تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دارایی‌های ثابت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دارایی‌های ثابت است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۳ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بررسی شد (۱۲۴۳ شرکت - سال) و جهت آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده گردید.
نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بین چرخه تجاری و سرمایه‌گذاری شرکت در دارایی‌های ثابت رابطه معنادار و مستقیم و بین سررسید بدهی و سرمایه‌گذاری شرکت در دارایی ثابت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد چرخه تجاری بر رابطه بین سررسید بدهی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت اثر معنادار و مستقیم دارد. آزمون‌های اضافی به تفکیک صنایع (محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات و کاشی و سرامیک) نشان داد چرخه تجاری بر سررسید بدهی و سرمایه‌گذاری شرکت در دارایی‌های ثابت، تنها در صنعت محصولات دارویی موثر بوده اما در دیگر صنایع تاثیری نداشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Business Cycle and Debt Maturity on a Firm’s Investment in Fixed Assets

نویسندگان [English]

  • pari rashedi 1
  • Hamid reza Bazzaz zadeh 2
1 accounting student of islamic open university_neyshabur branch
2 instructure of islamic open university- Neyshabur branch
چکیده [English]

This research is aimed to investigate of the effects of business cycle and debt maturity on a firm’s investment in fixed assets. To do this, the financial information of 113 industrial firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2004 to 2014 (1243 firm-years) is examined and to test the hypotheses, the method of regression analysis based on pooled data is used. The results show that there is a significant positive relation between business cycle and investment in fixed assets, and a significant negative relation between debt maturity and investment in fixed asset. Additionally, the results show that business cycle has significant positive effect on the relation between debt maturity and investment in fixed assets. Extra tests on industry levels (medical materials and productions, car and pieces structure, chemical materials and productions, metals, tile and ceramic) show that business cycle is effective on debt maturity and investment in fixed assets only in chemical industry not other industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business cycle
  • Structure of debt maturity
  • Investment in fixed assets
  • Boom
  • Recession
پورحیدری، امید. داریوش، عالی‌پور (1390). بررسی ارتباط بین داده‌های حسابداری با چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3 (2)، 16-1.
توکل نیا، اسماعیل. فضل الله پور نقارچی، مهران. جاوید، حاتم (1393). اهرم مالی و ارتباط آن با توانایی مالی، رشد و سرمایه‌گذاری سنگین در دارایی‌های ثابت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 2 (2 101-79.
 حاجیها، زهره. حسنعلی، اخلاقی (1389). ارائه مدلی برای تعیین ساختار سررسید بدهی شرکت‌های ایرانی بر اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول. اقتصاد مالی، 4 (11)، 176-155.
دسینه، مهدی. احدی سرکنی، سید یوسف. یداله، نوری فرد. (1388). ارزیابی ارتباط بین ساختار تأمین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری منابع در دارایی‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشگر (مدیریت)، 6 (16 29-18.
زیودار، زهره. باتقوا، حامد. دستگیر، محسن. رحمان، ساعدی (1391). تأثیر جریان وجه نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 1 (317-1.
کریمی، فرزاد. اخلاقی، حسنعلی. فاطمه، رضایی (1389). بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی، 2 (8)، 74- 60.
نوروش، ایرج. سیما، یزدانی (1389). بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2 (2)، 48-35.
Ahn, S. Denis, D. K. , Denis. (2006). Leverage and investment in diversififd firms. Finananc Economy. 79, 317-337
Aivazian, V. , Ge, Y. and Qiu, J. (2005a). Debt Maturity Structure and Firm Investment, Financial Management, 34, 107-119.
Aivazian, V. Ge, Y. and Qiu, J. (2005b). The Impact of Leverage on Firm Investment: Canadian Evidence, Journal of Corporate Finance, 11, 277-291.
Barclay, J. M. and Smith, Jr. C. W. (1995). The Maturity Structure of Corporate Debt, Journal of Finance, 50, 609-631.
Dang, A. V. (2008). Leverage, Debt Maturity and Firm Investment: An Empirical Analysis, SSRN Paper No: 1101350.
 Dasineh M. , Ahadi Sarkani S. Y, Nurifar Y.  (2010). Evaluation of The relation between financing structure and decisions related to resource investment for assets of accepted companies In Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of industrial strategic management (Pajouheshgar) , 6 (16) , 18-29. (in persian)
Du, D. P. , MacKay (2010). Investment and disinvestment under uncertainty and. macroeconomic conditions. Working paper, available at www. papers. ssrn. com.
Grossman, S. O. , Hart (1982). Corporate financial structure and managerial incentives. McCall, J. (ED) , The Economics of Information and Uncertainty. University of Chicago Press, Chicago, 107-142
Hajiha, Z. H. A. , Akhlaghi (2010). The presentation of a model for determining debt maturity structure of Iranian companies based on variables of GDP, inflation rate and money supply. Financial Economics, 4 (11) , 176-155. (in persian)
Jeon, Haejun Michi, Nishihara (2014 a). The effects of business cycle and debt maturity on a firm’s investment and default decisions. Working paper, available at www. papers. ssrn. com.
Jeon, Haejun Michi, Nishihara (2014 b). Macroeconomic conditions and a firm’s investment decisions. Finance Research Letters, 11, 398–409.
Karimi, Farzad, Akhlaghi, Hasanali, Fatemeh, Rezaei (2011). The Investigation of the effect of financial leverage and the growth opportunity of a company on investment decisions in listed companies in Tehran Stock Exchange, Quarterly financial accounting journal, 2 (8) , 60-74. (in persian)
Li J. S. Chengqin W. Zhaohua (2010). The Impact of Debt Financing on Firm investment Behavior: Evidence from China. International Journal of Digital ontent Technology & its Applications, 4 (9) ,17-26.
Myers, S. , (1977). Determinants of corporate borrowing, Journal of Financial Economics, 5, 147–175.
Noravesh, I. S. Yazdani (2010). The Impact of Leverage on Firm Investments in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Financial Accounting Research, 2 (2) , 35-48. (in persian)
Pourheydari, O. D. , Aelipour (2011). The Investigation of the Association between Accounting Fundamentals and Business Cycle in Tehran Stock Exchanch (TSE). Journal of Financial Accounting Research. 3 (2) , 1-16. (in persian)
Qinglu, J. (2005). Business Cycle, Accounting Behavior and Earnings Management. Unpublished Ph. D Dissertation, Hong Kong University of Science and Technology
Tavakol nia, E. Fazl o allah pur Nagharchi, M. H. , Javid (2014). Financial leverage and its relationship with financial ability, growth and heavy investment in fixed assets of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, 2 (2) , 79-101. (in persian)
Umutlu, M. (2009). Firm leverage and investment decisions in an emerging market. Springer Science&Business Media B. V.
Wang, Yanhui Sun, Yexin L. V. Qingjun (2010). Empirical Study on the Debt Maturity Structure Based on the Macroeconomic Variables. International Journal of Business and Management,5 (12) ,135-140.
 Zivdar, Z. Bataghva, H. Dastgir, M. s. , Rahman (2012). Effect of operating cash flow and company size on investment decisions in capital assets. Empirical Accounting Research, 1 (3) , 1-17. (in persian)