تحلیل رفتار مدیران در گزارش سود: ارزیابی نقش تصمیمات ناکارای سرمایهگذاری و محدودیتهای مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، مدیر گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران،

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، رفتار مدیران در گزارش سود مورد تحلیل قرار گرفت. هدف این پژوهش، ارزیابی نقش ناکارآیی سرمایه­گذاری و محدودیت­های مالی بر وقوع مدیریت سود است. مدیریت سود بر اساس مدل کوتاری و همکاران (2005) اندازه­گیری شد. ناکارآیی سرمایه­گذاری طبق مدل پایه فازاری و همکاران (1988) و کاپلان و زینگالس (1997) و از طریق مدل تکمیلی لینک و همکاران (2013) اندازه‌گیری گردید. همچنین معیارهای اهرم مالی خالص، جریان وجه نقد آزاد، نرخ مؤثر هزینه مالی، نرخ تقسیم سود نقدی، جریان وجه نقد عملیاتی، اندازه و عمر شرکت به عنوان معیارهای سنجش محدودیت­های مالی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 260 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال­های 1387 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان دادند مدیریت سود به طور معنی­دار و مثبتی تحت تأثیر تصمیمات ناکارای سرمایه­گذاری قرار دارد. این در حالی است که محدودیت­های­ مالی اثر معنی­داری بر مدیریت سود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Behavior in Earnings Report: Role of Investment Inefficiency and Financial Constraints

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassani 1
  • Mohsen Akbari 2
1 Assistant Prof. in Accounting, Head of Accounting, Auditing & Finance Department, Islamic Azad University-Tehran North Branch, Tehran, Iran
2 M.Sc. in Accounting, Islamic Azad University-Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is aimed to analyze the managerial behavior in earnings report, so it investigates the relation of investment inefficiency and financial constraints to earnings management. Earnings management is measured based on Kothari et al (2005) model and investment inefficiency is measured based on the Fazzari et al (1988), Kaplan & Zingales (1997) and Linck et al (2013) models. Financial constraints is measured based on some criteria like net financial leverage, free cash flow, interest rate, dividend payout, operational cash flow, size and age of firms. The sample consists of 260 firms listed in Tehran Stock Exchange over the period from 2009 to 2015. Hypotheses are tested based on panel multivariate regression model. The results show a significant and positive relation between investment inefficiency and earnings management; while there is no significant relation between financial constraints and earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals Earnings Management
  • Investment Inefficiency
  • financial constraints
برادران حسن­زاده، رسول؛ بادآور نهندی، یونس و نگهبان، لیلا. (1393)، تأثیر محدودیت­های مالی و هزینه­های نمایندگی بر کارایی سرمایه­گذاری. پژوهش‌هایحسابداری مالی، سال ششم، شماره اول، ص­ص 106-89.
پورحیدری، امید؛ رحمانی، علی و غلامی، رضا. (1392). بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه­گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­هایحسابداری، دورهپنجم، شمارهاول، ص­ص 85-55.
ثقفی، علی و عرب­ مازار یزدی، مصطفی. (1389). کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری، پژوهش‌های حسابداری مالی، 4 (6)، ص­ص 20- 1.
حجازی، رضوان و فرهادی، حمید. (1396). بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه­گذاری شرکت‌ها، پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، دوره 1، شماره 1، ص­ص 116-93.
حسنی، محمد و کنگرانی فراهانی، مریم. (1394). آزمون حساسیت بیش و کم سرمایه­گذاری به جریان­های نقدی آزاد با تمرکز بر هزینه­های نمایندگی و محدودیت­های مالی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
حسنی، محمد و ناصراسلامی، شقایق. (1395). تأثیر سیاست­های مدیریت سود حسابداری بر ناکارآیی سرمایه­گذاری، مجموعه مقالات کنفرانس بین­المللی اقتصاد و مدیریت، بروکسل بلژیک.
حسنی، محمد و نعیمی، شهناز. (1394). تأثیر اهرم مالی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور مالزی.
فخاری، حسین و رسولی، شادی. (1392). بررسی اثر محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه­گذاری. پژوهش‌هایتجربیحسابداری، سال دوم، شماره 8، ص­ص 100-81.
کاشانی­پور، محمد؛ راسخی، سعید؛ نقی نژاد، بیژن و رسائیان، امیر. (1389). محدودیت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 3، 74-51.
مدرس، احمد؛ حصارزاده، رضا. (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره 2، ص­ص 116-85.
نمازی، محمد و غلامی، رضا. (1393). تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه­گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 17، ص­ص 48-29.
Agca, S. , and Mozumdar, A. , (2008). The impact of capital market imperfections on investment–cash flow sensitivity. Journal of Banking and Finance, Vol 32, PP: 207– 216.
Almeida, H. , and Campello, M. , (2007). Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment. Review of Financial Studies, Vol 20, PP: 1429–1460.
Banos-Caballero, S. , Garcia-Teruel, P. J. and Martinez-Solano, P. (2014). Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research. Vol 16, Issue 3, PP: 332-338.
Baradaran Hassanzadeh, R. ; Badavar Nahandi, Y. and Negahban, L. (2014). The Impact of Financial Constraints and Agency Costs of Investment Efficiency. Financial Accounting Researches, Volume 6, Issue 1, Page 89-106. (In Persian)
Bar-Gill, O. & Bebchuk, L. (2002) , Misreporting corporate performance, Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series, Paper 400.
Biddle, G. , Hilary, G. , Verdi, R. (2009). How Does Financial Reporting Quality Relate to Investments Efficiency?, Journal of Accounting and Economics, 48: 112-131.
Biddle, G. and Hilary, B. (2006) , Accounting quality and firm-level capital investment, The Accounting Review, 81, 963-982
Brown, J. R. , and Petersen, B. C. (2009) , Why has the investment–cash flow sensitivity declined so sharply?, Rising R&D and Equity Market Developments, Journal of Banking and Finance, Vol 33, PP: 971–984
Campello, M. & Graham, J. R. (2013) , Do stock prices influence corporate decisions? Evidence from the technology bubble, Journal of Financial Economics, 107 (1) , 89-110.
Chaney, S. K. , & Lewis, C. M. (1995) , Earnings management and firm valuation under asymmetric information, Journal of Corporate Finance: Contraction, Governance and Organization, 1, 319-345.
Cohen, D. & Zarowin, P. (2009) , Economic Consequences of real and Accrual-based earnings management activities, Working Paper, New York University
Dechow, P. , Sloan, R. , Sweeney, A. (1995) , Detecting earnings management, The Accounting Review 70: 193-225.
DuCharme, L. , Malatesta, P. , & Sefcik, E. (2004) , Earnings management, stock issues, and shareholder lawsuits, Journal of Financial Economics, 71: 27-49
Dye, r. (1988) , Earnings manangement in an overlapping generations model, Journal of Accounting Research, 26: 195-235
Ebrahimi Rad, Seyed Sajad; Zaini, Embong; Norman, Mohd-Saleh and Romlah, Jaffar (2015) , Financial Information Quality and Investment Efficiency: Evidence from Malaysia, Asian Academy of Management, Journal of Accounting & Finance, Vol 12, No 1, PP: 129-151.
Fakhari, H. and Rasooli, Sh. (2013) , the study of accruals and conservatism effect on investment efficiency, Journal of Empirical Researches in Accounting, Volume 2, Issue 4, Page 81-100. (In Persian)
Fazzari, S. M. , Hubbard, R. G. , & Petersen, B. C. (1988) , Financing Constraints and Corporate Investment, Brookings Papers on Economic Activity, pp: 141-195.
Gomariz, Mª Fuensanta Cutillas and Ballesta, Juan Pedro Sánchez. (2014) , Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency, Journal of Banking & Finance No 40,494–506
Hadlock, C. & Pierce, J. (2010) , new evidence on measuring financial constraints: moving beyond the KZ index, Review of Financial Studies, 23: 1909–1940.
Hassani, M. and Kangarani Farahani, M. (2016) , Examination the Sensitivity of Over Investment and Under Investment to Free Cash Flows with focus on Agency Costs and Financial Constraints, Master Thesis, Islamic Azad University-Tehran North Branch. (In Persian)
Hassani, M. and Naeimi, Sh. (2016) , The Effect of Financial Leverage on the relationship between Financial Reporting Quality and Investment Inefficiency, 2nd International Conference on Modern Research’s in Management, Economics & Accounting, Kuala lumpur, Malaysia.
Hassani, M. and Nasereslami, Sh. (2016) , The effect of Accounting Earnings Management Policies on Investment Inefficiency, 6th International Conference in Economics & Management, Brussels, Belgium
Hejazi, R. and Farhadi, H. (2017) , Analysis of earnings management influence on the investment, Journal of New Researches in Accounting and Auditing, Volume 1, No 1, Page 93-116. (In Persian)
Hovakimian, G. , (2009) , Determinants of investment cash flow sensitivity, Financial Management, Vol 38, PP: 161–183
Jensen, M. C. , (1986) , Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, American Economic Review, 76: 323-329.
Kaplan, S. & Zingales, L. (1997) , Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?, Quarterly Journal of Economics, 112 (1): 169-215.
Khashanipour, M. ; Rasekhi, S. ; Naghinejad, B. and Rassayian, A. (2011) , Financial Constraints and Investment-Cash Flow Sensitivity in Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Advances, Volume 2, Issue 2, Page 51-74. (In Persian)
Kothari, Sp. , Leone, A. J. , Wasley, Ch-E. , (2005) , Performance matched discretionary accrual measures, Journal of Accounting and Economics, 39, PP: 163–197.
Kurt, Ahmet C. (2017). How Do Financial Constraints Relate to Financial Reporting Quality? Evidence from Seasoned Equity Offerings, European Accounting Review, Pages 1-31.
Lambert, R. , C. Leuz, and R. E. Verrecchia, (2006) , Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital, Working Paper, Available at: www. ssrn. com
Linck, James S; Netter, Jeffry; Tao Shu, (2013) , Can Managers Use Discretionary Accruals to Ease Financial Constraints?, Evidence from Discretionary Accruals Prior to Investment, Accounting Review, Vol 88, Issue 6.
Long, L. E. , Ofek, E. , and Stulz, R. (1996) , Leverage, Investment and Firm Growth, Journal of Financial Economics, 40, 3-29.
McNichols, Maureen F. and Stubben, Stephen R. (2008) , Does Earnings Management Affect Firms’ Investment Decisions?, The Accounting Review, Vol. 83, No. 6, pp. 1571–1603.
Modarres, A. and Hasar Zadeh, R. (2008) , Financial Reporting Quality and Investment Efficiency, Quarterly Journal of Securities Exchange, Volume 1, Issue 2, Page 85-116. (In Persian)
Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984) , corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, 13 (2): 187-221.
Namazi, M. and Gholami, R. (2014) , Impact of Accrual-based Earnings Management on Investment Efficiency of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Journal Accounting Knowledge, Volume 5, Issue 17, Page 29-48. (In Persian)
Pourheidari, O. ; Rahmani, A. and Gholami, R. (2013) , The Impact of Real Earnings Management on Investment Behavior of Companies Listed on Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Advances, Volume 5, Issue 1, Page 55-85. (In Persian)
Ramadan, I. Z. (2012) , Earnings management and investment behavior: the case of Jordan, International Journal of Academic Research, 4 (2): 38-45.
Saghafi, A. and Arab Mazar Yazdi, M. (2011) , Financial Reporting Quality and Investment Inefficiency, Financial Accounting Researches, Volume 2, Issue 4,
Page 1-20. (In Persian)
Shen, Chung-Hua, Luo, Fuyan, Huang, Dengshi, (2015) , Analysis of Earnings Management Influence on the Investment Efficiency of Listed Chinese Companies, Journal of Empirical Finance, doi: 10. 1016/j. jempfin. 2015. 08. 003
Sloan, R. (1996) , Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?, The Accounting Review, 71 (3): 289- 315.
Trueman, B. & Titman, S. (1988) , An Explanation for Accounting Income Smoothing, Journal of Accounting Research, No 26, PP. 127–139.
Verdi, R. (2006) , Financial Reporting Quality and Investment Efficiency, M. I. T. Working Paper
Wei Tang, Vicki. (2007) , Earnings Management and Future Corporate Investment, McDonough School of Business, Georgetown University, Working Paper, www. ssrn. com.