بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری می‌باشد. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا سال 1392 می‌باشد. ویژگی‌هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته‌اند عبارت‌ از رابطه قیمت سهام با ارزش دفتری، سود هر سهم، سود پایدار هر سهم، سود ناپایدار هر سهم و شرایط اقتصادی کشور، می‌باشد. شرکت‌های نمونه در این پژوهش بر اساس این‌که آیا آن شرکت قادر به ثبت سرمایه‌گذاری‌های خود در دارایی است یا خیر، به ترتیب به دو گروه غیرسنتی و سنتی تقسیم می‌شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جداسازی سود پایدار و ناپایدار باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می‌شود و میزان تأثیرگذاری سود پایدار بر قیمت سهم یشتر از تأثیر سود ناپایدار است. همچنین در سال‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر است، مربوط بودن اطلاعات حسابداری با سطح سرمایه‌گذاری رابطه منفی دارد و نیز بین مربوط بودن اطلاعات حسابداری با انتظارات رشد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Earnings Sustainability and Economic Conditions on Value Relevance of Accounting Information

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bahar Moghaddam 1
  • Sayyed Ali Mousavi Gouki 2
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This study demonstrates the impact of earnings sustainability and economic conditions on value relevance of accounting information. The study method is quasi-experimental and the sample consists of firms listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2005 to 2014. Factors investigated in this study include relationship between market value and book value, earnings per share, sustainable earnings per share, unsustainable earnings per share and economic conditions. In this research, the sample firms that are likely to capitalize a large portion of their investments in valuable resource are referred as traditional and the firms that must expense most of their investments in valuable resources as referred as non-traditional. Results show that separating earnings into sustainable earnings and unsustainable earnings in both traditional and non-traditional firms have positive effects on the value relevance of accounting information and sustainable earnings are more effective on share price than unsustainable earnings. Also, in years with more investment opportunities, the value relevance of the accounting information is negatively associated with the level of investment and there is no significant relation between the value relevance of the accounting information and growth expectation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learnings sustainability
  • Value Relevance
  • Information
  • investment level
صفاییان ریزی محمد، صادقی محسن. (1388). ارزیابی تصمیم‌های سرمایه گذاری و رابطه آن با پایداری سود مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 1 (3): 69-87.
قایمی محمدحسین، بیات علی و اسکندرلی طاهر. (1390). بررسی عوامل موثر بر محتوای اطلاعاتی اعلان سود‌های فصلی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 65 (18): 115-130.
مشایخی بیتا، منتی وحید (1392). بررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سود. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5 (20). 66-89.
نمازی محمد، رضایی محمدرضا. تأثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. (1391). پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5: 67-91.
نیکومرام هاشم، تقوی مهدی و احمدزاده حمید. (1393). پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 7 (21): 1-15.
همتی حسن، پرتوی ماصر و حبیبی مرتضی. (1391). پررسی پایداری اجزای نقدی سود. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4 (15): 60-73.
Anandarajan, A. & Hasan, I. (2010). Value relevance of eranings. Journal of Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 26 (2): 270-279.
Barth, M. E. , Beaver, W. H. , & Landsman, W. R. (1998). Relative valuation roles of equity book value and net income as a function of financial health. Journal of Accounting & Economics, 25, 1—34.
Beisland, L. A. , M. Hamberg, (2013). Earnings sustainability, economic conditions and the value relevance of accounting information, Scandinavian Journal of Management, 29, P. P. 314-324.
Collins, D. W. , Kothari, S. , Shanken, J. , & Sloan, R. (1994). Lack of timeliness and noise as explanations for the low contemporaneous return-earnings association. Journal of Accounting & Economics, 18, 289—324.
Collins, D. W. , Maydew, E. L. , & Weiss, I. S. (1997). Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting & Economics, 24, 39—67.
Davis-Friday, P. Y. ,& Gordon, E. A. (2005). Relative valuation roles of equity book value, net income, and cash flows during a macroeconomic shock: The case of Mexico and the 1994 currency crisis. Journal of International Accounting Research, 4, 1—21.
Dechow, P. M. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. Journal of Accounting & Economics, 18, 3—42.
Dontoh, A. , Radhakrishnan, S. , & Ronen, J. (2004). The declining value-relevance of accounting information and non-informationbased trading: An empirical analysis. Contemporary Accounting Research, 21, 795—812.
Francis, J. , &Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their relevance? Journal of Accounting Research, 37, 319 - 352.
Gjerde, Ø. , Knivsfla˚, K-H. , & Sættem, F. (2011). The value relevance of financial reporting in Norway 1965—2004. Scandinavian Journal of Management, 27, 113—128.
Lam, K. , Sami, H. , & Zhu, HD. (2013). Changes in the value relevance of accounting information over time: Evidence from the emerging market of China, Journal of Contemporary Accounting & Economics,9,123-135.
Leif, A. B. & Mattias, H. (2013). Earnings sustainability, economic conditions and the value relevance of accounting information, Scandinavian Journal of Management. 29 (3): 314-324.
Lev, B. , & Zarowin, P. (1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research, 37, 353—385.
Linnainmaa, J. (2005). The Individual Day Trader. Working Paper. Los Angeles: University of California.
Penman, S. H. , & Zhang, X. (2002). Accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns. The Accounting Review, 77, 237—264.
Ramakrishnan, R. , & Thomas, J. (1998). Valuation of permanent, transitory, and price-irrelevant components of reported earnings. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 11, 301—349.
Shleifer, A. , & Summers, L. H. (1990). The noise trader approach to finance. Journal of Economic Perspectives, 4, 19—33.