مدل‌سازی معادلات ساختاری جهت بررسی تأثیر راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز،

2 استاد حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد آمار، دانشکده آمار و ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش مدل‌سازی تأثیر راهبری شرکتی بر هزینه‌ی سرمایه سهام با استفاده از فن مدل‌سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کمی و از دسته علّی، ازلحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل آمار 61 شرکت از شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره آماری 1393-1384 بوده که اعضای نمونه پژوهش با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ها، از نرم­افزار Smart PLS و از روش حداقل مربعات جزئیاستفاده شده است. با توجه به مناسب بودن پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای مدل‌های اندازه‌گیری و معنی‌دار بودن تمام مسیرهای مربوط به مدل ساختاری و برازش قوی مدل کلی بر اساس معیار نیکویی برازش، نتایج نشان داد که راهبری شرکتی هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم و از مجرای متغیرهای میانجی کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد مالی بر هزینه سرمایه سهام، تأثیر معنادار دارد، به‌طوری‌که تأثیر علّی غیرمستقیم قوی‌تر از تأثیر علّی مستقیم است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling to Study Effects of Corporate Governance on Cost of Equity Capital

نویسندگان [English]

  • hamid salehi 1
  • seyed hossein sajadi 2
  • Vali Khodadadi 3
  • Abdorahman Rasekh 4
1 Ph. D. in accounting, economic and social sience faculty, Chamran University of Ahvaz
2 Prof. of accounting, economic and social sience faculty, Chamran University of Ahvaz
3 Associate Prof. of accounting, economic and social sience faculty, Chamran University of Ahvaz
4 Prof. of statistic, mathematic and statistic faculty, Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of this research is modeling the effect of corporate governance on the cost of equity capital using structural equation modeling. This study is a quantitative, causal, correlational and applied research.  The sample consists of 61 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2005-2014, elected through the systematic omission method. Partial Least Square (PLS) method and Smart PLS2 software are used for data analyzing. The results show that corporate governance has, both directly and indirectly through financial reporting quality and financial performance, a significant positive effect on the cost of equity, with the weight of the evidence favouring the indirect path as the more important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equation Modeling
  • Corporate Governance
  • Cost of Capital
  • financial reporting quality
حساس یگانه، یحیی؛شهریاری، علی رضا. (1389). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 4، 77-94.

حساس یگانه، یحیی؛ مرادی، محمد؛ اسکندری، هدی. (1387). بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، صفحه 107 تا 122.

خدادادی، ولی؛ تاکر، رضا. (1391). تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال چهارم، شماره 15، صفحه 101-88.

ستایش، محمدحسین؛ کاظم نژاد، مصطفی؛ ذوالفقاری، مهدی. (1390). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقد شوندگی سهام و هزینه‌ی سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی. سال سوم، شماره سوم، شماره پیاپی 9، صفحه 55-74.

سید عباس زاده، میرمحمد؛ امانی، جواد؛ خضری، آذر؛پاشوی، قاسم. (1391). مقدمه‌ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربردهای آن در علوم رفتاری، انتشارات دانشگاه ارومیه.

کردستانی، غلامرضا؛حدادی، مجید. (1388). بررسی رابطه بین محافظه‌کاری در حسابداری و هزینه‌ی سرمایه. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، دوره اول، شماره3، 23-50.

کردستانی، غلامرضا؛مجدی، ضیاء الدین. (1386). بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سهام عادی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 14، شماره 48، 85-104.

Ahmed, S. & Hamdan, A. (2015). The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Evidence from Bahrain Bourse. International Management Review, 11 (2) , 21-37.

Akins, B. , Jeffrey, N. , & Rodrigo, S. V. (2012). Investor Competition over Information and the Pricing of Information Asymmetry. The Accounting Review, 87 (1) , 35-58.

Armstrong, C. , Core, J. , Taylor, D. , & Verrecchia, R. (2011). When does information asymmetry affect the cost of capital? Journal of Accounting Research. 49 (2) , 1-40.

Ashbaugh, H. , Collins, D. W. , & Lafond, R. (2004). Corporate Governance and Cost of Equity Capital. Available at http: //papers. ssrn. com/sol3/papers.

Badrinath, S. G. , Gay, G. & Kale, J. (1989). Patterns of Institutional Investments, Prudence, and Managerial Safety Net Hypothesis. Journal of Risk and Insurance, 56 (4) , 605-629.

Barron, O. , Sheng, X. , & Thevenot, M. (2013). The information environment and cost of capital. Available at: http: //gwu. edu/.

Bhattacharya, N. , Ecker, F. , Olsson, P. , & Schipper, K. (2012). Direct and Mediated Association among Earnings Quality, Information Asymmetry and Cost of Equity. The Accounting Review, 87 (2) , 449-482.

Bloomfield, R. , & Fischer, P. (2011). Disagreement and Cost of Capital. Journal of Accounting Research, 49 (1) , 41-68.

Blue, G. , Rahmani Mehr, M. (2013). Cost of Equity and Earnings Transparency. Journal of Empirical Research in Accounting. 2 (4) , 59-80. In Persian.

Bozec, Y. , & Bozec, R. (2011). Corporate Governance Quality and the Cost of Capital. International Journal of Corporate Governance, 2 (3) , 217- 236.

Bushee, B. (1998). The Influence of Institutional Investor on Myopic R&D Investments Behavior. The Accounting Review, 73 (3) , 305-333.

Chong, P. , S. , & Isimoya, E. (2007). Disclosure of Governance Information by Small and Medium-Sized Companies. Corporate Governance, 7 (5) , 635-648.

Elyasiani, E. , & Jia, J. (2008). Institutional Ownership Stability and BHC Performance. Journal of Banking & Finance, 32 (9) , 1767-1781.

Fama, E. , French, K. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”. Journal of Financial Economics, 33 (3) , 3 – 56.

Faulkender, M. , Milbourn, T. , & Thakor, A. (2006). Does Corporate Performance Determine Capital Structure and Dividend Policy? Presented in Seminar at Washington University, NY, Available at: http: //papers. ssrn. com/sol3/paper.

Francis, J. L. , Olsson, R. , & Schipper, K. (2005). The Market Pricing of Accruals Quality. Journal of Accounting and Economics, 39 (2) ; 295-327.

GAO, P. (2010). Disclosure Quality, Cost of Capital and Investor Welfare. The Accounting Review, 85 (1) , 1-29.

Hasasyegane, Y. , & Shahriari, A. (2010). Investigating the Relationship Between Ownership Concenteration and Conservatism of Tehran Listed Firms. Financial Accounting Research, 4 (1) , 77-94. (In Persian)

Hasasyegane, Y. , Moradi, M. , & Eskandari, H. (2008). The relationship between Institutional Investors and corporate value. Journal of the Accounting and Auditing Review, 15 (3) , 107-122. (In Persian)

Hashem, N. , & Su, L. (2015). Industry concentration and the cross-section of stock returns: evidence from the UK. Journal of Business Economics & Management, 16 (4) , 769-785.

Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review, 76 (2) , 323-329.

Jensen, M. C. , & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4) , 305-360.

Johnstone, D. , (2016). The effect of information on uncertainty and the cost of capital. Contemporary Accounting Research, 33 (2) , 752-774.

Karami, G. , (2009). Investigating the Relationship of Institutional Ownership and Information Content of Earnings. The Iranian Accounting and Auditing Review, 16 (1) , 81-100. (In Persian)

Kasznik, R. 1999. On the Association between Voluntary Disclosure and Earnings Management. Journal of Accounting Research, 37 (2) , 57-81.

Khiari, W. & Karaa, A. (2013). Corporate Governance and Disclosure Quality: Taxonomy of Tunisian Listed Firms Using the Decision Tree Method Based Approach. Journal of Applied Economics and Business Research, 3 (2) , 95-117.

Khodadadi, V. , & Taker, R. (2012). Effect of corporate governance structure on financial performance and firm value of Tehran Listed Firms. Accounting and Auditing Research, 15 (4) , 88-101. (In Persian)

Lambert, R. A. ; Leuz, C. , & Verrecchia, R. E. (2012). Information Asymmetry, Information Precision and the Cost of Capital, Review of Finanace, 16 (1) , 1-29.

Leuz, C. , & Wysocki, P. (2006). Economic consequences of financial reporting and disclosure regulation: a review and suggestions for future research. Working Paper, Available at: http: //papers. ssrn. com/sol3/paper.

Osmani, M. , G. , (2002). Cost of Capital Model Identification and the Factors Affecting it. Ph. D. Desertation. Accounting Departement of Accounting and Management Faculty. Allame Tabatabaee University. (In Persian)

Setayesh, M. H. , Ghafari, M. J. , & Rostamzadeh, N. , (2013). Investigating the Impact of Information Asymmetry on Cost of Capital. Journal of Empirical Research in Accounting, 2 (4) , 125-146. (In Persian)

Seyedabaszade, M. , Amani, J. , Khezri, A. & Pashavi, G. (2012). An introduction to PLS structural equation modeling and its application to beha sciences. Orumieh University Publication. (In Persian)

Sobhanifard, Y. & Akhavankharazian, M. (2012). Factor analyses, structural equation modeling. Emam Sadegh University Pablication. (In Persian) Zhu, F. (2014). Corporate governance and the cost of capital: An international study. International Review of Finance, 14 (2) , 393-429.