حفاظ های موثر بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عواملی در جهت تقویت استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین فهرستی از عوامل موثر بر استقلال حسابرسان استخراج و به منظور دستیابی به یک توافق نظر از طریق پرسش­نامه، نظر صاحب‌نظران جمع‌آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد، کلیه عوامل استخراج شده از ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین شامل شهرت، اندازه موسسات حسابرسی، تخصیص کارهای موجود در بازار حسابرسی از طریق مراجع قانونی (حرفه­ای)، برقراری نظام­های تنبیهی مناسب در ازای تخلفات حسابرسان، بررسی همپیشگان، افزایش سطح دانش استفاده­کنندگان از خدمات حسابرسی نسبت به گزارش­های مالی، شفافیت حوزه مسؤولیت حسابرسان مستقل از دید استفاده­کنندگان خدمات حسابرسی، الزام به برقراری ارتباط با حسابرسان پیشین، مسؤولیت تضامنی شرکا با مؤسسه حسابرسی، محدود کردن نسبت حق­الزحمه دریافتی از یک صاحبکار، الزام به افشای دلایل تغییر حسابرسان توسط صاحبکاران و تغییر ادواری حسابرسان، بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی موثر است. اما این عوامل در وضعیت کنونی حرفه حسابرسی در ایران به نحو مناسبی به کار گرفته نشده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safeguards to auditor independence against the displacement threat of clients

نویسندگان [English]

  • ahmad modares 1
  • hossein ebrahimi 2
  • mohsen azizkhani 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify strengthening factors of auditor independence against the displacement threat of clients. In order to achieve a consensus, regarding prior literature, a list of affecting factors on auditor’s independence was extracted and then, thoughts of the experts gathered through questionnaire. The findings showed that all factors extracted from the literature and prior research, including reputation, growing audit firms, the allocation of current audit market by legal authorities, establishing appropriate punishment system in turn of auditors faults, peer review, increasing the knowledge of users of audits service in financial reporting, transparency about the responsibility of independent auditors, requiring auditors to communicate with former auditors partners, mutual responsibilities of partners and audit firms, restriction of the ratio of fees received from a specific client, requiring client to disclose the reasons for auditors change and periodically change of auditors and the lack of change possibility during a period by the clients, affect the independence of auditor’s opinion against the displacement threat of clients, but these factors haven’t been applied properly in the current state of Iranian CPAs yet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • independence safeguard
  • independence threats
  • auditor independence
بستانیان، جواد. (1387). قضاوت حرفه ای در حسابرسی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
جامعه حسابداران رسمی ایران. (1382). آیین رفتار حرفه ای، جامعه حسابداران رسمی ایران.
جعفری، علی. (1384). عوامل مؤثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
زیمرمن، جرالد ال؛ واتز، راس ال. (1387). تئوری اثباتی حسابداری. ترجمه علی پارسائیان، تهران: ترمه.
سجادی، سید حسین؛ ابراهیمی‌مند، مهدی. (1388). عوامل کاهنده استقلال حسابرس مستقل. پیشرفت‌های حسابداری، شماره1: 112-95.
سجادی، سید‌حسین؛ ابراهیمی‌مند، مهدی. (1384). عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره40: 80-61.
س‍لیمی، م‍ریم. (1386). راب‍طه‌ بین‌ خ‍دم‍ات‌ غیر ح‍س‍اب‍رسی‌ و اس‍ت‍ق‍لال‌ ح‍س‍اب‍رس‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
عباس زاده، محمدرضا؛ جمال، محمدی. (1392). بررسی عوامل موثر بر افزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور.، فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مالی، شماره 21: 28-1.
کمیته فنی سازمان حسابرسی. (1381). استاندارد‌های حسابداری، تهران: سازمان حسابرسی.
میگز و سایرین. (1371). اصول حسابرسی. ترجمه عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری، تهران: سازمان حسابرسی.
نوروش، ایرج؛ رمضانی، مسعود. (1389). بررسی عوامل موثر بر استقلال حسابرسان از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی. فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مالی، شماره 7: 22-1.
نیکبخت، محمدرضا؛ مهربانی، حسین. (1385). بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه‌های غیرحسابرسی موسسات حسابرسی بر استقلال. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 44: 147-129.
هیأت استانداردهای استقلال. (2000). بیانیه مفاهیم استقلال، چارچوب نظری استقلال حسابرس. ترجمه موسی بزرگ اصل، فصلنامه حسابرس، شماره13: 78-72.
AICPA. (2008). code of professional conduct an bylaws", New York.
Deangelo, L. E. (1981). auditor Independence, Low Balling, and Disclosure Regulation. journal of accounting and economics, VOL. 3,No. 2: 13-127 (b).
Diana, M. M; Magda, H. H. (2013). auditor Independence, audit quality and the mandatory auditor rotation in Egypt. education, business and society: contemporary middle eastern issues, VOL. 6,No. 2: 116-144.
Ferdinand, A Gul. (1991). Size of Audit Fees and Perceptions of Auditors’ Ability to Resist Management Pressure in Audit Conflict Situations. ABACUS, VOL. 27, NO. 2: 162-172.
Goldman, A; Barlev, B. (1974). The Auditor-Firm Conflict of Interests; Its Implications for Independence. The Accounting Review, VOL. 50, No. 4: 884-847.
Hoitash, R; Markelevich, A; Barragato, C. A. (2007). Auditor fees and audit quality. Managerial Auditing Journal, VOL. 22, NO. 8: 761-788.
Hope, O. K; Langli, J. Ch. (2010). Auditor Independence in a Private Firm and Low Litigation Risk. The Accounting Review, VOL. 85, NO. 2: 573-605.
IFAC. (2009). code of ethics for professional accountants". International Ethics Standards Board for Accountants.
Kim, J. B. Yi, C. H. (2009). Does auditor designation by the regulatory authority improve audit quality? Evidence from Korea. J. Account. Public Policy, VOL. 28: 207-230.
Kim, j; Chung, R; Firth, M. (2003). auditor conservatism asymmetric monitoring and earning management. Contemporary accounting research, VOL. 20, NO. 2: 323-359.
Mayhew, B. W. Pike, J. E. (2004). Does Investor Selection of Auditors Enhance Auditor Independence?. The Accounting Review, VOL. 79, NO. 3: 797-822.
Mayhew, B. W; Schatzberg, J. W; Sevcik, G. R. (2001). The Effect of Accounting Uncertainty and Auditor Reputation on Auditor Objectivity". working paper.
Vinciguerra, Barbara. M. (2001). Auditor independence an examination of the effect of self-interest threats and organizational safeguards on auditor judgment. a thesis for the degree of PhD, Drexl University