دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1390 
2. عوامل مؤثر در تعیین وجه نقد شرکت‌ها

صفحه 21-37

10.22051/jera.2013.523

بهرام محسنی؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو