Board and both of them are executed since 15 December 2016, this research is aimed to examine the viewpoints of auditors on the current as well as the new audit report subject to recent changes in audit reports. This is a survey type research and data is collected through questionnaire. The statistical population includes audit managers and top level supervisors, partners in audit organizations and certified auditor members of the Auditing Organization and Certified Accounting Society. The statistical sample consists of 400 members of the statistical population that participated in the "Recent Changes in Auditing Reports" forum held in Feb-March 2018. From the 400 questionnaires distributed among the sample, 72 ones are considered as applicable. In order to analyze data, the one-sample t-test is applied. Research findings indicate that auditors have different opinions about advantages and disadvantages of the current audit report and believe in some necessary changes in the current report. Moreover, auditors confirm the new audit report and its partial and simultaneous execution in all economic units and accounting entities, as well as the disclosure of auditor tenure in the audit report. The research findings can convince standard setting authorities and Securities and Exchange organization to accept new auditing standards. Moreover, the research provides evidence of Iranian auditors' attitude toward new changes made in the auditing report

کلیدواژه‌ها [English]

  • Current Audit Report
  • New Audit Report
  • International Auditing Standards
  • the Public Company Accounting Oversight Board
  • International Auditing and Assurance Standards Board
منابع

اخگر، محمد امید، حیدریان، ناصح و خسرو رحیمی. (1393). نیاز به بهبود در گزارش­دهی مرسوم حسابرسی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره اول، شماره 2، بهار 1393، صفحه18-1.

رحمانی، حلیمه. (1393). تغییر شکل گزارش حسابرس. نشریه حسابدار، سال سی­ام، شماره 11-10، پیاپی275، دی و بهمن 1393.

ملانظری، مهناز و ندا جعفری نسب کرمانی. (1396). آخرین تحول­های گزارش حسابرس در جهان. نشریه حسابدار رسمی، شماره 40، زمستان 1396.

Akhar, Mohammad Omid; Heidarian, Naseh and Khosrow Rahimi. (2014). The Need for Improvement in Customary Auditor Reporting. Accounting Research, First series, No. 2, Spring 2014, pp. 1-18.

Carver, Brian Todd and Trinkle, Brad S. , Nonprofessional Investors’ Reactions to the PCAOB's Proposed Changes to the Standard Audit Report (March 9, 2017). Available at SSRN: https: //ssrn. com / abstract = 2930375.

Dobija, Dorota and Cieślak, Iwona and Iwuć, Katarzyna, Extended Audit Reporting - An Insight from the Auditing Profession in Poland (February 12, 2013). Available at SSRN: https: /ssrn. com /abstract = 2215605 or http: //dx. doi. org/10. 2139/ssrn. 2215605.

IAASB-The New Auditor’s Report: A Comparison between the ISAs and the PCAOB Proposal (2016).

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) , enhancing the value of Auditor Reporting: Exploring options for change consultation paper may 2011, https: //www. ifac. org/publications-resources/enhancing-value-auditor-reporting-exploring-options-change.

IOSCO (International Organization of Securities Commissions) (2009) , Auditor Communications. Consultation Report, September, Madrid.

Gutierrez, Elizabeth F. and Minutti-Meza, Miguel and Tatum, Kay W. and Vulcheva, Maria, Consequences of Adopting an Expanded Auditor's Report in the United Kingdom (June 30, 2017). Available at SSRN: https: //ssrn. com/abstract=2741174 or http: //dx. doi. org / 10. 2139/ssrn. 2741174

Molanazari, Mahnaz and Neda Jafari nasab kermani. (2018). Latest Worldwide Reforms in the Auditor Report. Certified Accountant Circular, No. 40, winter 2018.

Public Company Accounting Oversight Board. , (2017). The Auditor’s Report on an Audit of Financial Statements when the Auditor Expresses an Unqualified Opinion and Related Amendments to PCAOB Standards. PCAOB Release No. 2017-001, June 1, 2017.

Rahmani, Halime. (2015). Transformation of the Auditor Report. Accounting Magazine, Year Thirty, No 10-11, Series 275, December & January 2015.

Reid, J. & Newman, S. (2015). SPECIAL GAAP REPORT ‘The new Auditor’s Report’. Available at: http: //gaap. com. au/wp-content / uploads /2016/03/ Special-GAAP-Report-NewAuditors-Report-Apr-2015. pdf

Simnett, R. , & Huggins, A. , (2014) , Enhancing the Auditors Report: To what extent is there support for the IAASBs Proposed Changes? Accounting Horizons, vol. 28, no. 4: 719-747.