اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rahmani/
rahmanialzahra.ac.ir
0000-0001-5458-9963

مدیر مسئول

دکتر سید علی حسینی

حسابداری استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hosseini/
a.hosseinialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rahmani/
rahmanialzahra.ac.ir
0000-0001-5458-9963

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/opourheidari
omidmail.uk.ac.ir

دکتر رضوان حجازی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hejazi/
hejazi33alzahra.ac.ir

دکتر حسین سجادی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~sajadi
sajadiscu.ac.ir

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/soleimaniamiri/
gh.soleimanyalzahra.ac.ir

دکتر ساسان مهرانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/smehrani
smehraniut.ac.ir

دکتر بیتا مشایخی

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mashaykhi
mashaykhiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ذبیح الله رضایی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا

www.memphis.edu/accountancy/faculty/zrezaee.php
zrezaeememphis.edu
0000-0001-9889-9699

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری استاد حسابداری و رئیس گروه حسابداری و مالی و اقتصاد ، دانشگاه بورنموث، انگلستان

staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/hyazdifar
h.yazdifarderby.ac.uk
0000-0003-3023-2534

دکتر حمید پورجلالی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا

shidler.hawaii.edu/directory/hamid-pourjalali/soa
hamidhawaii.edu
0000-0002-1447-9505