تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه و ریسک شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

چکیده

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت‌ها است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌ها و ریسک سیستماتیک پیش‌بینی‌شده می‌پردازد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، 235 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 به‌عنوان نمونه انتخاب و از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده‌ شد. در این پژوهش از چهار معیار راهبری شرکتی برای اندازه‌گیری شاخص راهبری شرکتی استفاده‌ شده است. این شاخص برای اولین بار در ایران توسط سازمان بورس اوراق بهادار برای سال 1393 محاسبه‌شده و در این تحقیق مورد استفاده واقع شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که رابطه منفی و معناداری بین هزینه سرمایه شرکت با شاخص راهبری شرکتی وجود دارد که نشان می‌دهد وجود راهبری شرکتی مؤثر و قوی، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضمین گزارشگری دقیق و صحیح توسط مدیریت، شفافیت بیش‌تر و جلب اعتماد ذینفعان و متعاقباً کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. همچنین نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که بین ریسک سیستماتیک پیش‌بینی‌شده شرکت با شاخص راهبری شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه مؤید این است که شرکت‌ها با سازوکار‌های راهبری سهامدار-محور، ریسک سیستماتیک بیشتری را تحمل می‌کنند که نشان می‌دهد راهبری شرکتی خوب، احتمال دارد به‌جای ممانعت برافزودن ریسک، آن را تشویق کند و منجر به ریسک‌پذیری بالا شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance Index on Capital Cost and Systematic Risk

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrabanpour 1
  • Farzaneh Sadat Miri Chimeh 2
1 Assistant Professor of accounting, Tehran University,Tehran, Iran
2 MSc of accounting, Tehran University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Appropriate corporate governance mechanisms are essential factors for efficient use of resources, improvement of accountability and transparency, and observation of fairness and the rights of all stakeholders of firms. This study investigates the relation of corporate governance index to capital cost and systematic risk. The sample consists of 235 firms listed in Tehran Stock Exchange in 2014. This study uses regression analysis method to test the hypotheses and applies 4 corporate governance criteria to measure corporate governance index primarily calculated by SEO in 2014. The results show a significant negative relation between capital cost and corporate governance index and a significant positive relation between systemic risk and corporate governance index. Therefore, effective and strong corporate governance reduces information asymmetry and ensures accurate reporting, increases transparency and stakeholders' confidence and consequently reduces cost of capital. Also, shareholder-oriented corporate governance mechanisms have more systematic risk, thus good corporate governance may lead to higher risk instead of preventing it. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate governance index
  • Cost of Capital
  • the systemic risk
بدری، احمد. (1387). مبانی و ضرورت راهبری شرکتی. مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی.
پناهی، محبوب. (1390). بررسی رابطه بین برخی از معیارهای راهبری شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
سلیمی، محمدجواد. (1390). مدلی برای رتبه‌بندی راهبری شرکتی در ایران. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.
فهیمی هنزایی، سعیده. (1389). بررسی تأثیر مکانیسم‌های نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
مجتهد زاده، ویدا و اثنی عشری، حمیده. (1391). رابطه خصوصی سازی، سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه‌های نمایندگی در بنگاه‌های سابقاٌ دولتی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 5، ص 1-20.
ملکیان، اسفندیار و پاشایی، علی. (1391). تأثیر نظام راهبری شرکتی بر انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 5، ص 21-31.
مهدوی، غلامحسین و حسینی، سید مجتبی. (1392). تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله ی مدیریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره شانزدهم، ص 43-60.
نیکبخت، محمدرضا و طاهری، زهرا. (1393). بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 1، ص 109-126.
Badri. A. (2008). Foundations and the necessity of corporate governance. Collection of articles corporate governance conference. (In Persian)
Hanzaei. S. (2010). The impact of corporate governance mechanisms on the cost of capital of listed companies in Tehran Stock Exchange. Master's thesis. Yazd University. (In Persian)
Huang, Y. Wang, C. (2014). Corporate governance and risk-taking of Chinese firms: The role of board size. International Review of Economics and Finance. 16-17.
Iqbal, J. Strobl,S. Vahamaa, S. (2015). Corporate governance and THE systemic risk of financial institutions. Journal of Economics and Business.
Jiraporn, P. Kim, J. Kim, Y. Kitsabunnarat, P. (2011). Capital structure and corporate governance quality: Evidence from the Institutional Shareholder Services (ISS). International Review of Economics and Finance, 208-210.
Jiraporna,P. Chatjuthamard,P. Tongc,S. Kimd,Y. (2015). Does corporate governance influence corporate risk-taking? Evidence from the Institutional Shareholders Services (ISS). Finance Research Letters.
Mahdavi. GH. hoseini. M. (2013). The impact of corporate governance characteristics on earnings quality expected by the management of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting. 43-60. (In Persian)
Malekian. E. Pashaei. A. (2012). The impact of corporate governance on the auditor choice in companies listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting. 21-31. (In Persian)
Mojtahedzadeh. V. Asnaashari. H. (2012). Regarding privatization, corporate governance mechanisms and reform of laws and regulations with the costs of representation in formerly state-owned firms. Journal of Empirical Research in Accounting. 1-20. (In Persian)
Nikbakht. M. Taheri. z. (2014). The relationship between corporate governance and systemic risk. Accounting and Auditing Reviews. 109-126. (In Persian)
Panahi. M. (2011). The relationship between certain corporate governance standards and the cost of capital of listed companies in Tehran Stock Exchange. Master's thesis. Tehran University Management. (In Persian)
Salimi. M.) 2011). Rating model for corporate governance in Iran. PhD thesis, University of Allameh Tabatabaei. (In Persian)
Shleifer, R. & Vishny, A. (1997). A survey of corporate governance. Journal of Finance, 52 (2) , 737–783.
Tran, D. (2014). Multiple corporate governance attributes and the cost of capital, Evidence from Germany. The British Accounting Review. 179-186.
Wafisani. G. (2009). The impact of corporate governance and representation expenses. Master's thesis. Tehran University. (In Persian).