گزارش سه ماهه زمستان 97

 

تعداد مقالات دریافتی

96

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

80

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

3

 

تعداد مقالات چاپ شده

15

 

متوسط میانگین زمان داوری

10

 

متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری

24

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

4

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

14