بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 مدرس بخش حسابداری و مالی در دانشگاه سالفورد انگلستان

چکیده

بر اساس نظریه توازن پویا، به‌دلیل وجود هزینه‌های انحراف از ساختار سرمایه و هدف و هزینه‌های تعدیل به‌سمت این ساختار، ساختار سرمایه شرکت‌ها لزوما همواره منطبق با ساختار هدف نیست. شرکت‌ها با درنظرگرفتن این هزینه‌ها، زمانی به تعدیل ساختار سرمایه اقدام می‌کنند که مزایای این اقدام از هزینه‌های مربوط بیشتر باشد. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه براساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380-1393 با استفاده از روش‌های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم‌یافته می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد در شرکت‌هایی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف بوده و با کسری وجوه نقد مواجهند، سرعت تعدیل اهرم بیشتر خواهد بود. به‌علاوه شرکت‌هایی که سرعت تعدیل بالاتری دارند، سودآوری و فرصت‌های رشد بیشتری نیز دارند. بطور کلی یافته‌های پژوهش شواهدی در حمایت از تئوری توازن پویا فراهم می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Speed of Adjustment to Target Capital Structure based on Interaction between Trade-off and Pecking order Theories in TSE

نویسندگان [English]

  • Manizheh Ramesheh 1
  • Gholamreza Soleymani amiri 2
2 Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Lecturer in Accounting and Finance, Salford Business School
چکیده [English]

Based on the dynamic trade-off theory, for the presence of costs of deviations from target leverage and costs of adjustments toward the target leverage, capital structure may not be necessarily compatible to the target structure, therefore, firms will take an action to adjust the capital structure only when its benefits are more than the costs. This study examines the speed of adjustment to target capital structure based on interaction between trade-off and pecking order theories in Tehran Stock Exchange over the period 1380–1393. For hypothesizes testing, this study uses Fixed Effect and Generalized Method of Moments methods. The results show that firms with both above-target leverage and a financing deficit have the fastest speeds of adjustment. Firms that tend to undertake quick adjustment have higher profitability and more growth opportunities. The evidence provides support for the dynamic trade-off theory of capital structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Target Leverage
  • Speed of adjustment
  • Dynamic Trade-off Theory
  • Costs of deviations
  • Costs of adjustments
ستایش، محمدحسن؛ محدثه کارگر فرد جهرمی. (1390). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه، پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 1 (1)، 9-31.
گرجی، امیرمحسن و رضا راعی. (1394). تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تاکید بر عامل رقابت بازار محصول، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 25، 43-67.
نصیرزاده، فرزانه و علیرضا مستقیمان. (1389). آزمون نظریه‌های ساختار سرمایه توازن ایستا و سلسله‌مراتبی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفتهای حسابداری، صص 133-158.
هاشمی، سیدعباس، داوود کشاورزمهر. (1394). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: مدل آستانه‌ای پویا، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 23، 59-78.
Antão, P. and Bonfim, D. (2014). The Dynamics of Capital Structure Decisions, Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=2512249.
Arellano, M. & Bond, S. R. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58 (2) , 227-297.
Byoun, S. (2008). How and when do firms adjust their capital structures toward targets? Journal of Finance 63 (6) , 3069-3096.
Cuong, N M. (2012). Essays on Corporate Capital Structure and Cash Holdings, University of Manchester.
Dang, V. A. , Garrett, I. and Nguyen, C. (2012a). Asymmetric Partial Adjustment toward Target Leverage: International Evidence. Unpublished Manuscript, University of Manchester.
Dang, V. A. , Kim, M. and Shin, Y. (2012b). Asymmetric Capital Structure Adjustments: New Evidence from Dynamic Panel Threshold Models. Journal of Empirical Finance, 19 (4) , 465-482.
Drobetz, W. , Pensa, P. & Wanzenried, G. (2006). Firm Characteristics and Dynamic Capital Structure Adjustment. Unpublished Manuscript, University of Hamburg.
Drobetz, W. and Wanzenried, G. (2006). What Determines the Speed of Adjustment to the Target Capital Structure? Applied Financial Economics, 16 (13) , 941-958.
Fama, Eugene F. , and Kenneth R. French, (2002) , Testing tradeoff and pecking order predictions about dividends and debt, Review of Financial Studies 15, 1-37.
Faulkender M, Flannery M, Hankins K, Smith J. (2009). Are Adjustment Costs Impeding Realization of Target Capital Structure? Work. Pap. , U. Florida.
Faulkender, M. , M. J. Flannery, K. W. Hankins, and J. M. Smith. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics 103 (3) , 632-646.
Fischer, E. , R. Heinkel, and J. Zechner. (1989). Dynamic capital structure choice: Theory and tests. Journal of Finance 44, 19-40.
Flannery, M. J. & Rangan, K. P. (2006). Partial Adjustment toward Target Capital Structures. Journal of Financial Economics, 79 (3) , 469-506.
Frank, Murray Z. , and Vidhan K. Goyal. (2004). Capital structure decisions: Which factors are reliably important? Working paper, University of British Columbia.
Frank, Murray, and Tao Shen. (2014). Common factors in corporate capital structures, Working paper, University of Minnesota.
Graham, J R, Leary, M T. (2011). A Review of Empirical Capital Structure Research and Directions for the Future, Annual Review of Financial Economics, Vol. 3: 309-345.
Hovakimian A, T. Opler, S. Titman. (2001). The debt-equity choice. J. Fin. and Quant. Analysis 36: 1-24
Huang R, Ritter J. (2009). Testing Theories of Capital Structure and Estimating the Speed of Adjustment. J. Financ. Quant. Analysis 44: 237 – 271.
John, K. , Kim, T. N. and Palia, D. (2012). Heterogeneous Speeds of Adjustment in Target Capital Structure. Working Paper Series. Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=2024357.
Kayhan A, Titman S. (2007). Firms’ histories and their capital structures. J. Financ. Econ. 83: 1-32.
Leary, Mark T. , and Michael R. Roberts, (2005). Do firms rebalance their capital structures? Journal of Finance 60, 2575–2619.
Lemmon M, Roberts M, Zender J. (2008). Back to the Beginning: Persistence and the Cross-Section of Corporate Capital Structures. J. Finance 63: 1575-1608.
Myers S, Majluf N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have informationthat investors do not have. J. Financ. Econ. 13: 187-221.
Myers S. (1984). The capital structure puzzle. J. Finance 39: 575-592.
Öztekin Ö. (2015). Capital Structure Decisions Around the World: Which Factors are Reliably Important? Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 50, Issue 03, June 2015, pp 301-323.
Öztekin, Ö. and Flannery, M. J. (2012). Institutional Determinants of Capital Structure Adjustment Speeds. Journal of Financial Economics, 103 (1) , 88-112.
Smith, D. J. Chen. J. Anderson, H. D. (2015). The influence of firm financial position and industry characteristics on capital structure adjustment, Accounting and Finance, 55 (4) , 1135-1169