اثربخشی توانایی‌های مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل چرخه عمر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

افزایش توانایی مدیران بر بهبود عملکرد شرکت‌ها موردتوجه مطالعات صورت گرفته در ادبیات مالی و حسابداری بوده است. در این میان، افزایش عمر شرکت و ورود به مراحل مختلف چرخه عمر، محیطی را برای مدیران فراهم می‌سازد که اثربخشی توانایی‌های خاص آنان بر بهبود فعالیت‌های عملیاتی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. این پژوهش، تأثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل رشد، بلوغ و افول را در میان شرکت‌های بورسی و در بین سال‌های 1385 تا 1393 موردبررسی قرارداده است. به این منظور، رابطه میان توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت در فرضیه اول مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان‌دهنده تأثیر مثبت افزایش توانایی مدیریتی در بهبود عملکرد شرکت در قالب بازده سرمایه‌گذاری است. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می‌دهد که وجود رابطه مثبت و معنادار میان توانایی مدیران و عملکرد شرکت تنها در مراحل رشد و بلوغ مشاهده می‌شود و در مورد شرکت‌های فعال مرحله افول این رابطه مشاهده نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managerial Ability and Company Performance in Life Cycle Stages

نویسندگان [English]

  • bita mashayekhi 1
  • farzad haji azimi 2
1 Associate prof. of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Phd. Student of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effects of promotion of managerial ability on a company's performance have been considered in the financial and accounting literature. A company's longer life and its more different stages of the life cycle pave the way for managers to promote the effectiveness of their special abilities to improve operational activities of companies. This study examines the effect of managerial ability on company's performance in the growth, maturity and decline periods of some firms listed in TSE in the years from 2006 to 2014. For this purpose, the relation between managerial ability and company's performance is examined as the first hypothesis. The first hypothesis test results demonstrate a positive effect of managerial ability promotion on improvement of a company performance in form of return on investment. In addition, the second hypothesis test shows that the significant positive correlation between managerial ability and company performance is observed only in the growth and maturity periods and there is no significant relationship for firms in decline stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial ability
  • company’s performance
  • Life cycle stages
بزرگ اصل، موسی، صالح زاده، بیستون. (1394). رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تاکید بر اجزای تعهدی و جریان های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، صص 153-170.

پیری، پرویز، ایمانی برندق، محمد، الله وردی­زاد، سیامک. (1390). اثر دوره های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه های تجاری. پژوهش‌های تجربیحسابداری.

پیری، پرویز، دیدار حمزه، خدایاریگانه، سیما. (1394). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، سال ششم، شماره 3 (پیاپی 21).

حسینی، سید علی، کرمی، غلامرضا، عمرانی، حامد. (1392). مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان­های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخه ی عمر شرکت. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری.

حسینی، سیدعلی، کرمی، غلامرضا، عمرانی، حامد. (1392)، مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخه عمر شرکت‌ها. پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 2، شماره 7، صص 149 – 160.

حقیقت، حمید، قربانی، (1385) آرش رابطه سود و جریان‌های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب مدل چرخه عمر. چشم انداز مدیریت بازرگانی.

خدامی پور، احمد، کرمشاهی، بهنام، اعظم، تفتیان. (1391). بررسی رابطه محافظه‌کاری و رابطه ارزشی سود با چرخه تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، شماره 13، صص 71-86.

دهدار، فرهاد. (1386). طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزش گذاری مبتنی بر عایدات حسابداری وجریان وجوه نقد در فرآیند چرخه عمر شرکت، رسالهدکتریحسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.

رحمانی، علی، مسجد موسوی، میرسجاد، قیطاسی روح اله. (1390). بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت. تحقیقات حسابداری و حسابرسی.

رحیمیان، نظامدین، قیطاسی، روح اله و باقر کریمی، محمد. (1389). اثر چرخه عمر واحد تجاری بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.

رضایی، فرزین، شفیعی، دیزجی. (1392). بررسی روند تدریجی رابطه متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در چرخه عمر شرکت، تحلیل بیز سلسله مراتبی، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، شماره 16، صص 109-126.

سپاسی، سحر، انواری رستمی، علی اصغر، سومار صیادی، علی. (1394). تأثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر انگیزه های فرصت طلبانه. فصلنامه دانش حسابداری مالی، سال دوم، شماره 4، صص 89-110

ستایش، محمدحسین، قیومی، علی. (1391). دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه‌گذاری های بلندمدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات حسابداری و حسابرسی.

کرمی، غلامرضا، عمرانی، حامد. (1389). تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد. مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره سوم.

کرمی، غلامرضا، عمرانی، حامد. (1389). تأثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 59.

منصورفر، غلامرضا، دیدار حمزه، حسین پور، وحید. (1394). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، شماره 23، صص 37.

Adizes, I.) 1979 (. Organizational Passages-Diagnosing and Treating Life Cycle. Organizational Dynamics, Volume 8, Issue 1, Pages 3-25.

Agarwal, R. , Gort, M.) 2002 (. Firm product life cycles and firm survival. American Economic Review, 92, 184-190

 Aldrich, H. , and E. R, Auster. (1986). Even Dwarfs Started Small: Liabilities of Age and Size and Their Strategic Implications. Research in Organizational Behavior, Vol. 8, Pp. 165-198

Anthony, J. H. and Ramesh, K. (1992). Association Between Accounting Performance Measures and Stock Prices A Test of the Life Cycle Hypothesis. Journal of Accounting and Economics, Vol. 15, pp 203-27.

Arrow, K. J.) 1962 (. The economic implications of learning by doing. American Economic.

Bertrand M, Schoar A. (2003 (. Managing with style: the effects of managers on firm policies. TheQuarterly Journal of Economics, 118 (4): 1169-1208.

Boulding, K. E.) 1950 (. A Reconstruction of Economics. Wiley & Sons, New York

Bozorgasl Mosa, Salehzadeh Bistoon. (1394). the relationship between managerial ability and earnings persistence with emphasis on accruals and cash flow on Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Audit knowledge, pp. 153-170. (In Persian)

Chandler, A. D. (1962) Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprises, Cambridge, MA, MIT Press.

Chen, S. and J. L. Dodd (2001). Operating Income, Residual Income and EVA (TM): Which Metric Is More Value Relevant?. Journal of Managerial Issues, spring, Vol. 13, Issue 1, pp. 65-87.

Chen, Yangyang, Podolski, Edward J. , Madhu Veeraraghavan. (2015). Does Managerial Ability Facilitate Corporate Innovative Success? Journal of Empirical Finance, Forthcoming Review, 86, 1969–1994.

Cox, Justin S (2017). Managerial ability, growth opportunities, and IPO performance. Author InformationView Profile. Managerial Finance; Patrington43. 4 488-507. Journal of Banking & Finance, Volume 69, August 2016, Pages 95-10

DeAngelo, H. , DeAngelo, L. , Stulz, R.) 2006 (. Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory. Journal of Financial Economics, 81, 227–254.

DeAngelo, H. , DeAngelo, L. , Stulz, R.) 2010 (. Seasoned equity offerings, market timing, and the corporate lifecycle. Journal of Financial Economics 95, 275–295

 Dehdar, Farhad. (2007). Designing and explaining the best models of valuation based on accounting and cash flows in the process of company life cycle, accounting thesis, Tarbiat Modarres University. (in persian)

Demerjian P. , Lev B, Lewis MF, McVay SE. (2013). Managerial ability and earnings quality. Accounting Review, Vol 88 (2) , pp: 463–498

Demerjian, P. , B. Lev, & S. Mcvay. (2012). quantifying managerial ability: A new measure and valididty tests.

DiMaggio PJ, Powell W. (1983 (. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, Vol. 48, No. 2 (Apr. , 1983) , pp. 147-160

Dodge, H. R. , and Fullerton, S. J. , Robbins, E. (1994 (. Stage of the Organizational Life Cycle and competition as Mediators of problem Perception for Small Business. Strategic Management Journal, Vol. 15, 121-134

Ericson, R. , Pakes, A. (1995 (. Markov-perfect industry dynamics: A framework for empiricalwork. Review of Economic Studies, 62, 53-82.

Gabaix, X. , A. Landier.) 2008 (. Why Has CEO Pay Increased So Much? Quarterly Journal of Economics, 123, 49-100.

Grullon, G. , Michaely, R. , Swaminathan, B. (2002 (. Are dividend changes a sign of firm maturity? Journal of Business, 75, 387–423

Haghighat, Hamid, Ghorbani, Arash. (2006). Relationship between Profit and Cash Flows with firm value in the Framework of the Life-cycle Model. Business Management Perspective. (In Persian)

Haire, M. (1959). Biological Models and Empirical History of the Growth of Organizations, Modern Organizational Theory, John Wiley and Sons. New York.

Hambrick D, Finkelstein S.) 1987 (. Managerial discretion: a bridge between polar views of organizational outcomes. In Research in organizational behavior, Vol. 9.

Hambrick, D. C. , & Mason, P. A.) 1984 (. Upper echelons: The organization as a reflection of Its top managers. Academy of Management Review, 9 (2) , 193-206.

Han Li. (2014). Top Executives’ Ability and Earnings Quality: Evidence from the Chinese Capital Markets. International Journal of Financial Research.

Hannan MT, Freeman JH.) 1989 (. Organizational ecology. Harvard University Press: Cambridge,

 Hosseini Seyyed Ali A, Karami Gholamreza, Omrani Hamed. (2013). Comparison of Financial Information Based on Cash Flows and Financial Information Based on Accrual Accounting in stock returne Prediction Based on Company Life Cycle. Empirical Accounting Research. (In Persian)

Jawahar, I. M. , & McLaughlin, G. L.) 2001 (. Toward a descriptive stakeholder theory: An organizational life cycle approach. Academy of Management Review, 26 (3) , 397-414.

Jovanovic, B.) 1982 (. Selection and the evolution of industry. Econometrica 50, 649-670.

Karami Gholamreza, Omrani Hamed. (2010). The Effect of Company Life cycle and Conservatism on Company Value. Accounting and Auditing Reviews, Vol. 17, No. 59. (In Persian)

Karami, Gholamreza, Omrani Hamed. (2010). the Impact of Company Life Cycle on the Relevance of Risk and Performance Criteria. Journal of Financial Accounting Research, Year 2, No. 3. (In Persian)

 KHadamipour Ahmad, Kermanshah Behnam, Azam Taftian. (2012). Investigating the Relationship between Conservatism and the Value relevance with the life Cycle of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial Accounting, No. 13, Pages 71-86. (In Persian)

Koester, A. , Shevlin, T. , and Wangerin, D. (2016). The role of managerial ability in corporate tax avoidance, working paper, Available at: http: //papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2753152.

Kreitner, R. , and Kinicki, A.) 2001 (. Organizational Behavior (5th ed. , 774 pages). Burr Ridge, ILL: Irwin/McGraw-HillReview 29, 155-173 Article first published online: 13 SEP 201

Li, Yutao; Luo, Yan (2017). The contextual nature of the association between managerial ability and audit fees. Review of Accounting & Finance, Patrington16. 1 2-. 20

Loderer, C. , Waelchli, U.) 2009 (. Protecting minority shareholders: Listed versus unlisted firms. Financial Management, 3-24.

Mansoorfar Gholamreza, Hamza, Hosseinpour Vahid. (2015). The Effect of Management ability on the Earnings Quality of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, No. 23, pp. 37. (in persian)

Miller, D. , Friesen, P. (1984 (. A longitudinal study of the corporate life cycle. Management Science, 30, 1161–1183.

Morck, R. , Shleifer, A. , Vishny, R. W.) 1988 (. Management ownership and market valuation: Anempirical analysis. Journal of Financial Economics, 20, 293-316.

Namazi, M. , Gaffari, M. (2015). The importance and role of managerial ability information and financial ratios as a criterion for the optimal stock portfolio selection in Tehran Stock Exchange. Quarterly Financial Accounting, 7 (26) , 1-30. (In Persian)

Nissim, D. Penman, S.) 2001 (. Ratio analysis and equity valuation: From research to practice. Review of Accounting Studies, 6, 109-154.

Owen, S. , Yawson, A. ,) 2010 (. Corporate life cycle and M&A activity. Journal of Banking & Finance, 34, 427–440

Panayiotis C. Andreou, Daphna Ehrlich and Christodoulos Louca.) 2013). Managerial Ability and Firm Performance: Evidence from the Global Financial Crisis. SSRN Electronic Journal.

Park, Y. and Chen, K.) 2006 (. The Effect of Accounting Conservatism And Life -Cycle Stages On Firm Valuation. Journal of Applied Business Research, Vol. 22, pp. 75-92.

Pfeffer J, Salancik GR.) 1978 (. The external control of organizations: a resource dependence perspective. Harper & Row: New York

 Piri Parviz, Hamzah didar, Khadayarigane Sima. (2015) , the effect of management ability on the quality of financial reporting during the life cycle of companies listed in the Tehran Stock Exchange. The study of financial accounting researches, year 6, issue 3 (21). (In Persian)

Piri Parviz, Imani Brandagh Mohammad, Allahvardizad Siamak. (2011) The Effect of Different Life cycle stages on Profitability and Growth of Business Firms. Empirical Accounting Research. (In Persian)

Porter, M. (2004 (. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. First Free Press Export Edition.

 Rahimian Nezameddin, Gheitasi Ruhollah and Bagher Karimi Mohammad, (2010) The Business Life Cycle of the Audit Services Pricing. Accounting Studies. (In Persian)

 Rahmani Ali, Masoud Mousavi Mirasad, Qiatassi Rouhollah. (2011). Investigating the relationship between profitability and returns with regard to the company's life cycle and size. Accounting and Audit Research. (In Persian)

Rezaei Farzin, Shafie Dizaji. (2013). A Study of the evolutional Process of Relationship between Accounting and Stock Variables in the Company Life Cycle; Bayesian Hierarchical Analysis. Quarterly Journal of Financial Accounting Research, No. 16, Pages 109-126. (In Persian)

Robert Faffa, Wing Chun Kwokb, Edward J. Podolskic,GeorgeWong. (2016). Do corporate policies follow a life cycle? Journal of Banking & Financ.

Rosen, S.) 1982 (. Authority, Control, and the Distribution of Earnings. Journal of Economics. 311-323.

 Sattar Sahar, Anvari Rostami Ali Asghar, Somayar Sayyadi Ali (2015) the Effect of Management Ability on Restatement of Financial Statements with Emphasis on Opportunistic Motives. Journal of Financial Accounting Knowledge. (In Persian)

Setaiesh Mohammad Hossein, Ghiyomi Ali Faal. (2012). Auditor's tenure, life cycle and efficiency of long-term investments in listed companies in Tehran Stock Exchange. Accounting and auditing studies. (In Persian)

Smith, K. G. , Mitchell, T. R. , & summer, C. E. (1985). Top-level management priorities in different stages of the organizational life cycle. Academy of Management Journal, 28 (4) , 799-820.