تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر بازده غیرمتعارف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(مالی) دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر بازده غیر متعارف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، در راستای این هدف اطلاعات مورد نیاز 98 شرکت، در بازه زمانی 6 ساله 1389-1394 از جامعه آماری که قابل دسترس بود، انتخاب گردید و با استفاده از نرم افزار Eviews7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون‌ها حاکی از آن است که بین انحراف گردش دارایی و بازده غیرمتعارف و بین انحراف حاشیه سود و بازده غیرمتعارف و همچنین بین متوسط اهرم مالی و بازده غیرمتعارف رابطه وجود دارد، اما بین متوسط اهرم بدهی عملیاتی و بازده غیر متعارف رابطه وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Variables Driving Risk on Abnormal Stock Returns

نویسندگان [English]

  • maryam saberi 1
  • mahdieh esfandiarpoor 2
  • mohammad noroozi 3
1 Senior tax auditor
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the effect of accounting variables driving risk on abnormal stock returns of firms listed in the Tehran Stock Exchange. The sample consists of 98 firms during the period from 2010 to 2015. The data collected is analyzed using the software Eviews7. The results indicate that asset turnover deviation, margin deviation and average financial leverage have a relation to abnormal returns; however, average operating debt leverage has no relation to abnormal returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal stock returns
  • accounting variables driving risk
  • asset turnover deviation
  • deviation margin
  • average financial leverage
امیربیگ، مهدی. (1392). بررسی تاثیر نگهداشت وجه نقد، اهرم و سود هر سهم در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مازندران.
ثقفی، علی. رحمانی، علی. معتمدی فاضل، مجید. (1389). هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیرهای حسابداری محرک ریسک. دانش حسابداری، شماره2، ص9.
دارابی، رویا. سعیدی، عطیه. (1388). ارزیابی رابطه ی بین اهرم عملیاتی با ریسک سیستماتیک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 1، شماره 2، صص 145-162.
دارابی، رویا. ملیحه علی فرّی. (1389). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام در حمایت از خریدهای اهرمی. مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره سوم.
رهنمای رودپشتی، فریدون. نیکومرام، هاشم. شاهوردیان، شادی. (1385). مدیریت مالی راهبردی. انتشارات کساکاوش.
صابرنوچمنی، زهرا. (1390). بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه آزاد اراک.
ملایی، مهناز. (1386). رابطه بین سود حسابداری وجریان وجوه نقد عملیاتی باریسک سیستماتیک دربورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
هاشمی، سید عباس. کمالی، احسان. (1389). تاثیر افزایش تدریجی اهرم مالی؛ میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، شماره 2، صفحات 95-115.
هامپتون، وارون. (1383). مدیریت مالی (جلد اول). ترجمه: وکیلی فرد، مسعود و وکیلی فرد، حمیدرضا. انتشارات علمی فوج.
هندریکسن، الدون و مایکل اف­ون­بردا. (1385). تئوری­های حسابداری. جلد اول، انتشارات ترمه.
Ahn, s. Denis, d. Denis, k. (2006). Leverage and investment in diversified firms. Finance. Econ. , Vol79, pp317-337.
Amir Beig,Mahdi. (1392). the effect of cash holdings, leverage and earnings per share of companies in the Tehran Stock Exchange, MA thesis, University of Mazandaran. (In Persian)
Andress, C. (2011). Family ownership, Financing constraints and Investment Decisions. Working Paper.
C. Hendrickson, Eldon. And Van Breda, Michael F. (1385). Translated by Ali Parsaeian, Theory of Accounting. The first volume, published Termeh.
Chen, C. Huang, A. G. Jha, R. (2010). Idiosyncratic return volatility, economic activity, and managerial discretion. Working Paper, University of Waterloo.
Darabi, roya. Ali fari, malihe. (1389). the impact of macroeconomic variables on stock returns in support of procurement leverage. Journal of financial engineering and portfolio management, No. 3, pp. 20-35. (In Persian)
Darabi, roya. Sahidi, Atihe. (1388). Evaluate the relationship between operating leverage and systematic risk and return in Tehran Stock Exchange. Research of financial accounting and auditing, No. 2, pp. 145-162. in Persian
Deylami, safiye. safari gerayli, mehdi. (1395). Examine the relationship between corporate governance and stock return volatility. Empirical Research in Accounting. No. 21, pp. 115-136. (In Persian)
Dongmi, Li. (2012). Financial constraints: R&D investment, and stockreturns. Rady School of Management University of Colifornia SanDiego, 1-6, 22-24
Fazzari, S. M. Hubbard, R. G. Petersen, B. C. Blinder, A. S. and Poterba, J. M. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on EconomicActivity, Vol. 1, pp. 141–206.
George, Rejie. Kabir, Rezaul. Jing Qian. (2008). Investment Cash Flow Sensitivity and Financing Constraints: An Analysis of IndianBusiness Group Firms. ssrn. com, id=683725.
Ghorbani, Behzad. (1392). Quality financial reporting and idiosyncratic volatility stocks. Financial literacy of securities, NO. 17. pp. 46-53. (In Persian)
Gioll, A. and Mathur, N. (2003). The impact of board size, CEO duality, and corporate liquidity on the profitability of Canadian service firms. Journal of Applied Finance and Banking, Vol. 1, No. 3, pp. 83-95.
Hashemi, seyed abas. Kamali, ehsan. (1389). the impact of the gradual increase in financial leverage, free cash flow and growth of the company's earnings management of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting, No. 2, pp. 95-115. In Persian.
Jolink. (2007). Agency costs of free cash flow. Corporate finance and takevers. Aerican Reviw, vol. 76, No. 2, PP323.
Kaplan, Steven. Luigi, Zingales. (2003). Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow?. Quarterly Journal of Economics, 112, pp. 169–215.
Lins, K. V. Strickland, D. Zenner, M. (2013). Do non-U. S. firms issue equity on US Stock exchanges to relax capital constraints?. Journal of Financial and QuantitativeAnalysis, Vol. 40, pp. 109–133.
Malahi, mahnaz. (1386). the relationship between operating cash flow Svdhsabdary systematic Barysk Drbvrs Tehran Stock Exchange. Master's thesis. University of Esfahan. (In Persian)
Mohammad reza khani, vahid. Pour heydari, omid. (1392). Effect Earnings Timeliness on Public Offering Abnormal Returns shares of companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting, No. 3, pp. 55-67. (In Persian)
Ou, J. A. S. H. Penman. (2010). Financial Statement Analysis and thePrediction of Stock Returns. Journal of Accounting and Economics 11, 295-330
Rahnemay rodposhti, fereydon. Nikomaram, hashem. Shahverdiyan, shadi. (1385). Strategic financial management, publishing kavosh. (In Persian)
Rajgopal, S. M. Venkatachalam. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Jaournal of Accounting and Economics, 51, pp 1–20.
Sabernoshamani, zahra. (1390). the effect of operating leverage future returns on equity of companies listed on Tehran Stock Exchange. MA thesis, University of Arak. (In Persian)
Saghafi, Ali. Rahmani, Ali. Motamedi fazel, majid. (1389). Cost of equity and accounting variables driving risk. Knowledge of accounting, No 2, pp. 9. (In Persian)
Sonia Baños-Caballero, Pedro J. García-Teruel, Pedro Martínez-Solano. (2014) , Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research, JBR-07710, Pages 7.
Sung, c. (2009). On the intractions of financing and investment decisions. Managerial finance, Vol35, pp: 691-699.
Umutlu, m. (2010). Firm leverage and investment decision in an emerging market. www. ssrn. com.
Whited, Toni M. and Guojun Wu. (2006). Financial Constraints Risk. Review of Financial Studies, 19, pp. 531–559.
Xu, Y. Malkiel, B. G. (2003). Investigating the behavior of idiosyncratic volatility. Journal of Business, 76, pp 613–644.
Zhang, C. (2010). A Re-examination of the Causes of Time-Varying Stock Return Volatilities. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45, pp 663–684.