پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا(س) و عضو هیات علمی پیام نور

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می‌دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می‌باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم‌های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می‌گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می‌باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consequences of Voluntary Disclosure: Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • nazanin bashirimanesh 1
  • ali rahmani 2
  • mirhossein mosavi 3
چکیده [English]

Low transparency causes information asymmetry, increases risk of information and thus decreases shareholder confidence. Voluntary disclosure with improvement of financial information transparency may raise investors' awareness, increase shareholders confidence and decrease cost of capital. This study investigates that information asymmetry and cost of capital decreases are as consequences of higher level voluntary disclosure. The sample consists of 146 firms listed in Tehran Stock Exchange in the period from 2009 to 2013.   Structural equation modeling is used to examine the hypothesis and survey direct effects of improved voluntary disclosure and indirect effects of other variables on the possible consequences. The findings show that voluntary disclosure as an information transparency mechanism reduces shares bid and ask and increases their turnover. Also the voluntary disclosure is one of the reducing factors of the cost of capital. Voluntary disclosure with improving corporate information transparency reduces information risk, investors' return expectations as well as the cost of capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Disclosure
  • Cost of Capital
  • Information Asymmetry
  • structural equation
اکبری، محسن (1391). افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
ایزدی نیا، ناصر و مقصودی، اسماعیل. (1391). تأثیر کیفیت افشاء بر رابطه ی بین محافظه کاری و هزینه سرمایه ی سهام عادی. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی. شماره4، ص 51-29.
بهار مقدم مهدی، صادقی زین العابدین، صفرزاده ساره. (1392). بررسی رابطه ی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها. فصلنامه حسابداری مالی. شماره 5، ص۹۰-۱۰۷.
تاجی، زریر نگین و هاشمی گل سفیدی، افشین. (1394). تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. شماره 11، صص33-65.
حسینی، سید علی. کرمی، غلامرضا. شفیع پور، سید مجتبی. (1389). بررسی ارتباط بین عملکرد شرکت‌ها و نقدشوندگی بازار سهام. فصلنامه بورس و اوراق بهادار تهران. سال سوم. شماره 11. پائیز 1389. صص 42-2.
خدامی پور احمد، بزرایی یونس. (1392). بررسی عوامل حاکمیتی موثر بر کیفیت افشا و تأثیر رقابت بازار بر رابطه ی بین آن‌ها. فصلنامه حسابداری مالی. شماره ۵، ص۲۲-۴۱.
علیزاده طلاتپه. (1392). اثرات افشای داوطلبانه را بر عدم تقارن اطلاعاتی وهزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.
کرمی، غلامرضا، حسینی، سید علی و سعید رضوانی فرد. (1392). بررسی رابطۀ بین سطح افشاء و هزینۀ حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار. شماره21. ص 71-47.
مشایخی، بیتا و فرهادی، سوران. (1392). تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مدیریت. سال6، شماره19، صص115-101.
یحیی زاده فر، محمود، شمس، شهاب الدین و نرگس محمدی. (1389). تاثیر افشای اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی. مجله کاوش‌های مدیریت بازرگانی. شماره4. ص73-53.
Amihud, Yakov. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, Journal of Financial Markets, 5, 31-56.
Ashbaugh, H. , Collins, D. W. , LaFond, R. (2005). Corporate Governance and the Cost of Equity Capital, Working Paper, University of Iowa.
Botosan, C. A. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The Accounting Review, 72, 323-349.
Boujelbene, M. A, and Affes, H. (2013). The impact of intellectual capital disclosure on cost of equity capital: A case of French firms. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 18 (34) , 45-53.
Diamond. D, Verrecchia. R. (1991). Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital. The Journal of Finance, Vol. 46, No. 4, pp. 1325-1359.
Hamrouni, A. & Solonandrasana, B. (2013). A study of the relationship between the extent of voluntary disclosure and information asymmetry in stock exchange market. Conférence de l'Association Française de la Finance (AFFI) , Lyon, France.
Hassan, O. A. G. , Giorgioni, G. , Romilly, P. & Power, D. M. (2011). Voluntary Disclosure and Risk in an Emerging Market. Journal of Accounting in Emerging Economies, 1, 33-52.
Jiang, H. , Habib, A. and Hu, B. (2011). Ownership concentration, voluntary disclosures and information asymmetry in New Zealand. The British Accounting Review ,43, 39-53.
Lam, S. S. ve Du, J. (2004). Information asymmetry and estimation risk: preliminary evidence from Chinese equity markets. Pacific-Basin Finance Journal, 12, 311-331.
Lin, Y. M. , You, S. J. , & Huang, M. S. (2012). January). Information Asymmetry and Liquidity Risk. International Review of Business Research Papers, 8 (1) , 112-131.
NG, E. J. & KOH, H. C. (1994). An agency theory and probit analytic approach to corporate non-mandatory disclosure compliance. Asia-Pacific Journal of Accounting, 29-44.
Petersen,C. and Plenborg, T. (2006). Voluntary disclosure and information asymmetry in Denmark. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 15 , 127–149.
Petrova, E. , Georgakopoulos. G, Sotiropoulos. L. , Vasileiou, K. Z. (2012). Relationship between Cost of Equity Capital and Voluntary Corporate Disclosures. International Journal of Economics and Finance ,VOL4, NO3.
Watson, A. ; Shrives, P. ; Marston, C. (2002). Voluntary Disclosure of Accounting Ratios inthe UK. British Accounting Review, (34): 289-313