بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

2 دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

اعتبار تجاری یکی از مهمترین منابع تامین مالی کوتاه مدت می‌باشد. عوامل گوناگونی بر میزان اعتبار تجاری تأثیرگذار است که از جمله مهمترین آنها کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد. از این رو، بررسی در مورد رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این پژوهش رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: همواربودن سود، محافظه کاری و مدیریت سود. از تغییرپذیری سود نسبت به جریان‌های نقد عملیاتی به عنوان معیاری برای همواربودن سود و از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای مدیریت سود استفاده گردیده است. اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل جونز تعدیل شده (1995) و محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتس (2009) محاسبه گردید. متغیر وابسته پژوهش نیز اعتبار تجاری می‌باشد که برای اندازه‌گیری آن با توجه به پژوهش پیترسن و راجان (1997) و جیانتی و همکاران (2011) از نسبت حساب‌های پرداختنی به کل دارایی‌ها استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین همواربودن سود و محافظه‌کاری با اعتبار تجاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین مدیریت سود و اعتبار تجاری رابطه منفی و معنادار مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation between Accounting Quality and Trade Credit

نویسندگان [English]

  • Naser Izadi Nia 1
  • Masoud Taheri 2
چکیده [English]

Trade credit is one of the most important resources for short term financing. Several different factors affect trade credit one of the most important of which is accounting quality. Therefore, this paper examines the relation between a firm’s amount of trade credit and its accounting quality. Earnings smoothness, conservatism and earnings management are independent variables being used to proxy for accounting quality, and the dependent variable is trade credit. Earning to operating cash flow ration and discretionary accruals are criteria for earning smoothness and earning management respectively. Discretionary accruals are adjusted by Jones model (1995) and conservatism is calculated by Khan& Watts model (2009). Also, trade credit is calculated using payable accruals to total assets ratio. The sample consists of 127 firms listed in Tehran stock exchange from 2008 to 2013. The ordinary least square method is used to test hypotheses. Results show that there is no significant relation between amount of trade credit and earnings smoothness as well as conservatism while there is a significant negative relation between the amount of trade credit and earnings management. In other words, increasing in earnings management decreases trade credit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade credit
  • Earnings smoothness
  • conservatism
  • earnings management
بلالی، حسن و کبری، نورشاهی. (1392). کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه ای شرکت ها: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 5، 86-100.
بنی مهد، بهمن. (1391). کیفیت اطلاعات حسابداری، نوع حسابرس و مدیریت سود. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 17، 125-139.
ثقفی، علی؛ مرادی جز، محسن و سهرابی، حسینعلی. (1393). رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی. دانش حسابداری، شماره 17، 7-27.
ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمد، محمدیان. (1390). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد. پیشرفت های حسابداری، شماره 2، 37-63.
حساس یگانه، یحیی و الهام، امیدی. (1393). رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام. فصلنامهمطالعاتتجربیحسابداریمالی، شماره 42، 31-58.
فروغی، داریوش و سحر، قجاوند. (1391). تأثیر کیفیت اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 3.
مجتهدزاده، ویدا و فاطمه، احمدی. (1388). کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای. پیشرفت‌های حسابداری، شماره اول، 147-170.
نمازی، محمد و غلامی، رضا. (1393). تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، شماره 17: 29-48.
نوروش، ایرج و حسینی، سید علی. (1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 55: 117-134.
نیکومرام، هاشم و پیمان، امینی. (1390). کیفیت سود و هزینه سرمایه. دانشمالی تحلیلاوراقبهادار، شماره 10، 183-215.
هاشمی، عباس؛ دستگیر، محسن و شریفی، داود. (1393). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انعکاس به موقع اطلاعات در قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال ششم، شماره 24: 121-142.
Altunok, F.) 2012 (. Three Essays on Trade Credit. Dissertation. North Carolina State University.
Andrew. B. Jackson. (2011). Does Accounting Quality Enhance the Timeliness of Price Discovery?. American Accounting Association, Annual meeting. Research Interaction Forum I, Denver, Colorado.
Anthony, D; Eric, Severin and VigneronT, Ludovic (2015). Does Accounting Information Quality Matter For SMES’ Use of Trade Credit?. University of Valenciennes.
Armstrong, C. , W. Guay, and J. Weber. (2010). the Role of Information and Financial Reporting in Corporate Governance and Debt Contracting. Journal of Accounting and Economics, 50, 179- 234.
Barth, M. ; Wayne, L. ; Lang, Mc. (2008). International Accounting Standards and Accounting Quality. Journal of Accounting Research, 46 (3).
Bharath, S. T. , J. Sunder, and S. V. Sunder. (2008). Accounting Quality and Debt Contracting. Accounting Review, 83, 1-28.
Bhattacharya. N. , Ecker, F. , Per. M. Olsson and K. Schipper. (2011). Direct and Mediated Associations Among Earnings Quality, Information Asymmetry, and the Cost of Equity. Accounting Review, 87 (2) , 449-482.
Biddle, G. C. , M. L. Ma, and F. M. Song. (2012). Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk. Working Paper. University of Hong Kong.
Dai, Bingbin and Yang, Fan. (2015). Monetary policy, accounting conservatism and trade credit. China Journal of Accounting Research, 8 (4) , 295-313.
Dechow, M; Sloan, R and Sweeney, A. (1995). Detecting Earnings Management. Accounting Review, 70,193-225.
Dechow, P. , W. Ge, and C. Schrand. (2010). Understanding Earnings Quality: a Review of the Proxies, Their Determinants, and Their Consequences. Journal of Accounting and Economics, 50, 344-401.
Dichev, I. , J. Graham, C. R. Harvey, and S. Rajgopal. (2013). Earnings Quality: Evidence from the Field. Journal of Accounting and Economics, Forthcoming.
Fan, Q. and Xiao-Jun Zhang. (2012). Accounting Conservatism, Aggregation, and Information Quality. Contemporary Accounting Research, 29 (1): 38-56.
Ferrando, A and Mulier, K. (2012). Do Firms Use the Trade Credit Channel to Manage Growth? Working Paper.
Francis, J. , R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. (2005). The Market Pricing of Accruals Quality. Journal of Accounting and Economics, 39, 295–327.
Gao, P. (2013). A Measurement Approach to Conservatism and Earnings Management. Journal of Accounting and Economics, Forthcoming.
Garcia-Teruel, Pedro J; Pedro Martinez-Solano and Juan P. Sanchez-Ballesta. (2014). Supplier Financing and Earnings Quality. Journal of Business Finance & Accounting, 41 (9) & (10) , 1193–1211.
Gertler. M and B. Bernanke. (1995). Inside the Black Box: the Credit Channel of Monetary Policy Transmission. Journal of Economic Perspectives, 9, 27-48.
Giannetti, M. , M. Burkart, and T. Ellingsen. (2011). What You Sell Is What You Lend? Explaining Trade Credit Contracts. Review of Financial Studies, 24, 1261–1298.
Gollier. C and Biais, B. (1997). Trade Credit and Credit Rationing. Review of Financial Studies, 10,903-937.
Graham, J. R. , C. R. Harvey, and S. Rajgopal. (2005). the Economic Implications of Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 40, 3-73.
Hui, K. W. , S. Klasa, and P. E. Yeung. (2012). Corporate Suppliers and Customers and Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, 53, 115-135.
Khan, M. , and R. L. Watts. (2009). Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48, 132-150.
LaFond, R. , and R. L. Watts. (2008). The Information Role of Conservatism. Accounting Review, 83, 447-478.
Mian S, Smith C. (1992). Accounts Receivable Management Policy: Theory and Evidence. Journal of Finance, 47, 167–200.
Murfin, J. , and K. Njoroge. (2013). The Implicit Costs of Trade Credit Borrowing by Large Firms. Working Paper. Yale University.
Penman, Stephen, H. (2003). Financial statement Analysis and Security Valuation, MC Graw Hill, 5th Edition.
Petersen, M. A. , and R. G. Rajan. (1997). Trade Credit: Theories and Evidence. Review of Financial Studies, 10, 661–691.
Petersen, M. A. , and Rajan, R. G. (1995). The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationship. Quarterly Journal of Economics, 110 (2) , 407-443.
Raman, K. , and H. Shahrur. (2008). Relationship-Specific Investments and Earnings Management: Evidence on Corporate Suppliers and Customers. Accounting Review, 83, 1041-1081.
Ruch,G. and G ,Taylor. (2014). Accounting Conservatism and its Effects on Financial Reporting Quality: A Review of the Literature. Working paper.
Sankar, M. R. , and K. R. Subramanyam. (2001). Reporting Discretion and Private Information Communication Through Earnings. Journal of Accounting Research, 39, 365–386.
Tucker, J. , and P. Zarowin. (2006). Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? Accounting Review, 81, 251–270.
Van Horen, N. (2007). Customer Market Power and the Provision of Trade Credit: Evidence from Eastern Europe and Central Asia. World Bank Policy Research Working Paper.
Yun Ke (2013). Does Accounting Quality Matter for Short-term Financing? Evidence from Firms’ Amount of Trade Credit. Dissertation, University of British Columbia.