بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود فصلی و عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ارزشمندی گزارشگری سود، بعنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تصمیم‌گیری سهامداران، در گرو میزان اطلاعاتی است که این فرآیند در اختیار بازار سرمایه قرار می‌دهد. در این بین عواملی نظیر عدم تقارن اطلاعاتی، اخبار موجود در شرکت و مواردی از این دست، بر فرآیند گزارشگری سود اثر گذاشته و بار اطلاعاتی آن را دستخوش تغییر می‌کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی و اخبار منفی بر محتوای اطلاعاتی سود فصلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از اطلاعات 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال‌های 1389 تا 1393 استفاده و جهت سنجش این رابطه از روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و اخبار منفی در انتهای یک فصل (و نه ابتدای آن) بر محتوای اطلاعاتی سود آن فصل تاثیری مثبت و معنادار دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quarterly Earnings Informativeness and Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • Moosa Bozorg Asl 1
  • Azadeh Adibi 2
1 Assistant Prof. of Allameh Tabatabaee University
2 EXCHANGES SURVEILLANCE EXPERT IN SEO
چکیده [English]

Effectiveness of the earnings reporting process as one of the most important elements of shareholders' decision making depends on the information extent this process provides for the capital market. Elements such as information asymmetry and news in the company have impact on earnings reporting process and its earnings informativeness. The main objective of this study is to analyze the impact of information asymmetry and bad news on quarterly Earnings Informativeness of firms listed in Tehran Stock Exchange. The sample consists of 75 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2015 and the hypothesis is tested using the panel fixed effects regression method. The results indicate that an increase in information asymmetry and bad news at the end of a quarter has a positive significant effect on the Earnings Informativeness of that quarter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Disclosure incentives
  • Earnings Informativeness
  • Information Asymmetry
  • Bad News
احمد پور، احمد؛ ملکیان، اسفندیار و کردتبار، حسین. (1388). بررسی تاثیر مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود. مجله تحقیقات حسابداری، شماره 3، 68-87.
آقایی، محمدعلی؛ ثقفی، علی؛ نقی تاج، غلامحسین و اسدنیا، جهانبخش. (1391). تأثیر اعلان سود فصلی شرکت‌ها بر تأمین نیاز اطلاعاتی ذینفعان. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره 16، 1-39.
پورحیدری، امید؛ عرب آبادی، رحیم. (1393). رابطه تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. دوره21، شماره1، 39-56.
ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و دانا، محمدمهدی. (1394). رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی. پژوهش­های تجربی حسابداری. شماره 16، 1-16.
خواجوی، شکراله؛ علیزاده طلاتپه، وحید. (1393). بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 11، 89-114.
خوش طینت، محسن؛ براری نوکاشتی، صغری. (1385). تأثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود. مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره (16)، 1-18.
دارابی، رویا؛ مرادلو، حسین. (1390). بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، دوره 4، شماره 11، 41-51.
سرلک، نرگس؛ محمدی، آمنه. (1394). بررسی رایطه بین ویژگی­های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 28، 18-35.
فدائی نژاد، محمداسماعیل؛ خرم نیا، نوید. (1391). بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثرآن بر نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه سازمان بورس، شماره 18، 66-82.
فروغی، داریوش؛ مهرداد آیسک، سید سعید. (1394). بررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هر سهم پیش بینی شده. پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 17، 139-162.
قائمی، محمدحسین؛ بیات، علی و اسکندرلی، طاهر. (1390). بررسی عوامل موثر بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره18، 115-130.
Aghayi, M. A. , Saghafi, A. , Naghi taj, Gh. , and Asadnia, J. (2012).The impact of the firm's quarterly earnings announcements on information needs of stakeholders. Journal of Quareterly financial accounting, 16, 1-39. (In Persian)
Ahmadpour, A. , Malekyan, E. , and Kordtabarar, H.  (2009). The Investigation of relationship between outside directorsand institutional investors with earnings management behavior (Tehran stock exchange). Journal of Quarterly accounting research, 1 (3) , 68-87. (In Persian)
Anilowski, C. , M. Feng, and D. J. Skinner. (2007). Does earnings guidance affect market returns? The nature and information content of aggregate earnings Guidance. Journal of Accounting and Economics, 44, 36-63.
Ball, R. , Brown, P. (1968). An empirical evaluation of income numbers, Journal of accounting research, 6 (2) , 159-178.
Ball, R. , Shivakumar, L. (2008). How much new information is there in earnings? Journal of Accounting Research, 46 (5) , 975–1016.
Beaver, W. H. (1968). The information content of annual earnings announcements. Journal of Accounting Research, 6, 67-92.
Collins, D. , S. Kothari, and J. Rayburn. (1987). Firm size and the information content of prices with respect to earnings. Journal of Accounting and Economics, 9, 111-139.
Darabi, R. and Moradloo, H. (2012). Investigation the relationship between information transparency and the information content of accounting earning in Tehran stock exchange. Journal of Quarterly Management Accounting, 4 (11) , 41-51. (In Persian)
Fadaeinejad, M. E. and Khoramnia, N. (2012). The Survey of Information Content of Corporate Earning Information Disclosure and Its Effect on Liquidity and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of securities exchange, 18, 66-82. (In Persian)
Forooghi, F. and Mehrdad Ayask, S. S. (2015). Market Reaction to the Timing of EPS Forecast. Journal of Empirical Research in Accounting, 5 (1) , 139-162. (In Persian)
Ghaemi, M. H. , Bayat, A. and Skandarlee, T. (2012). The Information Content of Quarterly Earnings Announcements. Journal of the Accounting and Auditing Review, 18 (65) , 115-130. (In Persian)
Grant, E. (1980). Market implications of differential amounts of interim information. Journal of Accounting Research, 18, 68-255.
Jiang, L. and J. B. Kim. (2000). Cross-corporate ownership, information Asymmetry and the usefulness of accounting performance measures in Japan. The International Journal of Accountig, 35, 85-98.
Khajavi, Sh. and Alizadeh Tala Tape, V. (2014). Investigating the Impacts of Voluntary Disclosure Level on the Information Asymmetry of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 11, 89-114. (In Persian)
Khoshtinat, M. and Barari Nokashti, S. (2006). The Effect of Firm Size on Information Content of Earning Announcement. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 4 (16) , 1-18. (In Persian)
Kim, o. and R. Verrechia. (1994). Market liquidity and volume around earnings announcements. Journal of Accounting and Economics, 17, 41-67.
Kothari, S. P. , S. Shu, and P. Wysocki. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research, 47, 241-276.
Kumas, A. and M. William. (2015). Aggregate Market Attention around Earnings Announcements. SSRN Electronic Journal, 1-49. Available at SSRN: https: //ssrn. com/abstract=2547936.
Landsman, W. R. and E. L. Maydew. (2001). Beaver (1968) Revisited: Has the Information Content of Annual Earnings Announcements Declined in the Past Three Decades? Online library: http: //www. ssrn. com.
Miller, G. S. (2002). Earnings performance and discretionary disclosure. Journal of Accounting Research, 40, 173 – 204.
Petersen, C. , and V. Plenborg. (2006). Voluntary disclosure and information asymmetry in Denmark. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 15, 127-149.
Pourheidari, o. and Arababadi, R. (2014). The Impact of Stock Price Changes on Voluntary Disclosure in Firms Listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Quarterly Journal of the Iranian Accounting, 21, 39-56. (In Persian)
Roychowdhury, S. and E. Sletten. (2012). Voluntary Disclosure Incentives and Earnings Informativeness. The Accounting Review, 87, 1679-1708.
Saghafi, A. , Bolo, G. and Dana, M. (2015). The Relation between Earnings Quality and Information Asymmetry in the Firms. Journal of Emprical Research in Accounting, 4, 1-16. (In Persian)
Sarlak, N. and Mohammadi, A. (2015). The Relationship between financial and non-financial enterprise quality features and mandatory and voluntary disclosure of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Research, 28, 18-35. (In Persian)
Subasi, M. (2011). Asymmetric Stock Price Reaction to Good vs. Bad Earnings News: Short Sale Constraints vs. Managers’ Incentives to Withhold Bad News. SSRN Electronic Journal, Available at SSRN: https: //ssrn. com/abstract=1470308.
Venkatesh, P. and R. Chiang. (1986). Information Asymmetry and the Dealer`s Bid-Ask Spread: A case study of Earnings and Dividend Announcements. The journal of Finance, 41, 1089-1102.