گزارش سه ماهه بهار 97

 

تعداد مقالات دریافتی

73

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

47

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

18

 

تعداد مقالات چاپ شده

10

 

متوسط میانگین زمان داوری

27

 

متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری

23

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

6

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

112