رابطه انگیزه‌های مدیریت سود و نظام راهبری شرکتی با رفتار نامتقارن هزینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی پرندک

چکیده

در این پژوهش، رابطه انگیزه‌های مدیریت سود افزاینده، نظام راهبری شرکتی و اثر همزمان آنها با رفتار نامتقارن هزینه آزمون شد. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، از رابطه بین لگاریتم نسبت هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی استفاده شد. نظام راهبری شرکتی نیز با استفاده از هفت متغیر اندازه هیات مدیره، درصد اعضای غیرموظف، درصد سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد سهامداران عمده، درصد سهامداران مدیریتی و نوع حسابرس و یک شاخص تجمیعی سنجیده شد. دو شاخص نرخ بازده دارایی و نسبت تغییرات سود خالص به مجموع دارایی‌ها هم برای تعیین انگیزه‌های مدیریت سود به شکل افزایشی لحاظ شد. در این راستا داده‌های 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1384 الی 1393 با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها (840 شرکت- سال) آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل رگرسیون (حداقل مربعات تعمیم‌یافته) - روش داده‌های ترکیبی بکار گرفته شد. نتایج نشان داد هزینه‌ به طور میانگین رفتاری نامتقارن دارد؛ بعلاوه، هزینه‌ در شرکت‌هایی که درشرایط مدیریت سود افزاینده قرار دارند در مقایسه با دیگر شرکت‌ها با تاخیری یکساله به شیوه‌ای متقارن‌ رفتار می‌کند. نظام راهبری‌ شرکتی به طور میانگین رابطه معنی‌داری با رفتار هزینه ندارد؛ این نظام رفتار نامتقارن هزینه را در شرکت‌هایی که انگیزه مدیریت سود افزاینده دارند تقویت نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation of Upward Earnings Management Incentives and Corporate Governance Mechanism to Asymmetric Expense Behavior

نویسندگان [English]

  • hamideh esnaashari 1
  • shabnam javanmard 2
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the relation of upward earnings management incentives and corporate governance system to asymmetric expense behavior. This research uses the relation of logarithm of SG&A ratio and logarithm of operating revenue ratio to measure the asymmetric expense behavior. The corporate governance system is measured by 7 variables including board size, the percentage of nonexecutive directors ownership, the percentage of institutional shareholder ownership, ownership concentration, the percentage of major shareholders ownership, the percentage of management ownership, auditor type and a combined proxy. Return on assets (ROA) rate and changes of net income to total assets ratio are used to measure upward earnings management incentives. The sample consists of 98 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during the period from 2005 to 2014 considering certain criteria. GLS- pooled method is run to analyze data. The results reveal that expense behaves asymmetric on average. Additionally, expense behaves symmetric in firms with upward earnings management incentives with an annual Lag in comparison with others. Corporate governance system has no significant relation to expense behavior on average. This system does not increase asymmetric behavior of expense in firms with upward earnings management incentives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric expense behavior
  • Upward Earnings Management
  • Corporate Governance
اختیاری، عرفان. (1393). رابطه چسبندگی هزینه با تصمیمات مستقیم مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
ایزدی نیا، ناصر، سلطانی، علیرضا، فخارمنش، محمدرضا. (1393). تاثیر تغییرات فروش دوره‌های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه، پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 4، شماره2.
آقایی، محمدعلی، حسنی، حسن. (1393). بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال ششم، شماره4.
بابایی رج، آیدا. (1393). تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی کار.
چراغی، عبدالمجید. (1393). بررسی ساختار و رفتار چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
زنجیردار، مجید، غفاری آشتیانی، پیمان، مداحی، زهرا. (1393). بررسی و تحلیل عوامل موثر بر چسبندگی هزینه، فصلنامه حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره 20.
شییه، سکینه، فتحی، زهرا، سپاسی، سحر. (1393). آزمون چسبندگی هزینه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 3، شماره4.
صفرزاده، محمدحسین، بیگ پناه، بهزاد. (1393)، تاثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه کاری شرطی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 4، شماره 2.
علیمرادی، محمد، احمدی، سعیدعلی. (1392). حاکمیت شرکتی و رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 19.
کردستانی، غلامرضا و سید مرتضی مرتضوی. (1391). بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها, بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، شماره67.
مجتهدزاده، ویدا، اثنی عشری، حمیده. (1391). رابطه خصوصی‌سازی، ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه‌های نمایندگی در بنگاه‌های سابقاً دولتی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 2، شماره 1.
نمازی، محمد و دوانیپور، ایرج. (1389). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداریوحسابرسی، شماره62.
نمازی، محمد، غفاری، محمد جواد و فریدونی، مرضیه. (1391). تحلیل بنیادی رفتار چسبنده هزینه‌ها و بهای تمام شده بر دامنه ی تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران, پیشرفت‌هایحسابداری، دورهچهارم، شمارهدوم.
Aghaei, M. A, and Hassani, H. (2015). Study of the Effect of Managers' Personal Incentives and Corporate Governance Variables on Costs Stickiness in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Accounting Research, 6 (4) (in Persian).
Alimoradi, M, and Aliahmadi, S. (2014). Corporate Governance and The GAandS Asymmetric Behavior in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial accounting, 5 (19) (in Persian).
Anderson, M. , andBanker, R. andJanakiraman, S. (2003). Are Selling, General, and Administrative Costs'Sticky'? Journal of Accounting Research, 41 (1).
Babaeiraj, A. (2015). The Effect of Management Perception and Sale's Changes on Cost Asymmetric Behavior, MA thesis, Kar University (in Persian).
Bagheri, S. (2016). The Relationship Between GSandA expenses and Corporate Governance in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, MA Thesis, Islamic Azad University (in Persian).
 Balakrishnan, R. , andGruca, T. S. (2008). Cost stickiness and core competency: contemporary accounting research, 25 (4).
Banker,R, and Byzalov,D. (2014). Asymmetric cost behaviour, available at www. ssrn. com.
Bhuiyan, M, and Biswas,P. (2008). Agency problem and the role of corporate governance , available at www. ssrn. com.
Calleja, K, and Steliaros, M. and Thomas, D. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research, Vol. 17.
Chen, C. and Lu, H. andSougiannis, T. (2012). The Agency Problem, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs. Contemporary Accounting Research, 29 (1).
Chen. S, and Xu. s, andWu, D. (2014). Corporate governance and the Asymmetric behavior of selling, general and administrative costs: the evidence from state antitakeover laws, available at: www. ssrn. com.
Cheraghi, A. (2015) , The investigation of Cost structure and Behavior in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, MA Thesis, Chamran University (in Persian).
Clark. R. (2005). corporate governance changes in the wake of the sarbanes-oxley act: a morality tale for policymakers too, working paper, Harvard law school.
Dierynck, B. andLandsman. W, and Renders. A. (2012). Do Managerial Incentives Drive Cost Behavior? Evidence about the Role of the Zero Earnings Benchmark for Labor Cost Behavior in Private Belgian Firms, The Accounting Review, vol. 87.
Ekhtiyari, E. (2015). The Relationship Between Cost Stickiness and Management Decision, MA Thesis, Islamic Azad University (in Persian).
He, D; and Teruya, J; and Shimizu, T. (2010). Sticky Selling, General and administrative Cost Behavior and its changes in Japan, available at www. ssrn. com.
Ho koo. j, and song. s, and Paik. t. (2015). Earnings management and cost stickiness, Accounting science and technology letter, Vol. 84.
Hong,L, andYong-liang, Z, and Bao-hua, L. (2015). Executive Compensation Corporate Governance and Cost Stickiness in State-owned Enterprise, Economic Survey , Vol. 32 (2).
Izadinia, N, andSoultani, A, andFakharmanesh, M. (2015). Effect of Prior Sales Changes on Asymmetric Cost Behavior, Empirical Research in accounting, 4 (2) (in Persian)
Jordan. C, and Clark. S. (2011). Big Bath Earnings Management: the case of goodwill impairment under SFAS NO. 142, Journal of applies Business research, Vol20: 2.
Kama, I. , and Weiss. D. (2013). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs, Journal of accounting research, 51 (1).
Kokotakis,V, and mantalis. G, and Garefalakis,A, and Zanidakis,N, and Galifianakis ,G. (2013). The Sticky Cost on Greek Food, Beverages and Tobacco Limited Companies, International journal of economics and business administration, Vol. 1, Issue2.
Kordestani, Gh, andMortazavi, M. (2012) , The investigation of Management Decision on Cost stickiness, Journal of Accounting and Auditing Review, 19 (67) (in Persian)
Mojtahedzadeh, V, andEsnaashari, H. (2012). The Relationship Between Privatization, Corporate Governance Mechanisms and Regulation Environment Modification with Agency Costs in Previously Public Enterprises, Empirical Research in Accounting, 2 (1) (in Persian).
Namazi, M, andDavanipour, E. (2010). The Empirical investigation of Cost Stickiness Behavior in TSE, Journal of Accounting and Auditing Review, No. 62 (in Persian).
Namazi, M, andGhafari, M, and Fereydooni, M. (2012). Fundamental Analysis of Cost and Expense Behavior on Volatility Range in TSE, Journal of Advance in Accounting, 63/3 (in Persian).
Pichetkun, N. (2012). the Determinants of Sticky Cost Behavior on political costs, agency Costs and Corporate Governance perspective; a Dissertation in Business Administration; Rajamangala University.
Porporato, M. , andWerbin. (2010). Active cost management in banks: Evidence of sticky costs in Argentina. Brazil and Canada, available at www. ssrn. com.
Safarzadeh, M. H, andBeig Panah, B. (2015). The Role of Cost Stickiness in Estimating Conditional Conservatism, Empirical Research in Accounting, 4 (2) (in Persian).
Scott, W. , (2014) , financial accounting theory, 7th Edition, PEARSON Inc.
Sheibe, S, andFathi, Z, andSepasi, S. (2015). Empirical Investigation of Cost Stickiness in Tehran Stock Exchange, Empirical Research in accounting, 3 (4) (in Persian).
Shouyi, W. andLijun, W. (2011). Managerial Self-Interest, Board Governance and Cost Stickiness. Working Paper, Accounting School, Dongbei University of Finance and Economics.
Venieris,G, and Naoum , G; and vlismas, O. (2014). Organization Capital and Sticky Behavior of selling, General and Administrative expenses; available at www. ssrn. com.
Xu,S,andHong,Y. (2015). Earnings management, corporate governance and expense stickiness, china journal of accounting research, article in press.
Yasukata, K. , and Kajiwara, T. (2011). Are sticky costs the result of deliberate decision of Managers?, Available at www. ssrn. com
Zanjirdar, M, and ghafari ashtiyani, P, and Madahi, Z. (2015) , an Analysis of Factors Affect Cost Stickiness, Management Accounting Journal, 7 (20) (in Persian).