بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی و ارایۀ مدلی نوین برای تعیین ظرفیت بدهی (مطالعۀ موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت

چکیده

انعطاف‌پذیری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در شرایط مواجهه با بحران و شوک‌های خارجی بستگی دارد. ظرفیت بدهی به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ انعطاف‌پذیری مالی داخلی، عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می‌تواند ایجاد کند به گونه‌ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی‌ها نکند. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی به عنوان یکی از اجزای انعطاف‌پذیری مالی داخلی شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف‌پذیری مالی داخلی کمک می‌کند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکلات و بحران‌های مالی غیرمنتظره و همچنین استفادۀ بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش‌آمده می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی 69 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1393 – 1382 می‌پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع نقدی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت-ها می‌باشد. بنابراین وجوه نقد علاوه بر اینکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انعطاف‌پذیری مالی داخلی می‌باشد، در تعیین ظرفیت بدهی به عنوان عامل دیگر ایجاد انعطاف‌پذیری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review the influence of cash holding on the debt capacity and providing a new model for determination of debt capacity (Case study Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies)

نویسندگان [English]

  • parviz piri 1
  • Gholamreza Mansourfar 1
  • Samaneh Barzegari Sadaghiani 2
چکیده [English]

Management of internal financial flexibility depends to the use of cash, debt capacity and their interactions in the face of crisis and external shocks. Debt capacity as one of the decisive factors of internal financial flexibility, refers to amount of debt that companies can make in theirs financing resources without encountering difficulties in repaying debts. Study effective factors on the debt capacity as one component of internal financial flexibility is important for any company, because identification of these factors will leads to improvement business performance and companies can have better reaction in counter of unexpected events and investments opportunities. In this research, we examine the influence of cash holding on the debt capacity in 69 companies listed in Tehran Stock (TSE) during 2003 to2012. Our finding indicates that the level of cash holding is one of the most important factors that can affectthe Company's debt capacity. Therefore cash is one of the main factors in the creation of internal financial flexibility and also has an important role in the determining of debt capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Holdings
  • Debt Capacity
  • Internal financial flexibility
Abe, D. J. , Verbeek, M & Verwijmeren, P. (2008). Debt Capacity and Firms Debt-Equity Decisions. RSM Erasmus University, Rotterdam, the Netherland.
Audit organization. Accounting Standards Committee. (2007). Accounting Standards. Vol. 160. (In Persian)
Bates, T, Kahle, K & Stulz, R. (2009). Why Do U. S. Firms Hold so Much More Cash than They Used to?. The Journal of Finance, Vol. 64 (5) ,1985-2021.
Berger, P. G. , Ofek, E & Swary, I. (1996). Investor Valuation of the Abandonment Option. Journal of Financial Economics, Vol. 42 (2) ,257-287.
Campello, M. , Giambona, E. , Graham, J. R & Harvey, C. R. , (2011). Liquidity Management and Corporate Investment During a Financial Crisis. The Review of Financial Studies, Vol. 24 (6) ,1944-1979.
Hwee Chua, Shen. (2012). Cash holdings, Capital structure and Financial flexibility, Thesis submitted to the University of Nottingham.
Lins, K. V. , Servaes, H. & Tufano, P. (2010). What drives corporate liquidity? An international survey of cash holdings and lines of credit. Journal of Financial Economics, Vol. 98 (1) ,160-176.
Saeidi, A & Abesht, K. (2013). Debt capacity in Tehran Stock Exchange listed companies. Journal of the Accounting and Auditing Review. Vol. 72 (2) ,43-64. (In Persian)
Sufi, A. (2009). Bank Lines of Credit in Corporate Finance: An Empirical Analysis. Review of Financial Studies, Vol. 22 (3) ,1057-1088.
Volberda, H. W. (1998). Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive. Oxford, Oxford University Press.