ارتباط استراتژی متنوع سازی شرکتی و پدیده مدیریت واقعی و مصنوعی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند،

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،

چکیده

متنوع‌سازی شرکتی شکلی از استراتژی شرکتی است که بسیاری از مدیران برای بهبود عملکرد شرکت از آن استفاده می‌کنند. براساس تئوری نمایندگی، مدیران اطلاعات بیشتری در مقایسه با سهامداران دارند و ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که هم‌راستا با منافع سهامداران نباشد. مدیران اغلب به منظورگمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می‌کنند. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیرگذار است، می‌تواند استراتژی متنوع‌سازی شرکتی باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین استراتژی متنوع‌سازی شرکتی و پدیده مدیریت واقعی و مصنوعی سود می‌باشد. در این مطالعه با استناد به پژوهش ایمن خانچل (2015)، برای سنجش استراتژی متنوع‌سازی شرکتی از دو شاخص متنوع‌سازی تجاری و متنوع‌سازی جغرافیایی بر اساس مدل آپوستو (2010) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 می‌باشد و از اطلاعات مالی 1384 تا 1393 نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین متنوع‌سازی تجاری و مدیریت مصنوعی سود ارتباط وجود ندارد و بین متنوع‌سازی جغرافیایی و مدیریت مصنوعی سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین متنوع‌سازی شرکتی و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation between Corporate Diversification Strategy and Real and Artificial Earning Management

نویسندگان [English]

  • ghader dadashzade 1
  • rasool baradaran hasanzade 2
چکیده [English]

Corporate Diversification is a form of business strategy used by many managers to improve their firm's performance. Based on agency theory, management has more information compared with other shareholders and may make decisions that are not in line with the interests of shareholders. Managers often manage earnings in order to mislead shareholders about the corporate actual economic performance. One of the important factors affecting earning management can be Corporate Diversification Strategy. Therefore this research is aimed to investigate the relation between Corporate Diversification Strategy and Real and Artificial Earning Management. This research, according to Imen Khanchel (2015) , uses two Business and Geographical Diversification indexes based on Apostu Model (2010) in order to measure Corporate Diversification Strategy. The statistical population includes 124 firms over the period from 2009 to 2013 and also some financial information of years 2005 to 2014 has been used. The results show that there is no relation between Business Diversification Strategy and Artificial Earning Management and there is a significant negative relation between Geographical Diversification Strategy and Artificial Earning Management. Also, there is no relation between Corporate Diversification Strategy and Real Earning Management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Diversification Strategy
  • Business Diversification
  • Geographic Diversification
  • earnings management
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استاندارد حسابداری ایران. (1388). سازمان حسابرسی، "استاندارد شماره 25، گزارشگری برحسب قسمت‌های مختلف".
پورحیدری، ا. و همتی، د. (1383). "بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه‌های سیاسی، طرح‌های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36.
تهرانی، ر. و واحد احمدیان، ه. (1385). "بررسی رابطه بین تنوع محصولات با ریسک و بازدهی سهام شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 38.
حاجیها، ز. و سعید، ا. (1393). "بررسی رابطه بین متنوع‌سازی شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی"، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال دوم، شماره 6.
دادبه، فاطمه. و باقرآبادی، س. م. (1391). "متنوع‌سازی شرکتی و گزارشگری مالی با رویکرد استاندارد حسابداری"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2796.
نیکومرام، هاشم. و هادیان، س. ا. (1392). "تبیین جایگاه بدهی و تنوع‌سازی شرکتی در مدیریت سود"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال پنجم، شماره 20.
ولی‌زاده لاریجانی، ز. (1387). "بررسی نتایج واقعی سود"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهراء (س).
Accounting Standards and Accounting Standards of Iran's Accounting Standards. (2009). Audit Organization, Standard No 25, Reporting by Different Parts. (In Persian).
Ajay, Ranjitha. Madhumathi, R. (2015). Diversification Strategy and Earning Management. www. ssrn. com.
Amidu, Mohammed. Kuipo, Ransome. (2015). Earnings management, funding and diversification strategies of banks in Africa, Accounting Research Journal, 28 (2) , pp 172-194.
Apostu, Andereea. (2010). the Effect of Corporate Diversification Strategies on Capital Structure. Aarhus School of Business, Aurhus University.
Dadbeh, Fatima. Baqerabadi, S. M. (2002). Corporate Diversification and Financial Reporting with the Standard Accounting Approach. Economy World Bank, No. 2796. (In Persian).
Dechow, P. M. Skinner, D. J. (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners and regulators, 14 (2) , 235-250.
Gonzalo Rodríguez-Pérez, Stefan van Hemmen. (2010). Debt, Diversification and Earnings Management. Journal of Account and Public Policy 29, 138-159.
Gunny, K. (2005). What are the consequences of real earnings management? www. ssrn. com.
Gunny, K. A. (2010). The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks. Contemporary Accounting Research, 27 (3) , 855-888.
Hajiha, Z. Saeed, A. (2004). Investigating the Relationship between Corporate Diversification and Information Asymmetry. Financial Management Strategy Quarterly, 2 (6). (In Persian).
Imen Khanchel, Mehdi. (2015). Corporate Diversification and Earnings Management. www. researchgate. net.
Jiraporn, Pornsit. Gary Miller, Soon Suk Yoon. Young Sang, Kim. (2008). Is earnings management opportunistic or beneficial? An agency theory perspective. International Review of Financial Analysis, 17 (3) , pp 622-634.
Matususaka, J. G. (2001). Corporate Diversification, Value Maximization, and Organizational Capabilities. The Journal of Business, 74 (3) , 409-431.
McLaughlin, R. A, Safieddine, A. Vasudevan, G. (1998). The information content of corporate offerings of seasoned securities: an empirical analysis, Financial Management, Vol. 27 No. 2, 31-45.
Nicomaram, Hashem. Hadian, SA. (2003). Explaining the Position of Debt and Corporate Diversification in Profit Management. Journal of Financial Accounting and Audit Research, Vol. 5, No. 20. (In Persian).
Pourheidari, A. Hemmati, D. (2004). Investigating the Effect of Debt Contracts, Political Expenses, Rewards and Ownership on Profit Management. Quarterly Journal of Accounting and Auditing, Vol. 11, No. 36. (In Persian).
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42.
Schipper, Katherine. (1989). "Commentary on earnings management. Accounting Horizons", 3 (4) , 91-102.
Strobl, G. (2009). Earnings manipulation and the cost of capital. University of North Carolina at Chapel Hill.
Tehrani, R. Ahmadian unit, E. (1385). Investigating the Relationship between Diversified Products with Risk and Stock Returns of Tehran Stock Exchange Companies. Journal of Business Research, No. 38. (In Persian).
Thomas, S. (2002). Firm Diversification and Asymmetric Information: Evidence from Analyst’s Forecasts and Earnings Announcements. Journal of Financial Economics 64, 373-396.
Valizadeh Larijani, Z. (2008). Review of Real Profit Outcomes, Master's thesis, Al-Zahra University (Q). (In Persian).
Yu, W. (2008). Accounting-based earnings management and real activities manipulation. Georgia institute of technology