بررسی مقایسه ای توانایی اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد کاشان

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد کاشان

چکیده

در این پژوهش، اعمال نظر مدیریت بر اقلام تعهدی از دو جنبه مدیریت افزاینده وکاهنده سود و وجود انگیزه‏های فرصت‌طلبانه مدیر، در جهت مقایسه توانایی پیش‌بینی‌کنندگی ارقام اولیه با ارقام تجدید ارائه شده، بررسی شده است. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا بین توان ارقام گزارش شده اولیه با توان ارقام تجدید ارائه شده در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی چه تفاوتی دارد. برای این منظور، 72 شرکت در طی دوره زمانی 1384 تا 1389 بررسی شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داده است که توان پیش‌بینی اطلاعات اولیه در تبیین تغییرات جریان نقد آتی، از توانایی اطلاعات تجدید ارائه شده، بالاتر است و تفاوت توان پیش‌بینی اطلاعات اولیه و تجدید ارائه شده در نمونه‏های مدیریت افزاینده سود فرصت طلبانه و نمونه‌های مدیریت کاهنده سود غیر فرصت‌طلبانه، به لحاظ آماری معنادار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Primary and Restated Information Ability in Prediction of Future Cash Flow

نویسندگان [English]

  • hossein panahian 1
  • hadi shafieie nikabadi 2
چکیده [English]

This research investigates the management's influence in accrual items from two perspectives of earning-increasing and earning-decreasing management and the manager's opportunistic motives in order to compare the predictive ability of the primary and restated financial information. This research is aimed to determine the difference between the ability of the originally reported information and that of the re-stated information in predicting the future cash flows. The sample consists of 72 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2005 to 2019. The results suggest that the predictive ability of the original information in explaining the future cash flow changes is higher than that of the re-stated information and also the difference between the predicting ability of the original and restated information is statistically meaningful and significant in opportunistic earning-increasing management cases and the non-opportunistic earning-decreasing management cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial information re-statement
  • accrual items
  • predictive ability of accruals
  • earning management
پورحیدری، امید؛ یزدی، سمیه. (1390). بررسی مقایسه‌ای توان پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان. مجله دانش حسابداری، شماره7.
خدادی، ولی؛ دستگیر، محسن. (1388). توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی با استفاده از جریان‌های نقدی و مولفه‌های تعهدی سودهای گذشته، تحقیقات حسابداری، شماره 4، صفحه 28.
عرب مازار یزدی، محمد؛ مشایخی، بیتا و افسانه رفیعی. (1385). محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران، بررسی‏هایحسابداریوحسابرسی، شماره 43.
قاسمی، قاسم. (‌1384)؛ مقایسه دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت با سری زمانی باکس – جنکیز‌ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
کردستانی، غلامرضا؛ لطفی، احمد. (1390). بررسی ارتباط بین خطای پیش‌بینی سود و اقلام تعهدی. پژوهش‌هایحسابداریمالی سالسوم، شمارهدوم، شمارهپیاپی 8.
کردستانی، غلامرضا؛ رودنشین، حمید. (1385). بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت، بررسی هایحسابداریوحسابرسی، شماره 45.
مجتهدزاده، ویدا؛ ولیزاده، اعظم. (1390). رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی‏ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی. تحقیقات حسابداری. شماره 6.
مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه و کرمی، غلامرضا. (1384). نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی‌هایحسابداریوحسابرسیدانشکدهمدیریتدانشگاهتهران، شماره۴۲.
Babbie. ER. (2010). The Practice of social Research, 12th ed, Wads worth Cengage, Belmont.
Badertscher. B. A,Collins. D. W,. Lys. T. Z. (2011). Discretionary accounting choices and the predictive ability of accruals with respect to future cash flows. Journal of Accounting and Economics. doi: 10. 1016.
Barth,M. ,Cram,D. ,Nelson,K. (2001). Accruals and the prediction of future cashflows. The Accounting Review76,27–58.
Brochet, F. , Nam, S. , and Ronen, J. (2008). The Role of Accruals in Predicting Future Cash Flows and Stock Returns. Unpublished PhD. Dissertation, Harvard University.
Dechow. P. M, Ko thri. S. P, Watts. R. L. (1998). The relation between earning and cash flows, Journal of Accounting and Economics, Vol25, no 2, 133-168.
Ettredge. M, Huang. Y and Zhang. W. (2012). Restatement Disclosures and Management Earnings Forecasts. Electronic copy available at: http: //ssrn. com/abstract=1764524.
Gramlich, J. D. and Sørensen, O. (2004). Voluntary management earnings forecasts and discretionary accruals: evidence from Danish IPOs” European Accounting Review, 13 (2): 235 – 259.
Kim, M. , and Kross, W. (2005). The Ability of Earnings to Predict Future Operating Cash Flows Has Been Increasing - Not Decreasing. Journal of Accounting Research 43, 753-780.
Kravet. T and Shevlin. T. (2009). Accounting Restatements and Information Risk Department of Accounting. Michael G. Foster School of Business. University of Washington.
Lev, B. , Li, S. , and Sougiannis, T. (2009). The Usefulness of Accounting Estimates for Predicting Cash Flows and Earning. Unpublished PhD. Dissertation, New York University