بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته باکیفیت افشا، مدیریت سود و سودآوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد قشم

4 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

 
معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش شرکت در بازار سرمایه می­شود. اگر چه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت­طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تأثیرگذار بر ریسک می­باشند و سرمایه­گذاران، قبل از انجام سرمایه­گذاری برای آن اهمیت زیادی قائل می­شوند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین "معاملات با اشخاص وابسته"با"رتبه افشاء"، " مدیریت سود" و"سودآوری" است. بـر اسـاس مسـئلة نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب کاهش کیفیت افشا و ازدست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیر برای سـرپوش گذاشـتن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. بنابراین در پژوهش حاضر از معاملات با اشخاص وابسته، به منزلة متغیر مستقل و از معیار اقـلام تعهـدی اختیـاری، در جایگـاه متغیـر وابسته استفاده شده است در این پژوهش تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390- 1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیونی خطی چند گانه استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، که بین"معاملات با اشخاص وابسته" با "رتبه افشاء" رابطه منفی و با " مدیریت سود" رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج تحقیق وجود ارتباط معنادار بین معامله با اشخاص وابسته و سودآوری را تأیید نکرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation of Related Party Transactions To Disclosure Quality, Earnings Management and Profitability

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
  • maryam salmanian 2
  • farzad manian 3
  • ali fayaz 4
1 Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
2 Phd student , Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran
3 Department of Accounting, Gheshm Branch, Islamic Azad University, Gheshm, Iran.
4 Department of Accounting, Islamic Azad University, tehran, Iran.
چکیده [English]

Related party transaction is one of the factors devaluating the capital market. Although all related party transactions aren’t opportunistic, but it is believed that they significantly affect risk and are very important to investors. This research is aimed to identify the relation of related party transactions to disclosure quality, earning management, and profitability. Based on the representation problem, related party transactions, due to the owner's lack of control and the conflict of interest, can lower disclosure quality and stakeholders’ wealth and thus result in earning management. Therefore this study uses related party transactions as an independent variable and discretionary accruals as the dependant variable. The sample includes 112 firms listed in Tehran Stock Exchange over the period from 2012 to 2016. To test the hypotheses, multiple linear regression model has been used. Research findings show a negative significant relation, a positive significant relation and no significant relation of related party transactions to disclosure quality, earnings management and profitability, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related party transactions
  • disclosure quality
  • earnings management
  • Profitability
منابع
اسماعیل زاده مقری، علی؛ علیجان زاده قرا، صدیقه؛ هادیان، سید امین. (1395). تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر سود سهام نقدی، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، سال 8، شماره 31، صص 57-72.
بلکویی، احمد ریاحی (2000). تئوری حسابداری. مترجم: علی پارساییان (1381)، دفتر پژوهش‎های فرهنگی، چاپ اول 1381.
خدامی پور، احمد.؛ امینی، مهدی.؛ هوشمند زعفرانیه، رضا. (1391). بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود. فصلنامة پژوهش حسابداری، 2 (2) صص 69-87
 خلعتبری عبدالصمد، آراد حامد و محمد تقی ابراهیمیان (1391). بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری. صص38-51
فرقاندوست، کامبیز و للی یوحنا. (1372). استانداردهای بین المللی حسابداری معاملات با اشخاص وابسته. فصلنامه علمی پژوهشی بررسی‎های حسابداری، سال اول، شماره سوم، بهار 1372، ص 92-103.
قائمی، محمد حسین، قیطاسوند، محمود و توجیکی، محمود (1382). تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره33.
قجری، مهسا. (1392). بررسی تأثیر تخصص در صنعت و تغییر موسسه حسابرسی برکیفیت افشاء (قابل اتکاء بودن و به موقع بودن) در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه دانشگاه واحد علوم و تحقیقات دماوند.
قربانی، محمد. (1386). الزامات مدیریت از کنترل‎های داخلی: الزامات بخش 404 ساربینز – آکسلی. فصلنامه حسابدار رسمی، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار 1386، ص 69-88.
کامیابی، یحیی، احسان بوژمهرانی، فاضل نادری پلنگی. (1392). بررسی خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، فصلنامه­ی علمی و پژوهشی بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 43، ص 131-151.
نمازی، محمد؛ بایزدی، انور؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. سال دوم. شماره نهم. بهار 1390. صص22-4.
 نوروش، ایرج و حسینی، سید علی (1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. شماره55. ص134-117
نیکومرام، هاشم؛ پازوکی، پریسا. (1394). پاداش مدیریت و پایداری سود. حسابداری مدیریت. بهار 1394، دوره 8، شماره 24؛ صص 61 - 71.
یعقوب نژاد، احمد؛ جوادی، نعمت اله. (1388). رابطه بین اندازه شرکت‌ها و هزینه های سیاسی. مجله مطالعات مالی، شماره چهارم، صص 41-61.
AbbasZadeh، MohammadReza; Mostafa Ghannad; Afshin BehSoodi. Product Market Competition, Related Party Transactions and Fee of Audit Services. The Iranian Accounting and Auditing Review, Article 5, Volume 24, Issue 1, spring 2017, Page 61-80.) In Persian (
Belkoy, Ahmad Riahi (2000) , Theory of Accounting. Content: Ali Parsayian (2002) , Office of Cultural Studies, First Edition, 2002
 Berta L. L. & Bazoolan Y. T. (2008). Corporate governance and voluntary disclosure. Journal of Accounting and Public Policy. 22 (4): 325–345.
Chen,Y. ,R. Cheng,A. and Y. ,L,Hung,. (2012). Value of Cash Holding: the Impact of Cash from Operating, Investment and Financing Activities. National Cheng Kung University. Working Paper. NO 48.
Darabi, R. & Davoodkhani, M. (2015). The impact of related party transactions on the value of company. The Financial Accounting and Auditing Researches, 7 (28) , 131-152..) In Persian (
Dechow, P. Dichev, I. (2002 (. The quality of accruals and earnings: the role of accruals in estimation error. The Accounting Review. Vol 77. pp: 35-59.
Forghandoost, Kambiz, Lily John. (1992). International Accounting Standards for Transactions with Affiliated entities. Quarterly journal of accounting reviews, first year, No. 3, pp 103-92..) In Persian (
Ghaemi, Mohammad Hussein, Ghitasvand, Mahmud and Toujiki, Mahmud. (2002). The Effect of Smoothing Equity on Stock Returns of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and auditing reviews, No. 33.) In Persian (
Ghajari, Mahsa (2012). Investigating the impact of industry expertise and changing the audit firm on the quality of disclosure (reliability and timeliness) on Tehran Stock Exchange. Thesis of Damavand University of Science and Research..) In Persian (
Ghorbani, Mohammad (2007). Management requirements of internal controls: Requirements Section 404 Sarbanes-Oxley. Official accounting quarterly, fourth year, twelfth issue, spring of 2007, pp 69-88..) In Persian (
Gordon, E. A. , E. Henry and D. Palia. (2005). related party transactions: associations with corporate governance and Firm Value. Working paper, Rutgers University, 2004. http: //ssrn. com/abstract=558983.
Healy and Wahlen. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13 (4) , 365-383.
Henry, E؛ Gordon, E. A. , Reed, B. , & Louwers, T. (2006). Therole of related party transactions in fraudulent financial reporting. Working Paper: University of Miami, Rutgers University, Southern Illinois University and James Madison University.
IsmaelZadeh، Ali، Alijanzadeh Ghara, Sedigheh، Hadian, Seyyed Amin. (2016). effect of related parties' transactions on cash dividend. The Financial Accounting and Auditing Researches، Year 8، No. 31. page 57-72..) In Persian (
Jian, M. , and Wong, T. J. (2004). "Earnings Management and Tunneling through Related Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups". Retrieved 18 August. 2006, from http: //cei. ier. hitu. ac. jp/news/paper/Ming%20Jian%20and%20T. J. %20Wong.
Jones, J. J. (1991). Earnings Management during Import Relief Investigations. Journal of Accounting Research, 29 (2) , 193-228.
Kakyabi, Y. , Buzhmehrani, E. , & Naderi, F. (2015). Profit forecast error, related party transactions and the proportion of outside board members. Experimental Studies Quarterly Financial Accounting, 43: 135-151.) In Persian (
Khalatbari، Abdolsamad, Arad، Hamed، Ebrahimian، Mohammad Taghi (2012). effect of related parties' transactions on the firm's performance.، https: //www. civilica. com/Paper-CAFM01-CAFM01_133. html.) In Persian (
Khodamipour، Ahmad; Amini، Meysam; Zafaraniyeh، Rahmatullah Houshmand. (2012). Effect of Disclosure Requirements on parties' transactions on Profit Management. Empirical Research in Accounting، (2) 2, page69-87.) In Persian (
Kothari, S. P. , Leone, A. J. , and Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionaryaccrual measures. Journal of Accounting andEconomics. 39 (1) , 163–197.
Kuan، Linvani، Greg Tower، Rusmin، J-L. W. Mitchell Van der Zahn. (2010). Related Party Transactions and Earnings Management, JICA Alumni Association of India, Vol. 14, No. 2, 2010, pp. 115-137.
Ming, J. J and T. J. Wong, T. J. (2003). Earnings management and tunneling through related party transactions: Evidence from Chinese corporate groups. EFA 2003 Annual Conference Paper No. 549. http: //ssrn. com/abstract=424888
Minjung K. , Ho-Young Lee, Myung-Gun Lee and Jong Ch. (2014). The Association between Related-Party Transactions and Control-Ownership Wedge: Evidence from Korea. Pacific-Basin Finance Journal, 29, PP. 272-296.
Namazi, Mohammad, Bayazidi, Anvar, Jabbarzadeh Kangarlouyi, Saeed. (2017). Investigate the relationship between audit quality and profit management. Accounting and Audit Research. Second year. No. 9th. Spring of 1390. Pp 4-22.) In Persian (
Nen-Chen, R. H. , Jeng, C. , Ying, W. (2013). Effect of disclosure regulation on earnings management through related-party transactions: Evidence from Taiwanese firms operating in China. Journal of Accounting and Public Policy, 32 (4): 292-313
Nicomaram، Hashem، Pazoki، Parisa. (2015). Management bonus and earning persistence. Management Accounting, Volume 8، No24, pp61-71.) In Persian (
Noravesh، Iraj؛ Hosseini، Seyed Ali. (2009). Corporate Disclosure Quality (consist of timeliness and reliability) and Earnings Management Accounting and Auditing Reviews. No16 (2) , p147-156.( In Persian (
Omar. Ebrahim,Simon,Ahmed. (2011). corporate governance and disclosure: An Additional Evidence. http: //aaahq. org
Riddick, L. A, Whited, T. M. (2009). The corporate propensity to save. TheJournal of Finance, 64 (4): 1729-1766.
Wong، R. M. K. , Kim، J. B. , Lo، A. W. Y. (2015). Are Related-Party Sales Value- Adding or Value-Destroying?. Journal of International Financial Management & Accounting. City University of Hong Kong. 26, P 1-38.
 Yaghoobnezhad, Ahmad; Nemat Javadi  (2009). The relationship between the size of firms and political costs. finacial knowledge of securities analysis، Article 3, Volume (2) , Page 41-61.( In Persian (
Zamani Farsi, Alireza. (2016). studying the relationship between determining factors of transactions’ disclosure level and related parties in companies listed on Tehran Stock Exchange. Masters’ degree thesis, Islamic Azad University of Marvdasht Branch.( In Persian(