دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1393، صفحه 1-224 

مقاله پژوهشی

تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی

صفحه 1-22

10.22051/jera.2015.1881

سید احمد خلیفه سلطانی؛ فاطمه اسماعیلی