بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است. برای این منظور، نمونه‌ای شامل 106 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 الی 1393 مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای متغیر حاکمیت شرکتی از شاخص حاکمیت شرکتی مستخرج از یک چک‌لیست شامل بیست‌و‌یک سؤال استفاده شده است. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده‌های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که احساسات سرمایه‌گذار دارای اثر معناداری بر سطح سرمایه‌گذاری جدید و بیش‌سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است. هم‌چنین، شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری جدید و بیش‌سرمایه‌گذاری است. به عبارتی، در شرکت‌هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، اثر احساسات سرمایه‌گذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت، بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corporate Governance and the Relation between Investor Sentiment and Corporate Investment Decisions

نویسندگان [English]

  • abbas hashemi 1
  • mohammad moshashae 2
1 Associate prof. in Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ph.D Student in Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to examine the effect of corporate governance on the relation between investor sentiment and corporate investment decisions. For this purpose, a sample of 106 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2009 to 2014 is examined. This study uses Corporate Governance Index derived from a check list which contains twenty-one questions. To analyze data and test hypotheses, the multivariate regression model based on panel data is used. Findings show that investor sentiment has a significant effect on new investments and overinvestment level. Also, Corporate Governance Index has a significant impact on the relation of investor sentiment to new investment and overinvestment. In other words, in firms with a higher level of corporate governance, investor sentiment effect on corporate investment decisions is improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Investor Sentiment
  • Investment Decisions
  • Overinvestment
احمدپور، احمد و پاکدلان، سعید. (1395). نقش فرصت‌های رشد در تعدیل رابطه اهرم مالی وتصمیمات سرمایه‌گذاری. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 19، 15-31.
اسدی، غلامحسین، نیک‌روش، مهدی و نجف‌پور‌کردی، علیرضا. (1392). تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 10، 89-107.
افشاری، اسداله، سعیدی، علی و رشادی، الهام. (1391). تأثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 13، 17-29.
تلنگی، احمد. (1383). تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری، فصلنامه تحقیقات مالی، 17، 3-25.
حیدرپور، فرزانه، تاری‌وردی، یداله و محرابی، مریم. (1392). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 17، 1-13.
رضائی، نواب و گرکز، منصور. (1392). اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 99-118.
سجادی، سیدحسین و زارع‌زاده‌مهریزی، محمدصادق. (1390). بررسی رابطه بین طرح‌های پاداش مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 10، 54-41.
سوری، علی. (1393). اقتصادسنجی مقدماتی، تهران: نشر فرهنگ شناسی.
فدائی‌نژاد، محمداسماعیل، نوفرستی، محمد و اقبال‌نیا، محمد. (1393). بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 23، 23-4.
مشایخ، شهناز و اسماعیلی، مریم. (1385). بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 45، 44-25.
هاشمی، سیدعباس، امیری، هادی و معین‌قفقازی، رویا. (1392). تأثیر بکارگیری هزینه سرمایه بر رابطه سود و بازده سهام. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 38، 117-91.
 
Afshari, A. & Saeidi, A. & Reshadi, E. (2015). The Impact of Leverage on Firms Investment Decision in Tehran Stock Exchange (TSE) , Management Accounting, 5 (13) , 17-29. (In Persian)
Ahmadpour, A. & Pakdelan, S. (2016). The Role of Growth Opportunities in Moderating the Relationship between Financial Leverage and Investment Decisions, Journal of Empirical Research in Accounting, 5 (3) , 15-32. (In Persian)
Alzahrani, Mohammed F. , (2006). “Stock Mispricing and Corporate Investment Decisions”, Ph. D Thesis, Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University.
Asadi, GH. & Najafpour, A. & Nikravesh, M. (2013). The Impact of Accounting Conservatism on Managers' Investment Decisions, Journal of Empirical Research in Accounting, 3 (2) , 89-107. (In Persian)
Baker, M. , Wurgler, J. , & Yuan, Y. (2012). Global, local, and contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics, 104 (2) , 272-287.
Bashirijoibari, M. & Pakizeh, K. (2014). The impact Stock market misvaluation on firms investment decisions, Asset Management & Financing, 1 (3) , 81-98. (In Persian)
Chen, W. J. (2013). Can corporate governance mitigate the adverse impact of investor sentiment on corporate investment decision? Evidence from Taiwan, Asian Journal of Finance & Accounting, 5 (2) , 101-126.
Core, J. E. , Guay, W. R. , & Rusticus, T. O. (2006). Does weak governance cause weak stock returns? An examination of firm operating performance and investors' expectations. The Journal of Finance, 61 (2) , 655-687.
Daryaei, A. (2009). The relationship between Corporate Governance and Financial Performance, M. A dissertation, University of Mazandaran. (In Persian)
Fadaeinejad, M. E. Noferesti, M. & Eghbalnia, M. (2015). Effects of Cash Flow on Corporate Investment Decisions, Accounting & Auditing Research, 23, 4-23. (In Persian)
Garkaz, M. & Rezaei, N. (2014). The effect of changes working capital on investment opportunities, Asset Management & Financing, 1 (3) , 99-118. (In Persian)
Grundy, B. D. , & Li, H. (2010). Investor sentiment, executive compensation, and corporate investment. Journal of Banking & Finance, 34 (10) , 2439-2449.
Hashemi, S. A. & Amiri, H. & Moeen Ghafghazi, R. (2013). The Effects of Cost of Capital on the Relationship between Earnings and Stock Returns, Empirical Studies in Financial Accounting, 10 (38) , 91-117. (In Persian)
Heydarpour, F. & Tariverdi, Y. & Mehrabi, M. (2014). The impact of investor sentiment trends of stock returns, Financial Knowledge of Securities Analysis, 6, 1-13. (In Persian)
Hongbin HuangGuanghui JinJingnan Chen, (2016). Investor sentiment, property nature and corporate investment efficiency: Based on the mediation mechanism in credit financing, China Finance Review International, Vol. 6 Issue: 1, pp. 56-76.
Huang, H. H. , Huang, I. H. , & Chang, C. H. (2011). Corporate performance after substantial capital expenditure: The role of growth opportunity and corporate governance. NTU management Review, 22 (1) , 297-325.
Jones, G. (1996). The Evolution of International Business, London: Routledge.
Mashayekh, Sh. & Esmaeili, M. (2006). The relation between earnings quality and corporate governance, Journal of the Accounting & Auditing Review, 13 (3) , 25-44. (In Persian)
McLean, R. D. and M. Zhao (2014). The business cycle, investor sentiment, and costly external finance. The Journal of Finance 69 (3) , 1377–1409.
Polk, C. , & Sapienza, P. (2009). The stock market and corporate investment: A test of catering theory. The Review of Financial Studies, 22 (1) , 187-217.
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies. Vol 11, 159–189.
Sajadi, S. H. & Zarezadehmehrizy, M. S. (2012). Investigation of the Relationship between Management Compensation and Economics Measures Performance Assessment of Companies listed in Tehran Security Exchange, Financial Accounting Research, 3 (4) , 41-54. (In Persian)
Soori, A. (2015). Preliminary Econometrics, Tehran: Farhangshenasi Publication. (In Persian)
Stein, J. C. , 1996. Rational Capital Budgeting in an Irrational World. Journal of Business, 69 (4): 429-455.
Talangi, A. (2004). Contrasting modern financial theory and behavioral finance, Journal of Financial Research, 6 (1) , 3-25. (In Persian)
Trinugroho,I. & rinofah,R. (2011). The effect of mispricing on investment of Indonesian. firms: Do Financial Constraints Matter? , Middle Eastern Finance and Economics; 9 (1) , 1450-2889.
Yu-Shan C. & Chih Jen H.  & Tsai-Ling L. . (2015). Over-investment, the marginal value of cash holdings and corporate governance, Studies in Economics and Finance, 32 (2): 204 – 221.
Zhu Zhaohui and Huang, W. (2013). Investor Sentiment and Firms’ Investment: An Empirical Study Based on Catering Channel, Journal of Applied Sciences, 13: 1199-1205.