پویایی شناسی سیستم، رویکردی نوین در مدل سازی رویدادهای حسابداری و تصمیم گیری های مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت دانشگاه جامع علمی و کاربردی

چکیده

در این مقاله از روش پویایی‌شناسی سیستم به عنوان رویکردی نوین برای مدل­سازی رویدادهای حسابداری استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با تعریف حساب‌های مالی در قالب متغیرهای حالت و نرخ، اثرگذاری رویدادهای حسابداری بر یکدیگر بر اساس روابط علی و معلولی و در قالب الگوی پویایی‌شناسی مدل­سازی شد، سپس با استفاده از داده­های واقعی یک شرکت تولیدی، متغیرهای کلیدی در افق سال 1400شبیه­سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد روش پیشنهادی ضمن مدل­سازی عملیات مالی بر اساس رویکرد پویا، با شبیه­سازی روند متغیرها در دوره­های آینده به مدیران کمک می­کند تا اثرگذاری متغیرها را بر اساس الگوهای رفتاری مورد تحلیل قرار دهند و با شبیه سازی رفتار متغیرهای مالی در آینده، اطلاعات مفیدی را برای تصمیم­گیری مدیران فراهم می­کند. براساس نتایج حاصل، الگوی رفتاری متغیر مطالبات مشکوک الوصول نه تنها بصورت آنی و همزمان نیست، بلکه دارای تابع توزیع نمایی و توام با تاخیر زمانی است و تغییرات آن با متغیرهای نرخ فروش، نرخ بازگشت سرمایه و حساب‌های دریافتنی ارتباط معناداری دارد. به­طوری که با دریافت بازخور از روند تغییر دریافت مطالبات، الگوی رفتاری فروش برای آینده نیز تغییر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

System Dynamics, A New Approach in Modeling of Accounting Events and Financial Decision Making

نویسنده [English]

  • Ahmad Rajabi
Deputy of the University of Applied Sciences
چکیده [English]

This paper uses the system dynamics method as a new approach in modeling of accounting events. For this purpose, firstly, by defining financial accounts in the form of state and rate variables, the effect of accounting events on each other is modeled based on the dynamics model. Then, key variables are simulated in the outlook of year 1400 using the actual data of a manufacturing company. The results of the study show that the proposed method, while modeling financial operations based on a dynamic approach, helps managers to analyze the effectiveness of variables based on dominant behavioral patterns and provides useful information for management decision making through simulating the trend of variables in future periods and simulating the future behavior of financial variables of the company, respectively. For example, the behavioral pattern of the variable Doubtful Debts is not instantaneous but is a delay element and has an exponential distribution function. Also its variations has a significant relation with sales price, return of investment and receivables variables. Therefore, any changes in receivables trend may result in changes in future behavioral pattern of sale

کلیدواژه‌ها [English]

  • System dynamics
  • Financial Decision Making
  • Dynamic Accounting
  • Accounting Events Modeling
 
رجبی، احمد. (1393). مدل سازی سیستمی عوامل اثرگذار بر فرآیند کسب و کار و عملکرد در بنگاههای صنعتی با رویکرد روش پویایی‌شناسی سیستم (مطالعه موردی: کارخانه تولیدی فراسان). پایان نامه دکتری دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شیراز.
Forrester, J. W, & Brink H. M. (1999). Industrial Dynamics, Student’s Edition, MIT Press.
Jackson, C. M. (2003). Systems Thinking: Creative Holism for Managers. John Wiley and Sons.
Melse, E. (2008). The Financial Accounting Model from a System Dynamics’ Perspective, http: //mpra. ub. uni-muenchen. de/7624/.
Nair, G. K & Rodrigues, L. R (2013). Dynamics of Financial System: A System Dynamics Approach. International Journal of Economics and Financial, 3, 14-26.
Rajabi, A. (2013) System Modeling Factors Affecting the Business Space in Industrial Firms with System Dynamics Approach, PhD Thesis, Shiraz University (in Persian).
Sterman, J. D. (1989). Modeling Managerial Behavior: Misperceptions of Feedback in a Dynamic Decision Making Experiment. Management Science, 35, 25-41.
Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics, McGraw-Hill, Boston.
Uzma, S. H. Singh, J. P. & Kumar, N. (2010). Discounted Cash Flow and its Implication on Intangible Valuation. Global Business Review, 11, 365-377.
Yamaguchi, K. (2006). Stock-Flow Fundamentals Delay Time and Feedback Loop – From Dynamics to System Dynamics. Journal of Business Administration, 2, 57 – 76.