رابطه پایداری شرطی و غیرشرطی اجزای سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه پایداری شرطی و غیرشرطی اجزای سود با بازده غیرعادی و ناهنجاری اقلام تعهدی می­پردازد. پایداری شرطی با استفاده از مفهوم واکنش بیش از حد سرمایه­گذاران نسبت به اقلام تعهدی و‌ واکنش کمتر از حد آنان نسبت به درآمد فروش محاسبه شده است. روش پژوهش، رگرسیون چند متغیره است. نمونه آماری متشکل از 66 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از سال 1382 تا 1395 می­باشد. جهت آزمون فرضیه­ها از روش داده­های ترکیبی و آزمون t –استیودنت استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که بین «تفاوت پایداری شرطی و غیرشرطی درآمد غیرعادی» و «درآمد غیرعادی» با «بازده غیرعادی سهام» رابطه معنی­داری وجود دارد، لیکن رابطه بین «تفاوت پایداری شرطی و غیرشرطی درآمد غیرعادی» و «سود غیرعادی» با «بازده غیرعادی سهام» مورد تایید قرار نگرفت. همچنین رابطه بین «تفاوت پایداری شرطی و غیرشرطی اقلام تعهدی» و «ناهنجاری اقلام تعهدی» مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relation of Conditional and Non-conditional Persistence of Earning Components to Abnormal Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi 1
  • Mohsen Dastgir 2
  • Hadi Amiri 3
1 Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Professor of Accounting, Isfahan University
3 Assistant Professor of Economics, Isfahan University
چکیده [English]

This study examines the relation of conditional and non-conditional persistence of earning components to abnormal returns. The conditional persistence has been calculated using the concept of investors’ over-reaction towards accruals and their under-reaction towards sales revenue. The research uses multivariate regression method and the statistical sample consists of 66 firms listed in the Tehran Stock Exchange over the period from 2003 to 2016. To test the hypotheses, the panel data method and t-student test is used. The findings show a significant relation of the “the difference of conditional and non-conditional persistence of unexpected revenues” and “unexpected revenues” to “abnormal stock returns”; however, the findings indicate no relation of “differences of conditional and non-conditional persistence of unexpected revenues” and “unexpected earnings” to “abnormal stock returns”. Also, the relation between “the difference of conditional and non-conditional persistence of accruals" and "accrual anomaly" is not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual
  • Cash flow
  • Conditional persistence
برزیده، فرخ. حساس یگانه، یحیی. شهریاری، علیرضا. (1394). فرضیه ثبات کارکردی، تفکیک اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی سود. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 16: 50-33.
بزرگ اصل، موسی. صالح زاده، بیستون. (1394). رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تاکید بر اجزای تعهدی و جریان های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 58: 169-153.
بیات، مرتضی، زلقی، حسن، میرحسینی‏، ایرج. (1394). بررسی تأثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی‌های حسابداری وحسابرسی, 22 (1): 41-58. ‎جبالی، سمیرا. (1395). بررسی رابطه بین حکمیت شرکتی و پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 1: 84-75.
دستگیر، محسن. حیدری، سمانه. ترکی، لیلا. (1393). بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی سود و نقش ویژگی‌های شرکت بر نابهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فلزات اساسی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی، 4: 22-1.
رضایی‏‏، عماد. نادریان شاد، ایرج. (1395). بررسی رابطه بین مالیکیت نهادی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی تخصصی مدیریت اقتصاد و حسابداری، 19: 23-14.
صالحی، اله کرم. بزرگمهریان‏، شاهرخ. امینی، امین. (1395). بررسی کیفیت تأثیر حسابرسی بر پایداری سود (مطالعه موردی: شرکت های درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 20: 68-47.
کاظمی، حسین. طرینی‏، مصطفی. (1390). رابطه تطابق درآمد و هزینه با نوسان پذیری و پایداری سود. فصلنامه مطالعات حسابداری، 29: 170-155.
مرشدزاده، مهناز، قربانی، محمود، شعبانی، کیوان. (1393). پایداری سود، شرایط اقتصادی و ارزش محتوایی اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. ‎فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت. 23: 103-85.
مشایخ، شهناز. رجبی، اعظم. (1391). پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی‌های عملیاتی و اجزای دوپونت آن. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 67: 118-105.
نیکومرام، هاشم. پازوکی، پریسا. (1394). پاداش مدیریت و پایداری سود. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 24: 78-61.
Amir, E. , Kama, I. , & Levi, S. (2015). Conditional persistence of earnings components and accounting anomalies. Journal of Business Finance & Accounting, 42 (7-8) , 801-825.
Amir, E. , Kama, I. , & Livnat, J. (2011). Conditional versus unconditional persistence of RNOA components: implications for valuation. Review of Accounting Studies, 16 (2) , 302-327.
Barzideh, Farrokh, Hassas Yeganeh, Yahya, Shahriari, Alireza. (1394). Functional stability hypothesis, breakdown of accruals and cash flows of profits. Quarterly Journal of Experimental Accounting Research, 16, 33-50.. (In Persian)
Bayat, Morteza, Zelaghi, Hasan, Mirhosseini, Iraj. (1394). Investigating the effect of profit sustainability on the value communication of accounting information. Quarterly journal of accounting and auditing, 22 (1) , 41-58.. (In Persian)
Bozorg-Asl, Mosa, Salehzadeh, Bisotoun. (1394). The relationship between managerial ability and profitability stability with emphasis on accruals and cash flows in listed companies in Tehran Stock Exchange. Audit Knowledge, 58,153-169.. (In Persian)
Chambers, D. J. , & Payne, J. L. (2008). Audit quality and the accrual anomaly.
Charitou and clubb and andreou (2001) , the effect of earning permanence, growth and firm size on the usefulness of cash flows and explaning security retuns: empirical evidence for the uk, journal of business finance and accounting, 28, 563-594.
Dastgir, Mohsen, Heydari, Samaneh, Torki, Layla. (1393). Investigation of the cash component's stability to the profitability component and the role of the company's features on the anomalies of accruals in the basic metals industry. Financial Accounting Research Quarterly,4, 1-22.. (In Persian)
Dechaw , M. Chaw. E. ((2008. The persistence and pricing of earning, accruals an cash flaw when have large book-tax differences. The accounding review, 10,137 – 166.
Jebali, Samira. (1395). Investigating the Relationship between Corporate Governance and Stability of Profit in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Management and Accounting, 1: 75-84.. (In Persian)
Jegadeesh and livant. (2006). Revenue surprises and stock returns. Journal of accounting and economics, 41, 147-174.
Jegadeesh, N. , & Livnat, J. (2006). Revenue surprises and stock returns. Journal of Accounting and Economics, 41 (1) , 147-171.
Kazemi, Hossein. Toreini, Mostafa. (1390). Relationship between income and expenses with volatility and profitability stability. Quarterly journal of accounting studies, 29,155-170.. (In Persian)
Konstantinidi, Theodosia, Arthur Kraft, and Peter F. Pope. (2016). Asymmetric persistence and the market pricing of accruals and cash flows. Abacus, 52 (1) , 140-165.
Mashayekhi, Shahnaz, Rajabi, Azam. (1391). Conditional and unconditional Persistence ratio of net operating assets and its dupont components. Quarterly Journal of Accounting and Auditing, 67, 105-118.. (In Persian)
Morshedzadeh, Mahnaz, Ghorbani, Mahmoud, Shabani, Keyvan. (1393). Stability of Profit, Economic Conditions and Content Value of Accounting Information in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting. 23,85-103.. (In Persian)
Nikumaram, Hashem. Pazouki, Parisa. (1394). Management rewards and profitability Persistence. Journal of Management Accounting, 24, 78-61.. (In Persian)
Rezaei, Emad. Naderian-Shad, Iraj. (1395). Investigating the Relationship between Institutional Mentality and Earning Stability in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Economics and Accounting, 19,14-23.. (In Persian)
Richardson, Scott A. , Richard G. Sloan, Mark T. (2005). Accrual reliability, earnings persistence and stock prices. Journal of accounting and economics, 39 (3) , 437-485.
Salehi, Allah-Karam, Bozorgmehrian, Shahrokh, Amini, Amin. (1395). Investigating the quality of audit effectiveness on earnings Persistence (Case study: helpless companies compared to other Tehran Stock Exchange companies). Journal of Accounting Accounting and Management Audit, 20, 47-68.. (In Persian)
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flow about future earnings?. The Accounting Review, 71, 289-315.