بررسی اثر تعدیلکنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط افشای ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاروعضوهیات علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

مطابق با تئوری نمایندگی، به­دلیل تضاد منافع بین مدیران شرکت و ذینفعان، گزارش حسابرسی بر درجه اعتباردهی صورت­ها و گزارش­های مالی اثر گذاشته و می­تواند باعث افزایش یا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شود. گزارش نکات ضعف کنترل‌های داخلی از جمله گزارش­هایی است که گزارش حسابرسی می­تواند بر قابلیت اعتماد نسبت به آنها تأثیر گذاشته و باعث تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر افشای گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی بر عدم تقارن اطلاعاتی وهمچنین بررسی نقش تعدیل­کنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط بین افشای ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می­باشد. به همین منظور اطلاعات چهار سال (1391 تا 1394) شرکت‌ها در مورد ضعف کنترل‌های داخلی به روش تحلیلی ترکیبی داده­ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته­های پژوهش حاکی از این است که بین گزارش افشای ضعف کنترل داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد و همچنین گزارش حسابرسی نقش تعدیل­کننده­ای بر ارتباط بین افشا ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها دارد. این یافته­ها می­تواند تاکید مجددی بر تبیین و اهمیت حسابرسی در اعتباردهی به گزارش­ها و صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Effect of Auditing Report on the Relation between Internal Control Weakness Disclosure and Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • hossein fakhari 1
  • Mohammad Taghi Kabiri 2
1 Associate Professor of Accounting, University of Mazandaran
2 Phd. of Accounting, University of Mazandaran,
چکیده [English]

According to the agency theory, due to interest conflict between firm managers and investors, auditing report affects financial statements validity and may increase or decrease information asymmetry in capital market. Internal control weakness report is one of the reports whose reliability may be affected by audit report and may moderate information asymmetry in the capital market. So, this study is aimed to investigate the relation between disclosure report of internal controls weakness and information asymmetry and moderating effect of audit report on this relation in firms listed in TSE. To do this, the 3 years (2012 to 2014) data about internal controls weaknesses of firms listed in Tehran Stock Exchange is analyzed by panel data analysis method. The results show that there is a significant relation between disclosure of internal controls weakness and information asymmetry and also, audit report has a moderating effect on this relation. These results confirm the important role of auditing in validation of financial statements and reduction of information asymmetry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing report
  • Internal control weakness disclosure
  • Information Asymmetry
بنی مهد، بهمن. علی احمدی سعید. (1392). بررسی تحلیلی سودمندی گزارش های حسابرسی در بازار سرمایه. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دوم، شماره ششم.

بهبهانی پریسا، جواد معصومی. (1395). نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی. مجله دانش حسابداری مالی، شماره 4 دوره 3. صفحه 93-106.

پورحیدری، امید. افشار، مجتبی. (1394). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه حسابرسی وقیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه­های اولیه، فصلنامهعلمیپژوهشیحسابداریمالی، سال 7، شماره 26.

حاجیها زهره. محمد حسین نژاد، سهیلا. (1394). عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 7، شماره. 26

حیدری مهدی. (1395). اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی وعدم تقارن با استفاده از معادلات ساختاری، بررسی­های حسابداری شماره 3، دوره 23، صفحه353-377.

رویایی، رمضانعلی، ابراهیمی، محمد. (1394). بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیته ی حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اخلاق. فصلنامهعلمیپژوهشیحسابداریمالی، سال 7، شماره2.

فخاری، حسین و فلاح محمدی، نرگس. (1388). بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام، تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره چهار.

مکیان سید نظام الدین. رئیسی مهین. (1393). تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی بازار بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. سال چهاردهم، شماره. 4

وکیلی فرد حمیدرضا. (1392). رابطه بین ضعف کنترل‌های داخلی و ریسک سیستماتیک. مطالعات کمّی در مدیریت، سال چهارم، شماره دوم.

 

Ashbaugh-Skaife, H. , Collins, D. W. , Kinney, W. R. , Jr. , & Lafond, R. (2009). The effect of SOX internal control deficiencies on firm risk and cost of equity. Journal of Accounting Research, 47 (1) , 1–43.

Banimahd, bahman, Ali ahmmadi, saeid. (2013). An Anlitical Investigation about usefulness of Audit report in Capital Market. Journal of accounting knowledge and management auditing No 6, (2) , pp (13-29). (in persian)

Behbahani, parisa Sadat, Masomi javad. (2016). the role of auditing quality in information asymmetry reduction. Journal of financial accounting knowledge, No. 4, (3) , pp (93-106). (In Persian)

Beneish, M. , Billings, M. , Hodder, L. (2008). Internal control weaknesses and information uncertainty. The Accounting Review, 83 (3) , 665-703.

Chen, F. , Hope, O. K. , Li, Q. and Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86 (4) , 1255-1288.

Dobre, M. , (2011). Stock investors’ response to disclosures of material weaknesses in internal control. Accounting and Management Information Systems, 10 (3) , 397-423.

Dobre, M. , (2011). Stock investors’ response to disclosures of material weaknesses in internal control. Accounting and Management Information Systems, 10 (3) , 397-423.

Dong Ji, Wei Lu, Wen Qu. (2015). Determinants and economic consequences of voluntary disclosure of internal control weaknesses in China. Journal of Contemporary Accounting & Economics.

Fakhari Hossein, Fallah mohammadi Narges. (2009). the effect of disclosure on the stock liquidity. Accounting research journal, no 4 (1) pp (163-148). (In Persian)

Greg Clincha, Donald Stokesb, Tingting Zhu. (2012). Audit quality and information asymmetry between traders Accounting and Finance 52 (2012) 743–765.

Hajiha, Zohreh, MohammadHossien Nejad Sohila.. (2015). effective factors on internal control weakness. Financial accounting and auditing research, No26, (7) , pp (119-137). (In Persian)

Healy, P. M. , Palepu, K. G. , (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31 (1-3) , 405-440.

Heidari, Mehdi, et al. (2016). The Effect of Audit Quality on Agency Costs and Information Asymmetry: Structural Equation Modeling Approach. Iranian Accounting review, No 3, (23) , pp353-377. (In Persian)

Iliev, P. (2010). The effect of SOX Section 404: Costs, earnings quality and stock prices. Journal of Finance, 65: 1163–1196.

Ittonen, K. , (2010). Investor reactions to disclosures of material internal control weakness. Managerial Auditing Journal, 25 (3) , 259-268.

Kinney, Jr. , Shepardson, Marcy L. (2010). Do Control Effectiveness Disclosures Require SOX 404 (b) Internal Control Audits? A Natural Experiment with Small U. S. Public Companies. Journal of Accounting Research, Forthcoming. Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=1533527.

Leftwich, R. , (1983). Accounting information in private markets: evidence from private lending agreements. The Accounting Review 58 (1) , 23–43.

Makiyan Saied nezamedin, raesii. The Effect of Corporat Governance on Asymmetric Information. (2014) , Economic researches, No 4, (14) pp (1-22). (In Persian)

Peng, W. Q, Wei, K. C. , Yang, Z. , (2011). Tunnelling or propping: Evidence from connected transactions. in China. Journal of Corporate Finance, 17, 306-325.

Rice, S. C. , Weber, D. P. , (2012). How effective is internal control reporting under SOX 404? Determinants of the (non-) disclosure of existing material weakness. Journal of Accounting Research, 50 (3) , 811-843.

Royaii Ramezan Ali, Ebrahimi Mohammad. (2015). the effect of audit characteristic on voluntary etic disclosure. Quarterly financial accounting journal, No25, (7) , pp (88-71). (In Persian)

Tzu Ching Weng1, Hsin-Yi Chi2 and Guang-Zheng. (2015). Internal Control Weakness and Information Quality. Journal of Applied Finance & Banking, vol. 5, no. 5, pp, 135-169 ISSN: 1792-6580 (print version) , 1792-6599 (online) Scienpress Ltd.

Vakili Fard hamidreza. (2013). Internal Control Weakness and Systematic Risk. Quantative Study in Management, No 2 (4) , pp (117-134). (In Persian)

Verdi, R. (2006). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Unpublished PhD Dissertation, Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment, OR Working paper, Available at SSRN: http: //www. ssrn. com