گزارش سه ماهه پاییز 97

 

تعداد مقالات دریافتی

118

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

91

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

8

 

تعداد مقالات چاپ شده

10

 

متوسط میانگین زمان داوری

13

 

متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری

15

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

11

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

51