رابطه بین ویژگی کیفی پیش‌بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد یار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیش‌بینی سود هر سهم از مهمترین اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌ها است، ازطرفی سیکلهای رکود وتورم شرکت‌ها را با بحرانهای مالی مواجه نموده است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین ویژگی‌های کیفی سود پیش‌بینی شده هر سهم با ریسک ورشکستگی ارتباط معنی‌دار وجود دارد. در این راستا 139 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1392 مد نظر قرار گرفت. فرضیه‌های تحقیق از طریق رگرسیون داده‌های تابلویی به روش آزمون اثرات ثابت آزمون گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی معنی‌دار میان دقت واعتبار پیش‌بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی است. اما میان فراوانی پیش‌بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید. براساس یافته‌های بدست آمده می‌توان بیان نمود که ویژگی‌های کیفی سود بر ریسک ورشکستگی موثر است. به آن معنی که در شرکت‌ها با بالارفتن دقت و اعتبار پیش‌بینی سود هر سهم، ریسک ورشکستگی کاهش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Qualitative Characteristics Of Earning Per Share Forecasts and Bankruptcy Risk

نویسنده [English]

  • sogand sharifi 1
چکیده [English]

Earnings per share forecast is one of the most important information disclosed by firms, on the other hand, cycles of recession and inflation have confronted companies with financial crises. This study investigates the relation between the qualitative characteristics of earning per share forecasts by management and bankruptcy risk. The sample consists of 139 firms listed in Tehran Stock Exchange in the period from 2006 to 2013. Research hypotheses are tested through panel data regression analysis using fixed effects. Results indicate a significant negative relation between accuracy of earnings per share forecast and bankruptcy risk. However, there is no significant relation between the frequencies of earning per share forecast and bankruptcy risk. According to the findings, it can be stated that the qualitative characteristics of earning per share are effective on bankruptcy risk. This means that the more accurate and reliable earning per share forecasts, the less bankruptcy risk. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: predictions of accuracy
  • accuracy of profit prediction
  • reliability of the profit prediction
  • Bankruptcy risk
ایزدی نیا، ناصر و نسرین علینقیان. (1389). بررسی رابطه خطای پیش‌بینی سودوریسک مالی و تجاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 7.
حیدرپور، فرزانه و زیبا خواجه محمود. (1392). رابطه بین ویژگی‌های پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با هدف آینده نگری درتصمیم‌گیری. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. شماره 22.
خلیفه‌سلطانی، احمد و نرگس احمدی. (1394). نقش محافظه‌کاری در سویه پیش‌بینی سود مدیران. مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 26.
مرادزاده فرد، مهدی، وهماد نظری. (1392). بررسی خطاهای پیش‌بینی سودمدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت، شماره هفتم.
نمازی، محمد وکاظم شمس‌الدینی. (1386). بررسی سازه‌های موثر بر دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت در شرکت‌های بورس اوراق بهادار. مجله توسعه و سرمایه، شماره 1.
Brown,L. D. (1993). Earnings Forecasting research: Its implication for capitalmarkets research. International Journal of Forecasting, 9,pp. 295-320.
Chen، A.، Cora، S.، & Millie، T. (1996). Possible Factors of the Accuracy of Prospe-ctus Earnings Forecasts in Hong Kong. The International Journal of Accounting. No. 31، pp. 381-398.
Foesrster,S,&Sapp,S (2013). The Impact of Management Earnings Forecasts on Firm Risk and Firm Value.
Higgins,H. N. (2008). Earnings Forecasts of FirmsExperiencing Sale Decline: WhySo Inaccurate?The Journal of Investing,Vol. 12,No. 1,pp. 45-72..
Hirst,E,Koonee and Venkatarman,S. (2008). Management Earning Forecast: A Review and Framework. Accounting Horizon. Nol. 22 No. 3. pp. 315-338.
Jog. V. &McConomy. B. (2003). VoluntaryDisclosure of Management Earnings Forecasts in IPO Prospectuses”. Journal of Business. Finance&Accounting. 30 (1) (2). pp. 125-167. 91.
Koch , A. and J park. (2005). smooth Earnings and the Credibility of Management Forecasts. Journal of Accounting and Economics. 35. 252-310
Kothari,S. P. ,S. Shu,and P. Wysocki. (2005). Do Manageers Withhold Bad News? MIT Sloan Research Paper,No. 4,pp. 556-05.
Rogers, J. L. ,and p. c. Stocken. (2005). Credibility of management forecasts. The Accounting Review 80: 1233-1260.
Rogers, l. , and P. Stocken. (2003). Credibility of Management Forecasts. Journal of Accounting research. (Autumn) ;154-206.