تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه تجاری بر پایداری الگوهای پیش­بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران می­پردازد. در این پژوهش چرخه تجاری ایران با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات شناسایی شده و برای پیش­بینی ورشکستگی از مدل‌های لاجیت و تحلیل تمایزی استفاده شده است. داده­های مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1381تا 1390 جمع‌آوری و فرضیه پژوهش با مقایسه کارایی و پایداری مدل‌های برازش شده با روش‌های لاجیت و تحلیل تمایزی در دوره­های تجاری آزمون شد. یافته­های تجربی پژوهش حاکی از این می‌باشد که چرخه تجاری بر کارایی و پایداری مدل‌ها مؤثر بوده است. به عبارت دیگر کارایی و ساختار مدل در هر کدام از دوره­های اقتصادی با هم متفاوت می‌باشد. از طرف دیگر، طراحی مدل و مقایسه کارایی آن­ها بیانگر این است که مدل رگرسیون لجستیک نسبت به تحلیل تمایزی دارای کارایی بیشتری در پیش­بینی ورشکستگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business Cycle and Stability of Bankruptcy Prediction Models

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad khalifesultani 1
  • fatemeh esmaili 2
چکیده [English]

This study examines the effects of business cycles on the stability of bankruptcy prediction models in Iran economic environment. In this study, business cycles are identified by Hodrick-Prescott Filter and bankruptcy prediction is examined by Logit and Discriminate Analysis models. The sample consists of 118 firms listed in Tehran Stock Exchange for the years 2002 to 2011 and the hypothesis is tested by comparing the efficiency and stability of the fitted Logit and Discriminate Analysis models in the business cycles. Empirical findings of the study suggest that Business cycle has effects on the efficiency and stability of the models. In other words, the efficiency and structure of the models are different in each phase of economic cycle. On the other hand, Designing the models and comparing their efficiency indicate that the logistic regression was more efficient than discriminate analysis in bankruptcy prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business cycle
  • Bankruptcy Prediction Models
  • Hodrick-Prescott Filter
  • Logit and Discriminate Analysis models
ابراهیمی­کردلر، علی؛ اعرابی، مهران. (1390). بررسی کاربرد مدل‌های پیش­بینی ورشکستگی) آلتمن، فالمر، اسپرینگیت، زیمسکی و شیراتا (در پیش­بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) مطالعه موردی بانک سپه). نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی (علمی-پژوهشی)، سال سوم، شماره 12، زمستان 1390، 1-15.
اسماعیلی، غریبه. (1389). مقایسه عملکرد مدل‌های رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول در لیزینگ. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. آمار و داده­ها. حساب­های ملی ایران. تولید ناخالص داخلی.
پورحیدری، امید؛ عالی­پور، داریوش. (1390). بررسی ارتباط بین داده های‌حسابداری با چرخه های‌تجاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجلهپژوهش های‌حسابداریمالی، سال سوم، شماره2، شمارهپیاپی (8)، تابستان 1390، 1-16.
پورزمانی، زهرا؛ توانگر حمزه کلایی، افسانه؛ کیارسی، آوا. (1388). بررسی کارایی الگوی لوجیت و تحلیل تمایزی چندمتغیره در پیش­بینی وضعیت مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامهحسابداریمالیوحسابرسی، دوره 2، شماره 5، 95-122. دریافت شده از: www. sid. ir.
خاکی، غلامرضا. (1389). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ ششم.
طیب­نیا، علی؛ قاسمی، فاطمه. (1389). اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران. مجلهتحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره3، دوره 45، پاییز 1389، 1-24.
قدیری­مقدم، ابوالفضل؛ غلامپورفرد، محمدمسعود؛ نصیرزاده، فرزانه. (1388). بررسی توانایی مدل های‌پیش بینی ورشکستگی آلتمن واهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکت های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. مجلةدانشوتوسعه (علمیپژوهشی)، سالشانزدهم، شمارة28، پاییز1388، 193-221.
کروبی، سمیه. (1391). بررسی رابطه نقدشوندگی بازار سهام و چرخه تجاری در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
کمیجانی، اکبر؛ سعادت فر، جواد. (1385). تعیین مدل بهینه احتمالی شرطی برای پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران. ماهنامهمفید، شماره57، 3-29. دریافت شده از: www. magiran. com
منصور، جهانگیر. (1390). قانونتجارتهمراهباقانونتجارتالکترونیکیقانونوآییننامهمبارزهباپولشوییقانونجدیدچکمصوب 2/6/1382 آییننامهاصلاحیثبتتشکیلاتومؤسسات غیرتجاریو... ، تهران، نشر دیدار، چاپ صدم.
مومنی، منصور. (1389). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران، کتاب نو.
نبوی­چاشمی، سیدعلی؛ احمدی، موسی؛ مهدوی­فرح­آبادی، صادق. (1389). پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت. مجلهمهندسیمالیومدیریتپرتفوی، دوره 1، شمارهزمستان 1389، 55– 81.
Aktan, Sinan. (2011). Early Warning System for Bankruptcy: Bankruptcy Prediction. economics PhD thesis of the Faculty of Economics Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ,1-188.
Altman, Edward I. (1968). Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance , No. 4, 589-609.
Hol, Suzan. (2006). The influence of the business cycle on bankruptcy probability. Statistics Norway, Research Department, No. 466, 1-29
KANE, GREGORY D; RICHARDSON, FREDERICK M; and GRAYBEAL, PATRICIA. (1996). Recession-Induced Stress and the Prediction of Corporate Failure. Contemporary Accounting Research,No. 13, 631–650.
Lin, Lee-Hsuan; Wang, Wei-Kang. (2005). An Assessment of the Stability and Phases of the Business Cycle Forecast Ability of Distress Prediction Models. Decision Sciences Institute of Southwest Region, Dallas,USA,Yuan-Ze University , 283-300. Online at: www. swdsi. org.
Lizano, Montserrat Manzaneque; Garcia, Domingo; Anton, Marcos. (2011). The Influence Of The Business Cycle OnThe Stability Of Business Failure Prediction Models. European Accounting Association. 34th Annual Congress, 20 - 22 April 2011, Rome, Italy, 328-348.
Ohlson James. A. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research; No. 1, Vol. 18: 109-131.
Qaiser,Abbas; Abdul, Rashid. (2011). Modeling Bankruptcy Prediction for Non-Financial Firms: The Case of Pakistan. International Islamic university (IIU) , Islamabad, Pakistan, MPRA Paper No. 28161,1-28. Online at http://mpra. ub. uni-muenchen.  
Richardson, Frederick M; Kane, Gregory D; and Lobingier, Patricia. (1998). The Impact of Recession on the Prediction of Corporate Failure. Journal of Business Finance & Accounting, No. 25, 167–186.
Ting, I-Hsien; Lin, Yu-Cheng. (2011). What is Missing? Using Data Mining Techniques with Business Cycle Phases for Predicting Company Financial Crises. Asia Pacific Management Review, Department of Information Management, National University of Kaohsiung, Taiwan, 16 (4) , 535-549. Online at: www. apmr. management. ncku. edu. tw