ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بورس و اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهراء (س

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط ارزشی در بازار سهام ایران و مقایسه ارتباط ارزشی معیارهای حسابداری در دوران نوسانات اساسی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جامعه آماری، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران به‌استثناء بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها و لیزینگ‌ها و روش انتخاب نمونه، روش حذف سیستماتیک می‌باشد. در تحقیق فعلی، از مدل اولسان (1995) طی سال‌های 1384 تا 1394، روش داده‌های ترکیبی و نرم‌افزارهای ایویوز و استاتا استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که، در دوران نوسانات اساسی افزایشی و دوران نوسانات اساسی کاهشی، ارتباط ارزشی ارزش دفتری و ارتباط ارزشی جریانات نقدی عملیاتی کمتر از ارتباط ارزشی سودخالص است. همچنین، در دوران نوسانات غیراساسی، ارتباط ارزشی ارزش دفتری و ارتباط ارزشی جریانات نقدی عملیاتی تفاوت معناداری با ارتباط ارزشی سود خالص ندارند.نوآوری تحقیق فعلی این است که، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را در دوران نوسانات اساسی بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Value Relevance of Accounting Information during the Essential Volatility in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • zahra farhadi 1
  • Gholam reza Soleimany amiri 2
1 Accounting Ph.D. student at Al-Zahra University
2 Associate Prof of accounting. at Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines the value relevance in the Tehran Stock Exchange and compares the value relevance of accounting measures during the essential volatility in Tehran Stock Exchange. The statistical sample includes all firms listed in Tehran Stock Exchange with the exception of banks, investment firms, insurance firms and leasing firms. The systematic omission method is used for sampling. This study uses the panel data regression method, model ohlson (1995) during the years 2005 to 2015 and Eviews and Stata software. The findings show that during an increasing essential volatility as well as a decreasing essential volatility, the value relevance of book value and operating cash flow is less than the value relevance of net income. However, during a non-essential volatility, the value relevance of book value and operating cash flow doesn’t have any significant difference with the value relevance of net income. This research, as an innovation, examines the value relevance of accounting information during the essential volatility in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Relevance
  • Accounting Information
  • essential volatility
افلاطونی، عباس. (1394). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. چاپ دوم، انتشارات ترمه، تهران.
ایزدی‌نیا، ناصر؛ امینی، ولی‌اله و ربیعی، حامد. (1392). بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره8، صص: 101-123.
پورحیدری، امید؛ سلیمانی امیری، غلامرضا و صفاجو، محسن. (1384). بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره42، صص: 3-19.
رحمانی، علی و اسماعیلی، غریبه. (1393). دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های بورسی و تأثیر آن بر ارتباط ارزشی سود. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 43، صص: 1- 23.
عباسی‌نژاد، حسین؛ محمدی، شاپور و ابراهیمی، سجاد، (1396)، پویایی‌های رابطۀ متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام، مدیریت دارایی و تامین مالی، (1) 5، 61- 82.
فدایی‌نژاد، محمداسماعیل و کامل‌نیا، مجتبی. (1395). واکنش بازار به اطلاعات مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال 4، شماره 12، صص: 19- 36.
محمدیان، محمد و مهتری، زینب. (1394). بررسی اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 25، صص: 37- 60.
نجارزاده، رضا؛ آقایی خوندابی، مجید و رضایی‌پور، محمد، (1388)، بررسی تأثیر نوسانات شوک‌های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، (1) 9، 147- 175.
 
Abbasinejad, H. ; Mohammadi, Sh. & Ebrahimi, S. (2017). Dynamics of the relation between macroeconomic variables and stock market index, Asset Management & Financing, 5 (1) , 61- 82. (In Persian)
Abiodun, B. Y.. (2012). Significance of accounting information on corporate values of firms in Nigeria. Research Journal in Organizational Psychology & Educational Studies, 1 (2) , 105-113.
Aflatooni, A. (2015). Statistical Analysis in Accounting and Financial Management by Eviews. 2nd Edition, Tehran: Termeh. (In Persian)
Al-jifri, K. & Citron D.. (2009). The value-relevance of financial statement recognition versus note disclosure: evidence from goodwill accounting. European Accounting Review, 18 (1) , 123- 140.
Andriantomo & Yudianti, F. N. (2013). The Value Relevance of Accounting Information at Indonesia Stock Exchange. International Conference on Business, Economics, and Accounting 20 – 23 March, Bangkok – Thailand, 1- 14.
Barzegari, J. ; Mohamad, Sh. ; Hassan, T. & Sori, Z. M. (2011). The impact of reforms on the value relevance of accounting information: Evidence from Iran. African Journal of Business Management, 5 (1) , 96-107.
Beisland, L. A.. (2013). The value relevance of accounting information during the global financial crisis: evidence from Norway. International journal of economics and accounting, 4 (3).
Bepari, Md Kh.. (2012). value relevance of accounting information during a financial crisis: an empirical analysis of Australian companies. Thesis of degree of Doctor of philosophy, Dhaka university, 1-275.
Bugeja, M. & Gallery, N. (2006). Is older goodwill value relevant? Accounting and Finance, 46 (4) , 519- 535.
Dontoh, A. ; Radhakrishnan, S. & Ronen, J.. (2007). The Declining Value Relevance of Accounting Information and Non-Information-Based Trading: An Empirical Analysis. Contemporary Accounting Research, 1-19.
Fadaei Nejad, M. E. & Kamelniya, M. (2016). Market Reaction to Tangible and Intangible Information in Tehran Stock Exchange. Asset Management & Financing, 4 (1) , 19- 36. (In Persian)
Francis, J. & Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their relevance. Journal of Accounting Research, 37 (2) , 319- 352.
Green, W. H. (2005). Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
Ho, L. J. , Liu, Ch. & Sohn, P.. S (2001). the value relevance of accounting information around the 1997 Asian financial crisis—the case of South Korea. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 8 (2) , 83-107.
International Accounting Standards Committee (IASC). (1989). Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.
Izadinia, N. ; Amini, V. & Rabiee, H. (2013). Value Relevance of Accounting Information in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting, 2 (4) , 101- 123. (In Persian)
Karunarathne, W. et all. (2009). The Value Relevance of statements’ information: with special reference to the listed companies in Colombo stock exchange, 1- 20.
Lev, B. & Zarowin, P. (1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research,37 (2) , 353- 385.
Mohammadian, M. & Mehtari, Z. (2015). Investigating Interactive Effect of Firm Size and Information Environment on Value Relevance of Net Income and Operating Cash Flow. Financial Accounting Researches, 7 (3) , 37 – 60. (In Persian)
Mungly, Y. ; Babajee, R. B. ; Maraye, N. P. ; Seetah, K. & Ramdhany, N. G. (2016). A Study on Corporate Governance and Value Relevance of Accounting Information: Evidence from Listed Companies in Mauritius. Proceedings of the Fifth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (AP16Mauritius Conference) , Port Louis, Mauritius, 21-23 January, Paper ID: M629.
Najjarzadeh, R. ; Aghaei, M. & Rezaeepour, M. (2009). The Impact of Price and Exchange Rate Fluctuations on Stock Price Index in Tehran Stock Market: Using a Vector Auto-Regression Method. The Economic Research (scientific research quarterly) , 9 (1) , 147- 175. (In Persian)
Navdal, R.. (2010). Value Relevance of Accounting Information: Emphasis on the Financial Crisis in 2008. thesis of degree of Master of Business Administration , University of Agder, 1- 69.
Nourazar, M. and Safari, A. (2014). Effective variables on changes in Tehran Stock Exchange index with emphasis on changes in 2012-2013, Master's Thesis, Qom, Faculty of Management and Economics. (In Persian)
Ohlson, J. A. (1995). Earning book values, & dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11 (2) , 661- 687.
Oliveira, L. ; Rodrigues, L. L. & Craig, R. (2010). Intangible assets and value relevance: evidence from the Portuguese stock exchange. The British Accounting Review, 42 (4) , 241- 252.
Patel, S. & Sarkar, A.. (1998). Stock Market Crises in Developed and Emerging Markets , 261- 285.
Pourheidari, O. ; Soleimany Amiri, Gh. & Safajoo, M. (2006). A study of the relationship between earnings and book value to market value of companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting and Auditing Review, 12 (4) , 3 – 19 (in Persian).
Rahmani, A. & Esmaili, Gh. (2014). The Intangible Assets in Listed Companies in Tehran Stock Exchange and Their Impact on the Value Relevance. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly,11 (43) , 1-23. (in Persian).
Titilayo, O.. (2011). Value Relevance of Accounting Information in the Nigerian stock market. thesis in the department of accounting, submitted to the school of postgraduate studies, covenant university, Ota, Nigeria, 1-200.