گزارش سه ماهه تابستان 97

 

تعداد مقالات دریافتی

114

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

86

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

13

 

تعداد مقالات چاپ شده

10

 

متوسط میانگین زمان داوری

18

 

متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری

35

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

12

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

79