دیدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء (س)،

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء

چکیده

با توجه به تلاش برای بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در کشور ایران و حرکت به سمت جهانی شدن استانداردهای حسابداری و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط برخی از شرکت‌ها، مقاله حاضر قصد دارد تا مطالعه‌ای بر دیدگاه مدیران مالی و حسابرسان درخصوص موضوعات مهم مربوط به پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از جمله هدف، مزایا و چالش‌ها، هزینه و منفعت، رویکرد بکارگیری، آموزش حسابداران و جامعیت این استانداردها داشته باشد. جامعه مورد نظر اعضای جامعة حرفه‌ای شامل مدیران مـالی یـا حسابرسـان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه است و نظرات با استفاده از آزمون مقایسه میانگین تحلیل شده‌اند. نتایج نشان داد که هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری هدفی ارزشمند است و اگرچه اختلاف نظرهایی درخصوص شیوه بکارگیری استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی وجود دارد اما اکثریت افراد حرفه موافق با بکارگیری این استانداردها و نیل به هدف هماهنگ‌سازی و داشتن استانداردهای جهانی هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceptions of accounting professionals in the adoption and implementation of International Financial Reporting Standards in Iran

نویسندگان [English]

  • Gholam reza Soleimani amiri 1
  • neda rasooli 2
1 professor
چکیده [English]

Regarding to the quest toward adoption of IFRS in Iran and Intent to globalization of accounting standards and Security and Exchange Organization’ announcement about adherence of IFRS, this study reports on an exploratory study of Iran's accounting and auditing professionals' perceptions about important issues relevant to developing and implementing IFRSs. Results show that harmonization of accounting standards is a worthwhile objective and however there are some challenges about how adoption of IFRS, majority of professionals are agree with developing and implementing IFRSs.
Results from test show that Ranking of Enterprises Based on reporting are positively associated with returns.
This suggest that the ability for investment with considering the ranking of the enterprises based on reporting disclosed by Tehran Securities and Exchange Organization and taking of the information into account in their decisions.
Keywords: International Financial Reporting Standards, accounting and auditing professionals, harmonization

Perceptions of accounting professionals in the adoption and implementation of International Financial Reporting Standards in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Reporting Standards
  • accounting and auditing professionals
  • harmonization
Abd-Elsalam, O. , H. , Weetman, P. (2003). Introducing international accounting standards to an emerging capital market: relative familiarity and language effect in Egypt. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 12, 63-84.
Ali, A. and Hwang, L. (2000). Country-specific factors related to financial reporting and the value relevance of accounting data, Journal of Accounting Research, 38 (1) , 21-41.
Al-Shammari, B. , Brown, P. , and Tarca, A. (2007). Development of enforcement mechanisms following adoption of International Accounting Standards in the Gulf Co-Operation Council Member States. Working paper, University of Western Australia, Available at: http//ssm. com/author=106179
Ashraf, J. , and Ghani, W. I. (2005). Accounting development in Pakistan. The International Journal of Accounting, 40, 175–201.
Barbu, Elena, (2004) , tracing the Evolution of Research on International Accounting Harmonization, Laboratoire Orleanais de Gestion.
Choi, Fredrick D. S and Gerhard G. Mueller. (1978). International Accounting, by prentice- Hall International Edition.
Elaine, Henry, Stephen Lin, a nd Ya-wen YangAmerican ,Accounting Association. (2009). The European-U. S. “GAAP Gap”: IFRS to U. S. GAAP Form 20-F Reconciliations, Accounting Horizons,23 (2) , 121–150.
Gannon, D. J. , Randall Sogoloff, Stephanie Wolfe. (2008). Where Are We Today?, 2008 IFRS Survey, Deloitte & Touche LLP.
 George latridis. (2010). International Financial Reporting Standards and the quality of financial statement information, Journal: International Review of Financial Analysis, 19 (3) , 193–204
Gray, S, J, (1988). Towards a Theory of Cultural Influence on The Development of Accounting Systems Internationally, Abacus, p. 8.
Harmonization in ASEAN: The Process, Benefits and Obstacles, Master Thesis No. 2001: 05.
Hope, Ole-Kristian, Justin Jin & T ony Kang, (2006) , Empirical Evidence on Jurisdictions that Adopt IFRS, Working Paper, University of Toronto.
Iosco. (2005). Regulation to share info rmation on international financial reporting standards, www. iosco. org/ news / 92. 4 October
Karim, R. A. A. (2001). International accounting harmonization, banking regulation, and Islamic banks. The International Journal of Accounting, 36, 169–193
Maham, k. , heydarpour, F. (2011). "The survey of obstacles of adoption of IFRS in Iran", accounting survey journal.
Mashayekhi, B. , and Mashayekh, S. (2008). Development of accounting in Iran. The International Journal of Accounting , 43 (1) , 66-86.
Muhammad nurrunnabi. (2014). ‘Does accounting regulation matter?’: An experience of international financial reporting standards implementation in an emerging country, Journal: Research in Accounting Regulation, Volume 26, Issue 2, October 2014, Pages 230–238
Muroki F. Mwaura & Andrew B. Nyaboga. (2008). International Financial Accounting Standards And The Continent Of Africa, William Paterson University , IABR & TLC Conference Proceedings.
Rahmani, ali and alipor, sharareh. (2011). "obstacles of adoption of IFRS", accounting survey journal.
Rajni mala ,parmod chand. (2014). Impacts of Additional Guidance Provided on International Financial Reporting Standards on the Judgments of Accountants, The International Journal of Accounting, 49 (2) , 263–288.
Rodriguse, L, Craig, R. (2006). Assessing International accounting harmonization using Hegelian dialec tic, isomorphism and Foucault Critical Perspectives on Accounting.
Roudaki, J. (2008). Accounting profession and evolution of standard setting in Iran. Journal of Accounting, Business & Management, 15, 33-52.
Sogoloff, Randall and Stephanie Wolfe. (2008). FASB Forum on High-Quality Global Accounting Standards: Issues and Implications for U. S. Financial Reporting, Deloitte & Touche LLP.
Stergios, Athianos, Vazakidis Athanasios, Dritsakis Nikolaos. (2006). Financial Statement Effects of Adopting International Accounting Standards: The Case of Greece, University of Macedonia, Department of Accounting.
Sun, K. (2006). Financial reporting quality, capital allocation efficiency, and financing structure: an inte rnational study, Working Paper, University of Hawaii at Manoa.
Wolfgang, Schön. (2004). International Accounting Standards - a Starting Point for a Common European Tax Base?, Max Planck Institute.